Nawigacja

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

SPIS TREŚCI: 

 1. Cele.
 2. Podstawa prawna.
 3. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym.
 4. Zadania i sposoby realizacji.
 5. Zajęcia z preorientacji zawodowej prowadzone przez pedagoga i psychologa.
 6. Przewidywane efekty.
 7. Ewaluacja.

 

I CELE:

o        umożliwienie uczniom podjęcia decyzji odnośnie wyboru szkoły średniej,

o        poinformowanie uczniów o warunkach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,

o        zapoznanie uczniów z typami szkół i ofertą edukacyjną na terenie powiatu trzebnickiego, wołowskiego, milickiego i Wrocławia.

o        zapoznanie z sytuacją na rynku pracy.

II. AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U., z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) wprowadzające funkcjonowanie
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.  r. Nr 26, poz. 232 ze zm.)
 8. Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003 r.

III. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z DORADZTWEM ZAWODOWYM:

ORIENTACJA ZAWODOWA

Obejmuje wszystkie działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, której ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru szkoły i zawodu /Lelińska 1999/.

DORADZTWO ZAWODOWE

Obejmuje świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielanie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji /Lelińska 1999/.

INFORMACJA ZAWODOWA

Obejmuje zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

PORADNICTWO ZAWODOWE

Obejmuje system długofalowych i wieloetapowych działań wychowawczych towarzyszących jednostce w trakcie rozwoju zawodowego. Obejmuje ono całokształt zadań związanych z udzielaniem uczniom i dorosłym pomocy w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces /Lelińska 1999/.

IV. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:

1. W zakresie pracy z młodzieżą:

 

➢        wdrażanie uczniów do samopoznania,

➢        kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

➢        wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,

➢        rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,

➢        przełamywanie barier emocjonalnych,

➢        planowanie własnego rozwoju,

➢        konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

➢        poznanie możliwych form zatrudnienia,

➢        kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samozatrudnienia,

➢        poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,

➢        orientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu.

➢        wypracowanie form wspierania uczniów wyborze ich dalszej drogi życiowej.

 

2. W zakresie współpracy z nauczycielami:

 

 • uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,
 • lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy,
 • nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.

 

3. W zakresie pracy z rodzicami:

 

 • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 • przygotowanie uczniów do podjęcia właściwej decyzji odnośnie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
 • planowanie karier edukacyjnych i zawodowych,
 • poinformowanie uczniów o warunkach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
 • zapoznanie uczniów z typami szkół na terenie powiatu trzebnickiego i najbliższych powiatów oraz Wrocławia
 • przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w wyborze drogi życiowej,

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA

Obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System określa rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działania, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy.

V. ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI:

 

FORMY REALIZACJI

OBSZAR DZIAŁANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

Czasopisma, poradniki i informatory, możliwość skorzystania z Pracowni Multimedialnej

 

Klasy I -III

Wychowawcy, bibliotekarze i pedagog

Udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

 

Klasy I - III

Nauczyciele

Spotkania z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Żmigrodzie Testy APIS i ich omówienie.

Dzień Kariery na terenie szkoły.

 

Klasy II-III

Pedagog, doradca zawodowy z Poradni

Uczestnictwo w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych.

Klasy III

Wychowawcy, pedagog indywidualnie

Przedstawienie ofert przez przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych na terenie naszej szkoły.

 

Klasy III

Pedagog, wychowawcy

Zajęcia z orientacji zawodowej.

Klasy I -III

Pedagog, psycholog

Nauczyciele wos

Zajęcia przygotowujące do tworzenia dokumentów koniecznych przy ubieganiu się o pracę.

 

Klasy III

Nauczyciele języka polskiego, wos

Informacje o szkołach i zawodach na gazetce „Kącik trzecioklasisty”.

 

Klasa III

Pedagog

Indywidualne rozmowy dotyczące poradnictwa zawodowego, indywidualne rozmowy na temat predyspozycji zawodowych uczniów;

 

Klasy III

Pedagog, psycholog, Wychowawcy

Zajęcia związane z planowaniem przyszłości w ramach lekcji wychowawczych.

- warsztaty dotyczące planowania kariery oraz z zakresu autoprezentacji i komunikacji w rozmowie z pracodawcą.

 

Klasy I - III

Wychowawcy

Trening w poprawnym przejściu rekrutacji

Sposób wypełniania podań do szkół ponadgimnazjalnych. Zapoznanie młodzieży ostatnich klas z aktualną sytuacją na rynku pracy.

 

Klasa III

Pedagog

Spotkanie z rodzicami i uczniami klas III, na którym zostają poinformowani o przebiegu egzaminu gimnazjalnego i sposobie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Klasa III

Pedagog, Wychowawcy

     

 

 

VI. ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

REALIZOWANE TREŚCI

KLASA

Poznajemy swoją osobowość

 • adolescencja jako etap kształtowania osobowości
 • zabawa „zgadnij, kto to”, moje mocne i słabe strony, zainteresowaniaznaczenie predyspozycji osobowościowych przy wyborze zawodu

1

Wartości i cele życiowe

 • tworzenie piramidy wartości
 • umieszczenie celów zawodowych wśród innych celów
 • burza mózgów na temat motywacji wyboru przyszłego zawodu

2

Wykształcenie a ścieżka zawodowa

 • poznanie specyfiki różnych typów szkół, sposobów kształcenia i formy egzaminu końcowego
 • przedstawienie możliwości dalszej edukacji na uczelniach wyższych różnego typu
 • zwrócenie uwagi na możliwość wyboru różnych ścieżek prowadzących do celu, możliwość przekwalifikowania się, konieczność elastycznych zachowań na rynku pracy

2

Rozwijanie zainteresowań

 • test zainteresowań
 • ukazanie związku między zainteresowaniami, predyspozycjami psychofizycznymi a przyszłym zawodem

3

Aktywne szukanie informacji na temat preferowanego zawodu

 • wykorzystanie różnych źródeł informacji
 • motywowanie do korzystania z różnorodnych źródeł
 • zbieranie informacji na temat preferowanego zawodu

3

 

VII. PRZEWIDYWANE REZULTATY:

 • uczeń dokona wyboru dalszego kształcenia zgodnie z własnymi zdolnościami i zainteresowaniami,
 • uczeń będzie zdobywał wykształcenie zgodnie z zapotrzebowaniami na rynku pracy,
 • uczeń będzie świadomy swoich możliwości i predyspozycji,
 • uczeń będzie się orientował w specyfice kolejnych etapów edukacji.

 

VIII . EWALUACJA:

 

1. Propozycje uczniów dotyczące wyboru przyszłej szkoły(maj).

2. Losy absolwentów- opracowane na podstawie list uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (październik).

3. Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety oceniającej przydatność zajęć z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego(czerwiec).

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO zatwierdzony i przyjęty do realizacji na posiedzeniu RADY PEDAGOGICZNEJ w dniu 18.05.2010 r.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Prusicach
  ul. Żmigrodzka 43
  55 - 110 Prusice
 • (71)3126211

Galeria zdjęć