Nawigacja

Statut ZS

Na podstawie § 6 ust. 4 pkt. 2a Statutu Zespołu Szkół w Prusicach (uchwała Nr LV/322/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 maja 2005 r.) uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Prusicach z dnia 13.06.2008 r. nr 02/08 dokonuje się zmian w Statucie Zespołu Szkół z dnia 22 czerwca 2007 r. uchwała nr 03/07, wcześniejsze zmiany z dnia 10 października 2005 r., nadając mu następującą treść:

 

 

STATUT  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  PRUSICACH

 

 

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

3)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.);

4)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);

5)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.);

6)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 167).

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Nazwa szkoły:

Zespół Szkół w Prusicach

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach

Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach

 1. Prawną podstawę działalności Zespołu Szkół stanowi akt założycielski oraz Statut Zespołu Szkół.
 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o Zespole Szkół, należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Prusicach.

 

§ 2

 1. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

1)      Szkoła Podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Prusicach, z oddziałami przedszkolnymi, zwana dalej Szkołą Podstawową, z 6-letnim cyklem kształcenia;

2)      Publiczne Gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza w Prusicach, zwane dalej Gimnazjum, z 3-letnim cyklem kształcenia kończące się egzaminem gimnazjalnym.

 1. Zespół Szkół używa pieczęci nagłówkowej wspólnej dla wszystkich Szkół wchodzących w ego skład o treści:

 

Zespół Szkół

55-110 Prusice

ul. Żmigrodzka 43

 

oraz w sprawach dotyczących zakresu działania tylko danej szkoły pieczęci nagłówkowej zawierającej nazwę zespołu i nazwę tej szkoły:

 

Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza

55-110 Prusice

ul. Żmigrodzka 43

 

Zespół Szkół

Publiczne Gimnazjum im. H. Sienkiewicza

55-110 Prusice

ul. Żmigrodzka 43

 

 1. Językiem wykładowym jest język polski.
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Prusice. Zespół Szkół jest jednostką organizacyjną Gminy Prusice. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Prusicach przy ul. Żmigrodzkiej 43.
 3. Organ prowadzący zapewnia Zespołowi Szkół utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych.
 4. Do obwodu Szkoły Podstawowej należą miejscowości: Prusice, Ligotka, Pietrowice Małe, Łęgów, Budzicz, Jagoszyce, Krościna Mała, Wilkowa, Gola, Dębnica, Krościna Wielka, Kosinowo, Kopaszyn, Świerzów, Pawłów Trzebnicki, Wszemirów, Kaszyce Wielkie.
 5. Do obwodu Gimnazjum należą miejscowości: Prusice, Ligotka, Pietrowice Małe, Łęgów, Budzicz, Jagoszyce, Krościna Mała, Wilkowa, Gola, Dębnica, Krościna Wielka, Kosinowo, Kopaszyn, Świerzów, Pawłów Trzebnicki, Wszemirów, Kaszyce Wielkie, Gąski, Borów, Borówek, Brzeźno, Chodlewko, Górowo, Ligota Strupińska, Pększyn, Piotrkowice, Raki, Raszowice, Skokowa, Strupina, Sucha, Zakrzewo.
 6. Zespół Szkół prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły.
 7. Zespół Szkół prowadzi w ramach zadań zleconych przez organ prowadzący wychowanie przedszkolne dzieci 5 i 6-letnich zobowiązanych odbyć naukę przygotowania przedszkolnego.
 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.
 9. Zespół Szkół może prowadzić zajęcia dla uczniów podczas ferii zimowych.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Zespołu Szkół

 

§ 3

 1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela, przepisach wydanych na ich podstawie oraz w:

1)       zestawie programów nauczania;

2)       programie wychowawczym;

3)       Programie Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska lokalnego.

 1. Działalność edukacyjna Zespołu Szkół oparta jest na zasadzie kontynuacji wcześniejszych etapów kształcenia ucznia oraz nakierowana jest na zapewnienie uczniowi możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a także dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.
 2. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej Zespołu Szkół jest dążenie do komplementarnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań i potrzeb rozwojowych, a także możliwości psychofizycznych.

 

§ 4

 1. Zespół Szkół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.
 2. Zespół Szkół kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w programie wychowawczym uchwalonym przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół.
 3. Zespół Szkół udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej za pośrednictwem pedagoga i psychologa szkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. O potrzebie pomocy uczniom i formach jej udzielania są informowani, na wywiadówkach lub telefonicznie, rodzice.
 5. Zespół Szkół umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach posiadanych środków.
 6. Zespół Szkół umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w skróconym czasie.
 7. Zespół Szkół umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami oraz potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
 8. W Zespole Szkół mogą funkcjonować oddziały sportowe, na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty.
 9. Rekrutację do klas sportowych przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem dolnośląskiego kuratora oświaty.

