Nawigacja

Program profilaktyczny GIM

 

I. WPROWADZENIE

Wieloletni program profilaktyki realizuje założenia programu wychowawczego Zespołu Szkół służące wypracowaniu ideału wychowanka /pkt 7: Kształtuje w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umie współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnoty n-li i uczniów. Efektem pracy wychowawczej jest absolwent pozytywnie nastawiony wobec siebie i innych, życzliwy i uczciwy, wrażliwy na krzywdę i cierpienia innych.

 

Głównym celem naszych działań jest ograniczenie wśród młodzieży przemocy i agresji, podniesienie poziomu kultury osobistej, przestrzeganie uczniów przed zagrożeniami związanymi z zachowaniami ryzykownymi, propagowanie wśród zdrowego stylu życia, zagwarantowanie uczniom poczucia bezpieczeństwa i kształtowanie poczucia własnej wartości. Zakładamy, że poprzez działania motywujące uczniów do uczenia się, rozwijanie zainteresowań, szeroką ofertę edukacyjną, pomoc w radzeniu sobie ze stresem oraz dostarczanie im wiedzy na temat technik efektywnego uczenia oraz planowania i dobrej organizacji pracy, mają większą szansę na rozwijanie swoich możliwości intelektualnych.

Diagnoza problemu została oparta na obserwacjach prowadzonych przez nauczycieli i pedagoga szkolnego. Uwzględniono zapisy w zeszytach uwag oraz uzasadnienia ocen z zachowania na Komisjach Klasyfikacyjnych.

 

W pierwszym semestrze 2010 r została przeprowadzona ankieta wśród uczniów klas IV SP i I-wszych Gimnazjum. Ankieta była anonimowa i składała się z 10 pytań wielokrotnego wyboru i dwóch pytań otwartych. Ankieta miała na celu zbadanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów wybranych klas. W ankiecie wzięło udział 106 uczniów.

Wyniki pokazały, że uczniowie IV klas chętniej, chodzą do szkoły, iż uczniowie klas I-wszych. Natomiast odwrotnie, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, (choć różnice te są nie wielkie). Uczniowie klas IV częściej przyznawali, że są ofiarami dokuczania ze strony rówieśników. Najczęściej zaznaczanymi przejawami przemocy na terenie szkoły okazały się: obraźliwe przezwiska, umyślne popychanie na korytarzu oraz kopanie. Uczniowie wymienili również niszczenie sprzętu szkolnego oraz rzeczy należących do nich, groźby i zastraszania oraz inne, które wystąpiły pojedynczo to min. próba włożenia głowy do sedesu, uderzanie w plecy czy uderzanie w łuk brwiowy. Zdecydowanie więcej przejawów przemocy zaznaczali uczniowie klas I niż IV. Miejsca, w których dochodzi najczęściej do aktów przemocy według uczniów to na korytarzu szkolnym, w toaletach, w szatniach, w autobusie, w drodze do szkoły i w drodze ze szkoły. Pojedynczo wymienione to w zacisznym miejscu, gdzie nikt nie widzi i w klubie uczniowskim. Uczniowie uznali, ze spotykają się, choć z różnym nasileniem zarówno z przemocą fizyczna jak i psychiczną w szkole. Około 20% uczniów przyznało się do bycia sprawcą agresji. Jako powód zdecydowanie dominowała potrzeba obrony, część uczniów wskazywało również na powód zemstę pytaniu, czy czują się akceptowani, były wyłącznie pojedyncze odpowiedzi, że nie. Uczniowie Ci wskazywali na to, ze rówieśnicy im dokuczają.

Najbardziej zaskakujące odpowiedzi ukazało pytanie ostanie, w którym uczniowie mieli zaznaczyć osoby, do których zwróciliby się o pomoc, gdyby mieli problem (rodzinny, szkolny, sercowy itp.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 r. (Dz. U. nr 120, poz. 526).

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483).

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, tekst jednolity ze zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych Szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r.).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2008 r Nr 4 poz 17).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2001 r. nr 11, poz. 114).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. 2003 r. nr 13, poz. 226).

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 r. nr 111, poz. 535).

11. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. z dnia 14 maja 2010 r.).

12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485)

13.Statut Zespołu Szkół w Prusicach.

14.Program rządowy na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

15. Program społeczny „Szkoła bez przemocy”.

 

 

II. TREŚĆ PROGRAMU

HASŁO PROGRAMU:

 

Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń.

August Rodin

 

CELE SZCZEGÓŁOWE.

1. Motywowanie uczniów do nauki.

 • Wyposażanie uczniów w umiejętności efektywnego uczenia się oraz planowania i organizacji pracy.
 • Wspieranie uczniów przeżywających trudności szkolne przez rozwijanie zainteresowań.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem szkolnym.
 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań w oparciu o wewnętrzną motywację uczenia się odpowiedzialność za podejmowane decyzje i dokonywanie wyboru.
 • Uczenie zachowań asertywnych;
 • Ukształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi;
 • Stworzenie warunków umożliwiających uczniom pełną integrację z grupą;
 • Budowanie u ucznia poczucia własnej wartości.

2.Ułatwienie poznania siebie i refleksji nad sobą:

3.Eliminacja lub redukcja zachowań ryzykownych, takich jak:

 • Palenie tytoniu;
 • Spożywanie alkoholu;
 • Używanie innych środków psychaktywnych, dopalaczy, napoi energetycznych;
 • Promocja zdrowego stylu życia – zasady prawidłowego odżywiania się.

4.Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom, takim jak:

 • Zachowania agresywne i przestępcze;
 • Wagary;
 • Niska kultura słowa.

 

CELE PROGRAMU

 

Uczeń:

 • Zna swoje prawa i potrafi je bronić;
 • Rozumie, jaki wpływ ma solidne wypełnianie obowiązków szkolnych na wyniki w nauce i swoją przyszłość,
 • Wie jak prawidłowo odżywiać się;
 • Wie jak zachować się w sytuacjach trudnych, w razie niebezpieczeństwa;
 • Potrafi skutecznie odmawiać, wie, na czym polega zachowanie asertywne, ma poczucie własnej wartości,
 • Potrafi efektywnie współdziałać w grupie i komunikować się,

 

Nauczyciel:

 • Potrafi motywować uczniów do nauki
 • Używa metod aktywizujących podczas zajęć, aby je urozmaicić
 • Docenia i nagradza wysiłki ucznia, aby zachęcić go do większej pracy
 • Uczy zachowań asertywnych,
 • Kształtuje umiejętności komunikowania się z innymi,
 • Tworzy warunki umożliwiające uczniom pełną integrację z grupą,
 • Wspomaga ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości,
 • Zna przyczyny wagarów i potrafi skuteczne motywować uczniów do udziału w zajęciach,
 • Kontroluje frekwencję uczniów,
 • Uświadamia ucznia o zasadach prawidłowego odżywiania się,
 • Przestrzega ucznia przed zachowaniami ryzykownymi.

 

Rodzice:

 • Wiedzą, jakie spoczywają na nich obowiązki związane z ustawą o systemie oświaty,
 • Potrafią współpracować z wychowawcą /organizacja imprez szkolnych, wyjść i wycieczek/,
 • Monitorują postępy dziecka w nauce,
 • Motywują dziecko do większego zaangażowania i wysiłku w nauce,
 • Znają konsekwencje opuszczania zajęć szkolnych przez ucznia i zagrożenia wynikające z wagarów,
 • Angażują się w tworzenie programu profilaktyki w szkole,
 • Pomagają wychowawcą przy organizowaniu uroczystości i wycieczek,
 • Znają Statut Szkoły, WSO, Programem Wychowawczy iProgram Profilaktyki oraz regulaminy organizacyjne,
 • Znają prawidłowe zasady komunikowania się z nastolatkiem,
 • Potrafią przestrzec dziecko przed zachowaniami ryzykownymi,
 • Wiedzą jak prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia.

 

Obszary działań, tematyka i formy realizacji zadań.

