Nawigacja

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  3 września 2018 r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2018r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


Ferie zimowe:  28 stycznia 2019 r. – 10 lutego 2019 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Wiosenna przerwa świąteczna  18 – 23 kwietnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku  nauki w gimnazjum:

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

- część humanistyczna    10 kwietnia 2019 r.

       godz.9.00 – 10.00 historia i wos,

       godz. 11.00 -12.30 język polski

- część matematyczno-przyrodnicza   11 kwietnia  2019 r.

        godz.9.00 – 10.00 przedmioty matematyczno- przyrodnicze,

        godz. 11.00 -12.30 matematyka

- część z języka obcego nowożytnego 12 kwietnia 2019 r.

        godz.9.00 – 10.00 język obcy (angielski, niemiecki, -   poziom podstawowy)

        godz. 11.00 -12.00 język obcy (angielski, niemiecki, - poziom rozszerzony)

dodatkowe terminy w gimnazjach  :

- część humanistyczna 3 czerwca 2019r.

- część matematyczno-przyrodnicza 4 czerwca 2019r.

- część z języka obcego nowożytnego 5 czerwca 2019 r.

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku  nauki w szkole podstawowej:

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

- język polski – 15 kwietnia 2019 godz. 9.00 (120 min)

- matematyka – 16 kwietnia 2019 godz. 9.00 (100 min )

- język nowożytny – 17 kwietnia 2019 godz. (90 min)

dodatkowe terminy w szkole podstawowej  :

- język polski -  3 czerwca 2019r.

- matematyka -  4 czerwca 2019r.

- języka obcy nowożytny - 5 czerwca 2019 r.

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Ferie letnie  22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

I semestr – 01 IX 2018 r. –  31 I 2019 r.

II semestr  – 01 II 2019 r. – 21 VI 2019 r.

 

Terminarz ogólnoszkolnych spotkań z rodzicami:

 

 1. 19 IX 2018r. (środa ) Oddz. przedszk. kl. 0-8 SP i III Gim – godz. 17/00

 Spotkanie organizacyjne.

 1. 22 XI 2018r. (czwartek) Oddz. przedszk. kl. 0-8 SP Klasy 0- 8 SP i III Gim – godz. 17/00, 

 Spotkanie  śródsemestralne.

 1. 24 I  2019r. (czwartek) Klasy 0- 8 SP i  III Gim – godz. 17/00, 

Spotkanie podsumowujące I semestr.

 1. 19 III  2019r. (wtorek) Klasy 0- 8 SP i  III Gim – godz. 17/00. Spotkanie  śródsemestralne.
 2. 21 V 2019r. (wtorek) Klasy 0- 8 SP i  III Gim – godz. 17/00. Dzień Rodziny, spotkanie oceniające rok pracy.

 

Nauczyciele w tych dniach planują dłuższy pobyt w szkole i pozostają do dyspozycji rodziców od godz. 17/00 do godz. 18/30.

 

 

 

 

Terminarz spotkań Rady Rodziców

 

 Dnia 19.09.2018r. Rada Rodziców odbędzie się w sali 88 o godz. 18:00 po wyborach „Trójek Klasowych”. Na spotkanie RR przychodzą tylko przewodniczący.

Terminarz Rad Pedagogicznych

 1. 29 VIII 2018 r. (środa) – RP  otwierająca nowy rok szkolny.
 2. 13 IX 2018 r.  (czwartek) – RP opiniująca nadzór pedagogiczny,

●   zapoznanie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w r. szk. 2018-2019

 • przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,
 • kalendarza roku szkolnego
 • kalendarza imprez i uroczystości szkolnych
 • programu profilaktyczno-wychowawczego,
 • planów zespołów przedmiotowych i zadaniowych
 • czynności dodatkowych nauczycieli,
 1. X 2018 – rada szkoleniowa
 2. 21 I 2019r. RP SP klasyfikacyjna – I semestr.
 3. 13 II 2019r. (środa) RP podsumowująca I semestr.
 4. Marzec/Kwiecień 2019r. – RP  szkoleniowa, zgodnie z tematyką WDN.
 5. 17 VI 2019 r.  (poniedziałek) – RP SP klasyfikacyjna – rok szkolny.

8.  27 VIII 2019r. (wtorek) – RP  podsumowująca rok szkolny.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w r. szk. 2018/2019

propozycja

W SP – 5 dni  (  15 X, 02 XI,  02 I, 02 V,  03 VI  + dni egz. gimnazjalnego

10, 11, 12 kwietnia 2019r.  ; dni egz. ósmoklasistów – 15, 16, 17 kwietnia 2019r.)

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Prusicach
  ul. Żmigrodzka 43
  55 - 110 Prusice
 • (71)3126211

Galeria zdjęć