 

 

Rozdział III

Wewnątrzszkolne zasady oceniania i klasyfikowania

 

§ 5

 1. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu prze ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu prze ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)      wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)      wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Zespołu Szkół.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)      dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z dostosowaniem do potrzeb i możliwości uczniów;

2)      ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)      przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalanie warunków oraz trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 1. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określają przedmiotowe zasady oceniania.

 

§ 5a

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia:

1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym;

2)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)      posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)      nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli oraz pedagoga i psychologa;

5)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

§ 5b

 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2. wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Zespołu Szkół. Dyrektor Zespołu Szkół, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców lub pełnoletniego ucznia.

 

§ 5c

 1. Dyrektor Zespołu Szkół zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor Zespołu Szkół zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego,zajęć komputerowych lub informatyki,na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 5d

 1. Dyrektor Zespołu Szkół, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 5e

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)      bieżące;

2)      klasyfikacyjne:

a)      śródroczne i roczne,

b)      końcowe.

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom.

 

§ 5f

 1. Nauczyciel w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, uzasadnia każdą ustaloną ocenę.
 2. Oceny z prac pisemnych uzasadnia na zajęciach edukacyjnych, na których daje uczniom te prace do wglądu.
 3. Uzasadniając ocenę nauczyciel powinien:

1)      odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;

2)      przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy.

 

§ 5g

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nauczyciel przekazuje uczniowi do wglądu, w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac.
 2. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
 3. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi jego pracy w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.
 4. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz jej omówieniu z nauczycielem, uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.

 

§ 5h

 1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych:

1)      w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;

2)      podczas każdego kontaktu rodzica z nauczycielem.

 1. Rodzice po zapoznaniu się, w obecności nauczyciela, ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi.
 2. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia pracę ucznia.

 

§ 5i

 1. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Zespołu Szkół, który należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół.
 2. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w sekretariacie Zespołu Szkół, w obecności wychowawcy danego ucznia lub odpowiedniego wicedyrektora, nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

§ 5j

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1)      śródrocznej i rocznej;

2)      końcowej.

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w tym tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w przypadku:

1)      obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2)      dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną ztych zajęć.

 1. Na klasyfikację końcową składają się:

1)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;

2)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu;

3)      roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

 

§ 5k

 1. Uczeń kończy Szkołę Podstawową lub Gimnazjum, jeżeli:

1)      w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2)      przystąpił ponadto odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 2. Uczeń Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

 

§ 5l

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 5m

 1. Na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej:

1)      nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ustnie ucznia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i wpisują ją do dziennika;

2)      wychowawca oddziału informuje ustnie ucznia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i wpisuje ją do dziennika;

3)      wychowawca oddziału przekazuje uczniowi zbiorcze zestawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych (wydruk z dziennika elektronicznego), które uczeń ma obowiązek przekazania rodzicom.

 1. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej:

1)      nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ustnie ucznia o przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i wpisują ją do dziennika;

2)      wychowawca oddziału informuje ustnie ucznia o przewidywanej rocznej obniżonej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i wpisuje ją do dziennika;

3)      wychowawca oddziału przekazuje rodzicom pisemną informację o przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej obniżonej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

a)      na zebraniu rodziców uczniów, z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu,

b)      przez ucznia – zwrot karty informacyjnej z podpisem rodzica jest potwierdzeniem otrzymania informacji,

c)      listem poleconym, w przypadku trudności z przekazaniem lub uzyskaniem zwrotu karty informacyjnej.

 

§ 5n

 1. Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć obowiązkowych i dodatkowych pod warunkiem:

1)      jeśli oceny cząstkowe z form pisemnych (prac klasowych i sprawdzianów) w ciągu danego roku szkolnego nie były niższe, niż ocena, o którą uczeń się ubiega;

2)      w przypadku przedmiotów, na których nie występują formy pisemne, wszystkie wykonywane prace uczeń oddał w terminie i oceny cząstkowe z tych prac nie były niższe, niż ta, o którą uczeń się ubiega;

3)      z zajęć wychowania fizycznego, plastyki, techniki, muzyki – jeśli uczeń uczestniczył i był przygotowany (w przypadku zajęć wychowania fizycznego – ćwiczył) przez 90% zajęć.