 • Motywacja uczniów do nauki
 • Integracja zespołu klasowego,
 • Skuteczna komunikacja pomiędzy uczniem, a nauczycielem
 • Profilaktyka uzależnień
 • Profilaktyka samowolnych absencji.
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
 • Wspieranie rozwoju uczniów poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie różnorodnych umiejętności i pogłębianie wiedzy,
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych oraz dostępu do aktywności sportowej.

 

Przewidywane efekty oddziaływań

 

1. Zmniejszenie liczby zachowań agresywnych.

2. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów.

3. Poprawa w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- osoba dorosła.

4. Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole, zmniejszenie liczby wypadków.

5. Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

6. Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność dokonania samooceny.

7. Zdobycie wiedzy na temat właściwego odżywiania się.

8. Znajomość praw człowieka i egzekwowanie ich przestrzegania.

 

Formy realizacji

 

 • Zajęcia:
 1. profilaktyczne,
 2. socjoterapeutyczne oparte na przygotowanych scenariuszach,
 3. integracyjne.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów:
 1. wycieczki,
 2. zajęcia pozalekcyjne,
 3. konkursy.
 • Uczestnictwo:
 1. w spektaklach profilaktycznych,
 2. wykładach,
 3. pogadankach, programach profilaktycznych.
 • Prezentacje multimedialne dla rodziców, uczniów i nauczycieli.
 • Dostarczanie wychowawcom scenariuszy lekcji wychowawczych oraz spotkań z rodzicami.
 • Wystawy tematyczne prac wykonywanych przez uczniów, gazetki.
 • Praca indywidualna pedagoga i psychologa z uczniami, rodzicami i nauczycielami:
 1. rozmowy,
 2. poradnictwo,
 3. wsparcie.

 

Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną w środowisku lokalnym.

Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki, będzie oparta na współpracy z następującymi instytucjami:

a)   Z Urzędem Miasta i Gminy w Prusicach - organem prowadzącym szkołę,

b)   Ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Prusickiej.

c)   Z placówkami oświatowo – opiekuńczymi:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

d)   Z placówką kulturalno – oświatową:

 • Gminnym Ośrodkiem Kultury,

e)   Z wymiarem sprawiedliwości:

 • Sądem Rejonowym,
 • Policją.

 

III. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI.

Zakres programu jest dostosowany do potrzeb wynikających z wynikówewaluacji przeprowadzanej każdego roku. Informacje niezbędne do ewaluacji uzyskujemy poprzez szereg działań, do których należą:

 

 • Rozmowy z rodzicami uczniów o efektach realizacji programu profilaktyki.
 • Wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań zespołu wychowawczego.
 • Obserwację zachowań uczniów (wpisy do zeszytów uwag, dokumentację wychowawcy, pedagoga i psychologa).
 • Analizę dokumentów szkolnych (dzienniki, plany pracy).
 • Analizę sprawozdań semestralnych, motywację ocen zachowania, wnioski z Komisji Klasyfikacyjnych.
 • Badania ankietowe wśród uczniów.
 • Obserwację /zapisy monitoringu.

 

KLASY I

 

KLASY II

 

 

CEL OPERACYJNY

ZADANIA

TEMATYKA

ILOŚĆ

GODZIN

FORMA REALIZACJI

OSOBA

 

REALIZACJA

 

Uczeń zna swoje prawa i potrafi je bronić

 

1.Poszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw i obowiązków.

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

Wybieramy samorząd klasowy.

 

Dzień Dziecka –święto wszystkich dzieci.

 

Szkoła z prawami dziecka”

pod patronatem UNICEF

wg harmonogramu, plan wolontariatu/.

 

Prawa i obowiązki rodzica

1

 

 

5

 

 

2

 

 

 

 

Wybory, tajne głosowanie

 

 

Zabawy

 

 

Lekcje na temat praw dziecka, propozycje otrzymane od pani L. Zalewskiej koordynatora programu.

 

Prezentacja multimedialna w sali nr 60 przed spotkaniami w klasach.

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog

IX

 

 

VI

 

 

I sem.

 

 

 

 

XI

 

Uczeń rozumie, jaki wpływ ma solidne wypełnianie obowiązków szkolnych na wyniki w nauce i swoją przyszłość

Motywowanieuczniów do nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców

 

 

 

 

Techniki efektywnego uczenia się.

Jak się uczyć i po co?

 

 

Po co uczęszczamy do szkoły?

 

Wartości w moim życiu – wystawa prac uczniów.

 

 

 

 

1

 

1

 

 

2

 

Stosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania, atrakcyjnych dla uczniów.

 

Ćwiczenia usprawniające pamięć.

 

Ćwiczenia.

 

 

Pogadanka, burza mózgów.

 

Każda klasa wykonuje plakat.

 

Wychowawca

 

 

 

Wych. IIa, IIb, IId

N-l geografii

Wych. IIa, IIb

 

N-l j. niemieck.

 

Ż. Szatkowska-Wolska

cały rok

 

 

 

XI

 

II semestr

XI

 

IX, XI, I, I

V

 

 

Uczeń wie jak prawidłowo odżywiać się i zna skutki nieprawidłowego odżywiania się. Wie jak aktywnie spędzać czas.

Przypominanie zasad zdrowego odżywiania

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

Dbanie o swoje ciało.

 

 

Dni kultury zdrowotnej

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed używkami

 

 

 

 

 

 

 

Jak aktywnie spędzać czas

Sposoby odżywiania się a wygląd i samopoczucie.

 

Zachowania sprzyjające zdrowiu.

 

Anoreksja i bulimia-wpływ na organizm

 

Zaburzenia odżywiania. Anoreksja, bulimia.

 

 

Jak mój wygląd wpływa na moje samopoczucie?

 

Szkodliwość palenia papierosów.

 

 

Jak nie dać się grypie?

 

 

 

Higiena pracy umysłowej i snu.

Bezpieczne korzystanie z kąpieli słonecznych

 

Porady na wszelki wypadek.

 

 

Jak mój wygląd i czystość wpływa na moje samopoczucie?

Sposoby odżywiania się a wygląd i samopoczucie.

 

Wpływ alkoholu, tytoniu i narkotyków na organizm.

 

Jak nie szkodzić swojemu zdrowiu?

 

Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.

 

Jaki wpływ ma wysiłek na organizm ludzki?

 

Mój wolny czas – kółka zainteresowań.

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

5

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

Dyskusja, analiza artykułów prasowych.

 

Pogadanka, dyskusja.

 

 

Pogadanka, ćwiczenia gimnastyczne

 

 

Broszurka dla rodziców.

 

 

 

 

 

Wykonanie plakatów, wystawa prac.

 

Pogadanka we wszystkich klasach, rozdanie przygotowanych broszurek, wystawa prac wykonanych przez uczniów klas młodszych dla uczniów i rodziców:”

 

Pogadanka.

Pogadanka, sprawdzanie czystości.

 

 

Turniej wiedzy o zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Pogadanka – otyłość i nadwaga.

 

 

 

 

 

 

Dialogi, teksty, projekt.

 

 

 

 

Pogadanka, gazetka.

 

 

Praca z tekstem, dialogi, projekty.

 

 

Wych. IIa, IIb, IId

 

Wych. IIa, IIb

 

 

N-le w-f

 

 

Psycholog

 

 

 

N-l w-f

Pielęgniarka

 

M. Bajewska

A. Garula

 

 

Pielęgniarka,

Pedagog

 

 

N-le w-f

 

N-le w-f

 

 

N-le w-f

 

 

Wych. IIa, IIb

 

 

Wych. IIa

 

 

N-l chemii, biologii

 

N-l j. niemieck.

 

 

Wych. IIa

 

 

Wych. II a

 

 

N-l j. niemieck.

 

 

XII

 

 

XII

 

 

cały rok

 

 

I

 

 

 

X, wg potrzeb

 

24-28X

 

 

 

X

 

 

 

IV

 

IV

 

 

V

 

 

II semestr

 

 

II semestr

 

 

II semestr

 

 

III

 

 

II semestr

 

 

XII, I

 

 

XII

 

 

 

Uczeń wie jak należy zachować się w sytuacjach trudnych

 

Dbanie o własne bezpieczeństwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców

 

 

Konflikt pokoleń.