 1. W przypadku spełnienia wszystkich warunków – w ciągu 2 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie uczeń składa pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do nauczyciela, który podejmuje ostateczną decyzję.

 

§ 5o

 1. Uczeń ma prawo ubiegać się o uzyskanie wyższej, niż przewiduje dla niego wychowawca, oceny zachowania, jeśli proponowana ocena zachowania z punktowego systemu oceniania zachowania jest co najmniej taka jak ocena, o którą uczeń się ubiega.
 2. W przypadku spełnienia warunku uczeń, w ciągu 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie, pisze „Wniosek o podwyższenie oceny zachowania” do wychowawcy, który podejmuje ostateczną decyzję.

 

§ 5q

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału w oparciu o punktowy system oceniania i po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Oceny, o których mowa w ust. 1 są ustalane w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się śródroczne lub roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.
 3. Ustalone oceny, o których mowa w ust. 1 są ostateczne z zastrzeżeniem § 5zb i § 5zc.

 

§ 5p

 1. W klasach 1-3 Szkoły Podstawowej:

1)      oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane i odnotowywane w dzienniku cyfrowo jako odpowiedniki oceny opisowej, którą przedstawia się uczniom i ich rodzicom, następująco:

a)      6 – Brawo. Pracujesz wspaniale!,

b)      5 – Bardzo dobrze sobie radzisz,

c)      4 – Osiągasz dobre wyniki. Zastanów się, czy nie można lepiej,

d)     3 – Osiągasz wyniki wystarczające. Postaraj się pracować lepiej,

e)      2 – Pracujesz słabo. Popraw się,

f)       1 – Popraw swoje wyniki – pracujesz poniżej wymagań;

2)      przy powyższych ocenach może znajdować się znak „+” lub „–”;

3)      śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 1. Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej:

1)      oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane następująco:

a)      ocenie podlegają wszystkie formy kontroli wiadomości i umiejętności ucznia,

b)      poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oceniane są na bieżąco w ciągu roku szkolnego w stopniach wg skali:

-        6,

-        5,

-        4,

-        3,

-        2,

-        1,

c)      przy ocenach bieżących może znajdować się znak „+” lub „–”,

d)     każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu okresu nie mniej niż cztery oceny, a w przypadku jednej godziny zajęć tygodniowo – nie mniej niż trzy oceny,

e)      w klasie 4 Szkoły Podstawowej i I Gimnazjum przez pierwsze dwa tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego nauczyciele nie stosują oceny 1,

f)       przedmiotem kontroli i oceny może być tylko wiedza, umiejętności, postępy i wysiłek uczniów;

2)      śródroczne i roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

a)      stopień celujący – 6,

b)      stopień bardzo dobry– 5,

c)      stopień dobry– 4,

d)     stopień dostateczny – 3,

e)      stopień dopuszczający – 2,

f)       stopień niedostateczny– 1;

3)      za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ppkt. a-e;

4)      za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ppkt. f;

5)      ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych:

a)      celujący: uczeń biegle posługuje się zdobytą wiedzą rozwiązując zadania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w etapach ponadszkolnych,

b)      bardzo dobry: wymagania obejmują wiadomości i umiejętności złożone, trudne do opanowania; uczeń posiadł pełny zakres wiedzy określony programem nauczania przedmiotu, umie korzystać z różnych źródeł wiedzy, sprawnie posługuje się tą wiedzą,

c)      dobry: wymagania obejmują treści i umiejętności istotne w strukturze programu, bardziej złożone, użyteczne w szkole i w życiu,

d)     dostateczny: wymagania obejmują treści i umiejętności najważniejsze w nauce danego przedmiotu, o niewielkim stopniu złożoności, przydatne w szkole i w życiu, nie wykraczające poza podstawę programową, często powracające podczas nauki,

e)      dopuszczający: wymagania obejmują wiadomości i umiejętności charakteryzujące się najniższym stopniem trudności, niezbędne w nauce danego przedmiotu i potrzebne w życiu, często wykonywane przy pomocy nauczyciela,

f)       niedostateczny: uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w programie, a braki uniemożliwiają mu opanowanie następnych partii materiału.