 

Uczę się bezpiecznie żyć.

 

 

 

Bezpieczny uczeń-jak uniknąć zagrożeń (OCHIKARA).

 

 

 

 

Internet – zagrożenia.

 

1

 

Dyskusja- Internet.

 

Konkurs bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży województwa dolnośląskiego.

 

Wykaz ocen śródsemestralnych dla rodziców z 10 sygnałami ostrzegawczymi – CZYLI NA CO jako rodzice powinniśmy zwrócić uwagę (m.in. ofiara przemocy).

 

Broszurka

 

Wychowawcy

 

N-l techniki

 

 

 

Pedagog, Psycholog

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog

 

II sem.

 

II/III

 

 

 

V

 

 

 

 

 

III

 

Uczeń potrafi skutecznie odmawiać bo wie, na czym polega zachowanie asertywne, ma poczucie własnej wartości

Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

Konsekwencje zachowań agresywnych

 

Rozwijanie postawy asertywnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Pedagogizacja rodziców

Techniki radzenia sobie ze stresem.

Stres szkolny.

 

Spotkanie z policjantem.

Co w zachowaniu innych pomaga, a co przeszkadza?

 

Na czym polega zachowanie asertywne.

 

Spektakl profilaktyczny.

 

O tolerancji.

 

Doskonalenie umiejętności asertywnych

Światowy Dzień AIDS.

 

 

Zagrożenia i pułapki współczesnego świata.

 

Narkotyki – zagrożenie XXI wieku.

Zachowania sprzyjające zdrowiu.

 

Program profilaktyczny „Zdrowo i bezpiecznie wśród przyjaciół”.

 

Co potrafię, moje mocne strony?

 

 

Szkodliwość napoi energetycznych.

 

Szkodliwość napoi energetycznych.

 

Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”.

 

1

 

1

1

2

 

1

 

4

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

3

 

 

1

 

1

 

 

5

 

 

 

2

 

 

 

Prezentacja, ćwiczenia.

 

Muzyka relaksacyjna.

Techniki radzenia sobie ze stresem.

 

 

Zabawy, warsztaty

 

 

Przedstawienie Teatru Inspiracja

 

 

Ćwiczenia, drama.

 

Gazetka na korytarzu szkolnym.

 

 

Pogadanka, dyskusja. Ankiety diagnostyczne dla rodziców.

 

Ankieta

 

 

 

Warsztaty-pracownik poradni

 

 

 

Warsztaty, zabawy.

 

 

 

Broszurka dla rodziców.

 

 

Pogadanki na lekcjach wychowawczych.

 

Działania wg harmonogramu we współpracy z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Wych. IIa

 

Wych. IIa, IIb, IIa

Wych. IIc

 

Wych. IIb, IIa

 

Pedagog

 

 

Pedagog

 

Wych. II a

 

Wych. II a

 

Pedagog,

Psycholog

 

Wych. IIb, IIa

 

 

Wych. IIb a, c

 

Wych. IIa,IIb, c

 

 

Pedagog

 

 

 

Pedagog

Psycholog

 

 

Psycholog, Pedagog

 

Wychowawca

XI

 

II semestr

I

II

 

VI

 

II

 

 

IIsemester

 

XI

 

XII

 

1 XII

 

 

I, IV

 

 

semestr II

 

X

 

 

IX-X

 

 

 

III

 

 

 

I

 

 

Do 15 X

 

Uczeń potrafi efektywnie współdziałać w grupie i komunikować się

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej-integracja klasy.

 

 

 

 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie  wulgaryzmów .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydzień Wolontariatu

Moje więzi z innymi.

 

Współdziałanie w grupie.

 

Odczytuję uczucia swoje i innych.

Wspólne działania i zadania.

Współdziałanie w grupie.

 

Konflikt pokoleń.

 

Jestem potrzebny w grupie-zasady komunikacji

Dojrzewam przez koleżeństwo.

 

Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej.

Odczytuje uczucia swoje i innych.

Problemy w rodzinie.

Sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów.

 

 

 

 

 

Krytyka samego siebie – dokonujemy samooceny.

 

Udział w programie „Szkoła bez przemocy”.

 

Dzień szkoły bez przemocy.

 

W ramach „Szkoły bez przemocy”.

 

Działania i akcje podejmowane przez Szkolne Koło Wolontariatu.

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

5

2

 

 

 

 

 

 

2

 

Poznanie schematu komunikowania się.

Dyskusja, ćwiczenia, scenki.

 

Ćwiczenia, wycieczki klasowe.

 

 

 

 

Tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej.

Burza mózgów, scenki.

 

Warsztaty, odgrywanie scenek.

 

 

 

Zeszyty uwag, zwracanie uwagi na przerwach, rozmowa na ten temat na zajęciach integracyjnych.

 

 

 

 

Działania wg harmonogramu.

 

 

„Łańcuch życzliwości”.

 

 

 

 

Według rocznego planu pracy Klubu ośmiu /w załączeniu/.

Wych. IIc, IIb, IId

 

 

Wych. IIb, IIc

Wych. IIa

 

Wych. IIa

 

Wych. IIa

 

Wych. IIc

 

Wychowawcy

 

Wych. IIb, IIc

 

N-l j. Niemieck.

Pedagog

 

 

 

Wychowawca, wszyscy n-le

 

 

 

Wych. IIb

 

 

Wychowawca, Pedagog, Psycholog

 

 

 

 

 

Wychowawcy, Szkolne Koło Wolontariatu

 

X

 

XII

 

X

X

 

XI

 

I

 

cały rok

 

XII

 

XI

 

V

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

I, VI

 

 

 

 

 

VI

 

5-9 XII

KLASY III

 

CEL OPERACYJNY

ZADANIA

TEMATYKA

ILOŚĆ

GODZIN

FORMA REALIZACJI

OSOBA

 

REALIZACJA

 

Uczeń zna swoje prawa i potrafi je bronić

 

1.Poszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw i obowiązków.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców

Prawa i wolności człowieka.

 

Wybieramy samorząd klasowy.

 

Dzień Dziecka –święto wszystkich dzieci.

 

Szkoła z prawami dziecka”

pod patronatem UNICEF

wg harmonogramu, plan wolontariatu/.

 

Prawa i obowiązki rodzica

1

 

1

 

 

5

 

 

2

 

 

 

 

Praca z tekstem Konstytucji.

 

Wybory, tajne głosowanie

 

 

Zabawy

 

 

Lekcje na temat praw dziecka, propozycje otrzymane od pani L. Zalewskiej koordynatora programu.

 

Prezentacja multimedialna w sali nr 60 przed spotkaniami w klasach.

 

N-l wos

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog

IX

 

IX

 

 

VI

 

 

I sem.

 

 

 

 

XI

 

Uczeń rozumie, jaki wpływ ma solidne wypełnianie obowiązków szkolnych na wyniki w nauce i swoją przyszłość

Motywowanieuczniów do nauki.

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

 

 

 

Techniki efektywnego uczenia się.

 

Wartości w moim życiu – wystawa prac uczniów.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Stosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania, atrakcyjnych dla uczniów.

 

Pogadanka, ćwiczenia.

 

 

Każda klasa wykonuje plakat.

 

 

Wychowawca

 

 

 

Wych.III d a b c

 

 

Ż Szatkowska-Wolska

 

cały rok

 

 

 

II

 

 

V

 

 

Uczeń wie jak prawidłowo odżywiać się i zna skutki nieprawidłowego odżywiania się. Wie jak aktywnie spędzać czas.

Przypominanie zasad zdrowego odżywiania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbanie o swoje ciało.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni kultury zdrowotnej

SANEPID

 

Pedagogizacja rodziców

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie przed używkami

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak aktywnie spędzać czas

Zdrowy styl życia.

 

Zasady przygotowania posiłków i przechowywania żywności.

Jadłospis dzienny.

Anoreksja i bulimia-wpływ na organizm.

 

 

Zasady przygotowywania posiłków.

 

Higiena pracy umysłowej i snu.

Bezpieczne korzystanie z kąpieli słonecznych

Porady na wszelki wypadek.