 

§ 5r

 1. Formy sprawdzania opanowania wymagań edukacyjnych:

1)      prace pisemne:

a)      praca klasowa (waga 3),

-        obejmuje sprawdzenie wiadomości i umiejętności z jednego lub więcej działów programowych (czas trwania od 45 do 90 min.),

-        jest zapowiadana i zapisywana w terminarzu dziennika elektronicznego przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

b)      sprawdzian (waga 3),

-        obejmuje partię materiału zapowiedzianą przez nauczyciela, jest zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (czas trwania od 15 do 45 min.),

-        nauczyciel jest zobowiązany do odnotowania zamiaru przeprowadzenia sprawdzianu w dzienniku lekcyjnym,

c)      kartkówka (waga 2),

-        obejmuje materiał z ostatnich trzech tematów (czas trwania od 10 do 15 min.,

-        nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki;

2)      inne formy kontroli:

a)      odpowiedź ustna (waga 2),

b)      diagnoza (próbny sprawdzian klas szóstych, próbny egzamin gimnazjalny) (waga 2),

c)      zadanie (waga 1),

d)     ćwiczenie, doświadczenie, prezentacja (waga 1),

e)      aktywność (waga 1),

f)       zadanie domowe (waga 1),

g)      zeszyt (waga 1),

h)      przygotowanie (waga 1),

i)        inna (waga 1);

3)      w pracach pisemnych wykorzystuje się następujący przelicznik uzyskanych punktów na ocenę:

a)      0-34 %        –   niedostateczny (1),

b)      35-49 %      –   dopuszczający (2),

c)      50-74 %      –   dostateczny (3),

d)     75-89 %       –   dobry (4),

e)      90-100 %     –   bardzo dobry (5),

f)       100% + zadanie dodatkowe  –   celujący (6);

4)      na pracach klasowych i sprawdzianach uczeń musi otrzymać do wykonania zadanie dodatkowe, dające możliwość uzyskania oceny celującej.

 1. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego w terminie do 1 tygodnia od daty przeprowadzenia pisemnej pracy, z wyjątkiem pracy klasowej i sprawdzianu. Oceny z pracy klasowej i sprawdzianu są wpisywane w terminie do 2 tygodni.
 2. Zapis oceny w dzienniku elektronicznym powinien być umieszczony z odpowiednią kategorią.
 3. Klasa nie może pisać więcej niż trzech prac klasowych lub sprawdzianów w ciągu tygodnia i jednej w ciągu dnia.
 4. Na zapowiedzianych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem zajęciach powtórzeniowych uczeń może być odpytywany z powtarzanych treści nauczania.
 5. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową to powinien napisać ją w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 6. Nie ocenia się uczniów do 2 dni po dłuższej, przynajmniej tygodniowej nieobecności w szkole.
 7. Ustala się dzień wolny od pytania i pisania kontrolnych prac pisemnych po:

1)      przerwach świątecznych;

2)      feriach zimowych.

 1. Na okres świąt i ferii nie zadaje się pracochłonnych zadań domowych.
 2. Uczeń ma prawo w ciągu okresu zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do lekcji (nie zwalnia to z udziału w zapowiedzianych pisemnych formach kontroli).
 3. Jako nieprzygotowanie do lekcji uznaje się także brak zeszytu, ćwiczenia lub podręcznika, brak zadania domowego, brak stroju do wychowania fizycznego itp.
 4. O nieprzygotowaniu do lekcji uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela na początku lekcji.
 5. Nieprzygotowanie do zajęć zaznacza się w dzienniku wpisem „np”.
 6. Przekroczenie limitu dwukrotnego nieprzygotowania powoduje wpisanie oceny niedostatecznej.
 7. Aktywność ucznia podczas zajęć oceniana będzie za pomocą znaku „+”. Pięć znaków „+” jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.
 8. Ocena pracy w grupach:

1)      przy ocenie pracy w grupach bierze się pod uwagę nie tylko rezultaty pracy grupy, ale także zaangażowanie członków grupy i właściwy podział pracy;

2)      uwzględniać także należy samoocenę członków grupy.

 1. Na 1 tydzień przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych i sprawdzianów.
 2. Ocenę niedostateczną z prac klasowych i sprawdzianów uczeń ma prawo poprawić w ciągu 2 tygodni od daty uzyskania informacji o ocenie.
 3. Oceny uzyskane w wyniku przystąpienia do poprawy nie anulują oceny poprzedniej i są wpisywane do dziennika elektronicznego z odpowiednią kategorią.
 4. Nie ma możliwości poprawienia ocen o których mowa w ust. 18 na 1 tydzień przed klasyfikacją.
 5. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w takiej samej formie, na godzinie lekcyjnej wyznaczonej przez nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 18 i ust. 20.

 

§ 5s

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 5t

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

 

§ 5u

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 5v

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;

6)      godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe;

2)      bardzo dobre;

3)      dobre;

4)      poprawne;

5)      nieodpowiednie;

6)      naganne.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczani lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 5w

 1. Zasady oceniania zachowania:

1)      na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 100 punktów, których liczbę, w zależności od prezentowanej postawy w ciągu okresu, może zwiększyć lub zmniejszyć;

2)      punkty pozytywne i negatywne przyznaje się za zachowanie na terenie Zespołu Szkół jak i poza jego terenem;

3)      uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania pozytywne;

4)      uczeń otrzymuje punkty ujemne prezentując zachowania negatywne;

5)      punkty dodatnie i ujemne przyznaje się na bieżąco lub raz w okresie.

 1. Punktacja zachowań ucznia:

1)      bójka lub pobicie                                                                                                                 -50;

2)      palenie papierosów lub picie alkoholu, stosowanie innych szkodliwych używek lub ich udostępnianie                                                                                                                                 -50;

3)      kradzież, fałszerstwo, oszustwo                                                                                             -50;

4)      wyłudzanie pieniędzy                                                                                                             -50;

5)      niewłaściwe zachowanie na wycieczkach szkolnych i wyjściach poza szkołę                           -30;

6)      aroganckie zachowanie wobec dorosłych                                                                              -20;

7)      niszczenie rzeczy cudzych lub wyposażenia Zespołu Szkół                                                      -20;

8)      opuszczenie terenu Zespołu Szkół bez zezwolenia                                                                   -20;

9)      nieprzestrzeganie zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół                                                             -20;

10)  kłamstwo                                                                                                                                 -15;

11)  niesłuszne oskarżenie innych osób                                                                                             -10;

12)  lekceważenie poleceń nauczyciela                                                                                             -10;

13)  niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań                                                                          -10;

14)  zaczepki fizyczne                                                                                                                      -10;

15)  ucieczka z lekcji (z każdej)                                                                                                       -10;

16)  opuszczenie klasy bez pozwolenia                                                                                            -10;

17)  brak poszanowanie dla symboli narodowych i szkolnych                                                          -10;

18)  niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych                                           -10;

19)  niewłaściwe zachowania poza terenem Zespołu Szkół                                                              -10;

20)  przeklinanie                                                                                                                             -10;

21)  naruszenia dyscypliny na lekcji i na przerwie (każdorazowo)                                                      -5;

22)  obojętność na nieład w otoczeniu                                                                                               -5;

23)  niekulturalne zachowanie np. zaśmiecanie, plucie                                                                        -5;

24)  niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego                                                        -5;

25)  nieskorzystanie z szatni i brak obuwia zmiennego (każdorazowo)                                               -5;

26)  niewłaściwy, niestosowny do sytuacji ubiór                                                                                 -5;

27)  korzystanie na lekcji z telefonu komórkowego                                                                            -5;

28)  spóźnienie na każdą lekcję (za wyjątkiem pierwszej)                                                                  -5;

29)  spóźnienie na pierwszą lekcję                                                                                                     -2;

30)  nieobecność nieusprawiedliwiona (za każdą nieusprawiedliwioną lekcję)                                     -1;

31)  pomoc koleżeńska w nauce (jednorazowa)                                                                                  2;

32)  troska o ład w najbliższym otoczeniu (jednorazowo)                                                                    2;

33)  praca na rzecz klasy po zajęciach (jednorazowo)                                                                         5;

34)  wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego (na bieżąco)                                                            5;

35)  udział w akcjach charytatywnych i innych (jednorazowo)                                                             5;

36)  dbałość o samorozwój (okresowo, za każdy udział w zajęciach)                                                 5;

37)  przygotowanie akademii i imprez szkolnych oraz udział w nich (na bieżąco)                                 5;

38)  wolontariat (jednorazowo, po zajęciach)                                                                                    5;

39)  kulturalne zachowanie w stosunku do pracowników Zespołu Szkół                                             10;

40)  koleżeńskie kulturalne zachowanie w stosunku do innych uczniów                                               10;

41)  udział w poczcie sztandarowym (okresowo)                                                                               10;

42)  wzorowa frekwencja (do 7 opuszczonych godzin usprawiedliwionych w okresie)                        10;

43)  wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań (na bieżąco)                                                10;

44)  wolontariat (działalność długoterminowa, po zajęciach)                                                                10;

45)  udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych                           10;

46)  praca na rzecz Zespołu Szkół po zajęciach (jednorazowo)                                                           10;

47)  aktywne działanie w Samorządzie Uczniowskim, klasowym (okresowo)                                       10;

48)  wzorowa frekwencja (0 opuszczonych godzin w okresie)                                                             20;

49)  pomoc koleżeńska w nauce (okresowa)                                                                                       20;

50)  pochwała Dyrektora Zespołu Szkół                                                                                              30.