 

Higiena osobista i otoczenia.

Ocena swojej postawy ciała- wady postawy oraz nadwaga.

 

Sport zna reguły wybranych form aktywności ruchowej, higieny pracy, umysłu i snu.

Hartujący wpływ na organizm wody, powietrza i słońca.

 

Szkodliwość palenia papierosów.

 

 

Jak nie dać się grypie.

 

 

 

 

 

 

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

 

Zagrożenia współczesnego świata.

 

Szkodliwy wpływ używek na rozwój organizmu.

Wpływ alkoholu, tytoniu i narkotyków na organizm.

Jak nie szkodzić swojemu zdrowiu?

 

Sposoby spędzania wolnego czasu.

W jaki sposób możemy angażować się w życie szkoły?

 

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

3

 

1

3

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

1

 

2

 

5

 

 

1

 

1

 

 

 

Pogadanka, dyskusja.

 

 

Rozmowa, ćwiczenia.

Pogadanka, ćwiczenia gimnastyczne

 

 

 

 

 

 

Pogadanka, sprawdzanie czystości.

 

 

Zajęcia lekcyjne.

 

 

Zabawy, pogadanka.

 

 

Pogadanka, ćwiczenia.

 

 

Wystawa plakatów wykonanych przez uczniów.

 

 

Pogadanka we wszystkich klasach, rozdanie przygotowanych broszurek, wystawa prac wykonanych przez uczniów klas młodszych dla uczniów i rodziców:”

Ćwiczenia, pogadanka.

 

Pogadanka, film edukacyjny.

Pogadanki na spotkaniach z rodzic.

 

Zajęcia lekcyjne.

 

Dialogi, teksty, projekt.

 

 

Praca w grupach.

 

Praca z tekstem, projekty, dialogi.

 

Pogadanka

 

Wych. IIId, c

 

Wych. IIId c

 

 

N-l biologii

N-le w-f

 

 

 

Wych. IIId

N-l biologii

 

N-l w-f

 

Pielęgniarka

 

N-le w-f

 

Pielęgniarka

 

N-le w-f

 

Wych. III c, d

N-le w-f.

 

N-le w-f

 

 

A. Garula

M. Bajewska

 

 

Pedagog,

Pielęgniarka

 

 

 

N-le w-f

 

 

Wych. III c,d

 

 

N-l w-f

 

N-l chemii, biologii

N-l j. niemiecki

 

 

Wych. IIId

 

Wych. IIId

 

Pedagog

III

 

IV

 

 

I semestr

cały rok

 

 

 

II semestr

I semestr

 

X,

 

wg pot.

 

VI

 

V

 

IX

 

XII

 

 

I sem.

 

 

24-28X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

I sem.

 

 

II

 

 

II sem.

 

II semestr

 

 

III

 

I semestr

 

II semestr

 

 

Uczeń wie jak należy zachować się w sytuacjach trudnych

Dbanie o własne bezpieczeństwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców

Jakie zagrożenia niosą ze sobą grupy nieformalne?

 

Uczę się bezpiecznie żyć

 

 

 

Bezpieczny uczeń-jak uniknąć zagrożeń (OCHIKARA).

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet – zagrożenia.

1

 

Pogadanka, burza mózgów.

 

 

Konkurs bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży województwa dolnośląskiego.

 

Wykaz ocen śródsemestralnych dla rodziców z 10 sygnałami ostrzegawczymi – CZYLI NA CO jako rodzice powinniśmy zwrócić uwagę (m.in. ofiara przemocy).

Teczka na świadectwo ukończenia szkoły z 10 zasadami bezpieczeństwa w wakacje dla uczniów.

 

Wych. III c,d

 

 

N-l techniki

 

 

 

Pedagog Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog

XII

 

 

II/III

 

 

 

V, VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Uczeń potrafi skutecznie odmawiać bo wie, na czym polega zachowanie asertywne, ma poczucie własnej wartości

Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

 

 

Konsekwencje zachowań agresywnych

 

Rozwijanie postawy asertywnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Pedagogizacja rodziców

Jak zdać egzamin?

 

Jak radzić sobie ze stresem?