 

 1. Śródroczne i roczne ocenianie zachowania dokonywane jest wg następującego kryterium punktowego:

1)      wzorowe – od 160 (przy maksymalnie 15 punktach ujemnych);

2)      bardzo dobre –159-120 (przy maksymalnie 25 punktach ujemnych);

3)      dobre – 119-80;

4)      poprawne – 79-40;

5)      nieodpowiednie – 39-1;

6)      naganne – 0 i poniżej.

§ 5x

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

§ 5y

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

§ 5z

 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 5za

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który:

1)      realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą;

2)      realizuje indywidualny tok nauki;

3)      przechodzi ze szkoły o innym szkolnym planie nauczania (potrzeba uzupełnienia różnic programowych)

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Egzamin klasyfikacyjny ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nie obecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, lub realizuje indywidualny tok nauki, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

                 1)          nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

                 2)          nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1. Egzamin klasyfikacyjny ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą, lub przechodzi ze szkoły o innym szkolnym planie nauczania przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)      Dyrektor Zespołu Szkół albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor Zespołu Szkół powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 3. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      skład komisji;

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)      ustalone oceny.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się niepóźniej niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym,może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół.
 7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, chyba że zostanie zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub została wystawiona niezgodnie z trybem ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

§ 5zb

 1. Począwszy od klasy4 szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.
 3. Uczeń, który z przy czyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół, nie później niż do końca września.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
 6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia,może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 8. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego,ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu Szkół do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 10. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 11. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)      Dyrektor Zespołu Szkół albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)      nauczyciel prowadzący taki same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Dyrektor Zespołu Szkół powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tymże powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      skład komisji;

2)      termin egzaminu poprawkowego;

3)      pytania egzaminacyjne;

4)      ustaloną ocenę.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 5zc

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli uznają,że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Zespołu Szkół powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 5zd

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 5. W skład komisji, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych wchodzą:

1)      Dyrektor Zespołu Szkół albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor Zespołu Szkół powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      skład komisji;

2)      termin sprawdzianu;

3)      zadania (pytania) sprawdzające;

4)      ustaloną ocenę.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 4. Przepisy ww. ustępów stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 5ze

 1. W skład komisji, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, wchodzą:

1)      Dyrektor Zespołu Szkół albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

2)      wychowawca oddziału;

3)      wskazany przez Dyrektora Zespołu Szkół nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4)      pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5)      psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6)      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7)      przedstawiciel rady rodziców.

 1. Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ustalana w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      skład komisji;

2)      termin posiedzenia komisji;

3)      wynik głosowania;

4)      ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 5zf

 1. Uczeń klasy 1-3 Szkoły Podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach,uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-3 Szkoły Podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 Szkoły Podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne z zastrzeżeniem§ 5zb ust. 6.
 5. Uczeń Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej lub w gimnazjum uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

 

§ 5zg

 1. Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania,otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 4. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

§ 5zh

 1. Uczeń kończy Szkołę Podstawową lub Gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen,o której mowa w ust. 1wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 4. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, kończy Szkołę Podstawową lub Gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskałz obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej4,75.

 

§ 5zi

 1. W przypadku uczniów osiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 2. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 6. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

 

§ 5zj

 1. Usprawiedliwienie nieobecności uczniów w szkole jest obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) wynikającym z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 2. Pisemne usprawiedliwienie, podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, powinno być okazane wychowawcy na najbliższej godzinie wychowawczej.
 3. Dopuszcza się usprawiedliwianie nieobecności w bezpośrednim kontakcie rodzica z wychowawcą.
 4. W uzasadnionych przypadkach wychowawca lub nauczyciel przedmiotu ma prawo usprawiedliwienia pojedynczych godzin nieobecności ucznia.
 5. Usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić tylko w przypadku choroby ucznia, wypadków losowych i ważnych spraw rodzinnych.
 6. Wychowawca ma prawo zakwestionować usprawiedliwienie w przypadku, gdy posiada wiarygodne informacje o braku istotnych przyczyn nieobecności lub wątpliwości (wagary, autentyczność podpisu, brak daty nieobecności).
 7. Wszelkie spory związane z usprawiedliwieniem nieobecności uczniów rozstrzyga odpowiedni wicedyrektor Zespołu Szkół.
 8. Postępowanie w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia:

1)      wychowawca ma obowiązek informowania pedagoga szkolnego o sugerujących wagary nieobecnościach ucznia;

2)      ponadto, jeżeli uczeń w terminie do 14 dni nie dostarczy usprawiedliwienia wychowawca winien skontaktować się z rodzicem w celu wyjaśnienia nieobecności;

3)      wychowawca kontaktuje się również z rodzicem ucznia wówczas, gdy jego nieobecność w szkole trwa dłużej niż 3 dni i rodzic nie poinformował szkoły o przyczynach dłuższej nieobecności.

 1. Uczeń, którego nieobecność spowodowana była wagarami pozostaje pod ścisłym monitoringiem wychowawcy.
 2. Zwolnienie z części zajęć w danym dniu może nastąpić po okazaniu wychowawcy pisemnej prośby rodziców, a w razie nieobecności wychowawcy – nauczycielowi prowadzącemu najbliższą lekcję.
 3. Wychowawca analizując frekwencję do ustalenia oceny zachowania ma prawo:

1)      usprawiedliwić nieobecności wynikające z przyczyn niezależnych od ucznia – nawet przy braku pisemnego usprawiedliwienia;

2)      usprawiedliwić spóźnienia wynikające z przyczyn niezawinionych przez ucznia.

 1. Wychowawca ma obowiązek przechowywać usprawiedliwienia nieobecności uczniów do końca roku szkolnego.

 

§ 5zk

 1. Uczeń, który ukończył 18 lat i narusza zasady zapisane w Statucie Zespołu Szkół może zostać skreślony z listy uczniów.
 2. Wychowawca klasy występuje z wnioskiem do Dyrektora Zespołu Szkół o skreślenie ucznia, o którym mowa w ust. 1, z listy uczniów.
 3. Dyrektor:

1)      zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą danego ucznia;

2)      przedstawia wniosek, o którym mowa w ust. 2 do zaopiniowania Samorządowi Uczniowskiemu;

3)      przedstawia Radzie Pedagogicznej ww. wniosek wraz z opinią Samorządu Uczniowskiego.

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
 2. Dyrektor wydaje decyzję o skreśleniu pełnoletniego ucznia z listy uczniów.
 3. Uczeń zostaje pisemnie powiadomiony o skreśleniu z listy uczniów.

 

 

Rozdział IV

Zadania opiekuńcze

 

§ 6

 1. Nad uczniami przebywającymi w Zespole Szkół podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele przedmiotowi oraz wychowawcy klas.
 2. Podczas zajęć poza terenem Zespołu Szkół oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół Szkół opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, kierownik oraz opiekunowie wycieczki wyznaczeni przez wicedyrektorów Zespołu Szkół.
 3. Opiekę nad uczniami 10 min. przed rozpoczęciem lekcji w Zespole Szkół, w czasie przerw międzylekcyjnych i 5 min. po zakończeniu wszystkich lekcji sprawują nauczyciele dyżurni według harmonogramu ustalonego przez odpowiedniego wicedyrektora Zespołu Szkół.
 4. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do Zespołu Szkół w trakcie podróży sprawuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący.
 5. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły, oczekujący na rozpoczęcie swoich lekcji mają obowiązek przebywać na terenie Zespołu Szkół.
 6. Dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku Zespół Szkół organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym.
 7. Dla uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w porozumieniu z Sądem Rodzinnym i instytucjami opieki społecznej Zespół Szkół organizuje odpowiednie formy pomocy.
 8. W celu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych nad uczniami Zespół Szkół zatrudnia pedagoga i psychologa szkolnego.

 

§ 7

 1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą.
 2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wyznaczony przez Dyrektora wychowawca powinien prowadzić swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego, tj.:

1)        etapu I – klasy 1-3: edukację wczesnoszkolną;

2)        etapu II – klasy 4-6: kształcenie blokowe;

3)        etapu III – klasy I-III gimnazjum: kształcenie gimnazjalne.

 1. Uczniowie i ich rodzice mogą złożyć umotywowany pisemny wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół o zmianę wychowawcy.
 2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego odpowiedniego etapu kształcenia oraz wicedyrektora Zespołu w ciągu 14 dni podejmuje decyzję w sprawie zmiany wychowawcy udzielając pisemnej odpowiedzi wnioskodawcy.