 

Uczymy się technik relaksacyjnych.

 

Spotkanie z policjantem.

 

 

 

Czy szata zdobi człowieka?

 

Spektakl profilaktyczny.

Zdrowy styl życia.

 

Światowy Dzień AIDS.

 

 

Co potrafię, moje mocne strony.

 

 

Szkodliwość napoi energetycznych.

 

Szkodliwość napoi energetycznych.

 

Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”.

 

2

 

 

 

 

2

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Lekcja wychowawcza.

 

Dyskusja. Warsztaty.

 

Zajęcia lekcyjne.

 

 

 

 

 

Lekcja wychowawcza.

 

Przedstawienie Teatru Inspiracja

Lekcja wychowawcza.

 

Gazetka na korytarzu szkolnym.

 

 

Warsztaty, zabawy.

 

 

 

Broszurka dla rodziców.

 

 

Pogadanki na lekcjach wychowawczych.

 

Działania wg harmonogramu we współpracy z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Wych. III c d

 

Wych. III c d

 

N-le w-f

 

 

Dzielnicowy

 

 

 

Wych. III c d

 

Pedagog

Wych. IIId c

Wych. IIId c

 

Pedagog

Psycholog

 

Pedagog

Psycholog

 

 

Psycholog, Pedagog

 

 

I

 

I

 

XI

 

 

XII, I

 

 

 

X

 

IIsemester

X

X

 

1XII

 

 

X-XI

 

 

 

I

 

 

do 15 X

 

Uczeń potrafi efektywnie współdziałać w grupie i komunikować się

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej-integracja klasy.

 

 

 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie  wulgaryzmów .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydzień wolontariatu

Wyjazd Festiwal Nauki.

Wyjazd do kina.

Rozwiązywanie konfliktów zaistniałych w klasie.

 

Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej.

 

Rozwiązywanie konfliktów na drodze negocjacji.

Warunki niezbędne do komunikacji

Sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów.

 

Rozwiązujemy konflikty zaistniałe w szkole.

 

 

 

 

 

 

Ocena zachowania uczniów.

 

 

 

Co znaczy słowo kultura?

 

Udział w programie „Szkoła bez przemocy”.

 

Dzień szkoły bez przemocy.

 

W ramach „Szkoły bez przemocy”.

 

Działania i akcje podejmowane przez Szkolne Koło Wolontariatu.

 

4

4

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

Wycieczka integracyjna.

Wycieczka integracyjna.

Praca w grupach.

 

 

Tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej.

 

Praca w grupie, dyskusja.

 

Rozmowa

 

Warsztaty, odgrywanie scenek.

 

 

Zajęcia z udziałem pedagoga.

 

 

 

Zeszyty uwag, zwracanie uwagi na przerwach, rozmowa na ten temat na zajęciach integracyjnych.

 

 

 

 

Praca ze słownikiem.

 

Działania wg harmonogramu.

 

 

„Łańcuch życzliwości”.

 

 

 

 

Według rocznego planu pracy Klubu ośmiu /w załączeniu/.

Wych. III c b

Wych. IIId c

Wych. IIId

 

 

Wychowawcy

 

 

Wych. III b c

Wych. IIIa

 

 

Pedagog

 

 

Wych. IIId

 

 

 

Wychowawca, wszyscy n-le

 

 

Wych. III c, d

 

 

 

N-l j. polskiego

 

Pedagog, Psycholog, Wychowawcy

 

 

 

 

 

Wychowawcy, Szkolne Koło Wolontariatu

 

IX

X

I semestr

 

 

cały rok

 

 

II semestr

 

I semestr

 

XII

 

 

II semestr

 

 

 

cały rok

 

 

 

I, V

 

 

 

I semestr

 

 

 

 

VI

 

5 – 9 XII

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI zatwierdzony i przyjęty do realizacji na posiedzeniu RADY PEDAGOGICZNEJ w dniu 13.09.2011 r. – UCHWAŁA NR 10/2011.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Prusicach
  ul. Żmigrodzka 43
  55 - 110 Prusice
 • (71)3126211

Galeria zdjęć