 

 

Rozdział V

Organy Zespołu Szkół

 

§ 8

Organami Zespołu Szkół są:

1)        Dyrektor Zespołu Szkół;

2)        Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół;

3)        Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej;

4)        Rada Pedagogiczna Gimnazjum;

5)        Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej;

6)        Samorząd Uczniowski Gimnazjum;

7)        Rada Rodziców Zespołu Szkół.

 

§ 9

 1. Dyrektor Zespołu Szkół jest dyrektorem szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.
 2. Dyrektor Zespołu Szkół w szczególności:

1)        kieruje działalnością Zespołu Szkół oraz reprezentuje go na zewnątrz;

2)        sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)        sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)        realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu Szkół;

6)        współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

7)        wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

§ 10

Dyrektor Zespołu Szkół w zakresie obowiązku szkolnego:

1)        wydaje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły Podstawowej lub odroczeniu obowiązku szkolnego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2)        wydaje decyzje o indywidualnym programie lub toku nauki wyznaczając uczniowi nauczyciela-opiekuna, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i Rady Pedagogicznej;

3)        sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Zespołu Szkół;

4)        prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego;

5)        w uzasadnionych przypadkach może wnioskować do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

6)        może, w drodze decyzji, skreślić ucznia, którego nie obejmuje już obowiązek szkolny, z listy uczniów, w przypadku naruszenia przez niego zasad zapisanych w Statucie Zespołu Szkół.

 

§ 11

 1. Dyrektor Zespołu Szkół jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. W szczególności decyduje w sprawach:

1)        zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;

2)        przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;

3)        występowania z wnioskami – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół – w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum.

 

§ 12

Dyrektor Zespołu Szkół dokonuje oceny pracy nauczycieli.

 

§ 13

Dyrektor Zespołu Szkół w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z innymi organami Zespołu Szkół.

 

§ 14

Dyrektor Zespołu Szkół powierza i odwołuje ze stanowiska wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół.

 

§ 15

W czasie nieobecności Dyrektora w Zespole Szkół zastępuje go wskazany wicedyrektor.

 

§ 16

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół jest kolegialnym organem Zespołu Szkół realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 

§ 17

W skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół wchodzą:

1)        Dyrektor Zespołu Szkół jako jej przewodniczący;

2)        wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

 

§ 18

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół należy:

1)        ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;

2)        uchwalanie zmian Statutu Zespołu Szkół, Rady Rodziców Zespołu Szkół;

3)        uchwalanie Programu Wychowawczego i Profilaktyki w porozumieniu z Radą Rodziców oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;

4)        uchwalanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania i klasyfikowania;

5)        uchwalanie programu rozwoju Zespołu Szkół oraz zatwierdzanie rocznych planów pracy;

6)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole Szkół;

7)        uchwalanie spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów oraz podręczników po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu Podręczników.

 

§ 19

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej należy podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

 

§ 20

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Gimnazjum należy:

1)        podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

2)        podejmowanie uchwał o skierowaniu uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, do oddziałów przysposabiających do pracy.

 

§ 21

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół opiniuje w szczególności:

1)        projekt planu finansowego Zespołu Szkół;

2)        propozycje Dyrektora Zespołu Szkół dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Zespole Szkół;

3)        organizację pracy Zespołu Szkół, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

4)        wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

5)        propozycje Dyrektora Zespołu Szkół w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 22

 1. W ramach Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół działają zespoły przedmiotowe skupiające nauczycieli pokrewnych przedmiotów.
 2. Pracą zespołów kierują przewodniczący powołani na wniosek zespołu przez Dyrektora Zespołu Szkół na okres 2 lat.

 

§ 23

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

§ 24

Nauczyciele są obowiązani pod rygorem kar dyscyplinarnych do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rad Pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół.

 

§ 25

Uchwały Rad Pedagogicznych podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§ 26

Szczegółowy tryb pracy Rad Pedagogicznych określają ich regulaminy przyjęte przez Rady Pedagogiczne.

 

§ 27

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej.

 

§ 28

Samorząd Uczniowski Gimnazjum tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.

 

§ 29

 1. Zasady wybierania organów i działania Samorządów Uczniowskich określają regulaminy uchwalone przez ogół uczniów Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

§ 30

Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.

 

§ 31

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)        zapoznania z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)        jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)        organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)        redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)        organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół;

6)        wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządów oraz Rzeczników Praw Ucznia.

 

§ 32

W Zespole Szkół działa Rada Rodziców Zespołu Szkół stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 

§ 33

Rada Rodziców działa według uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.

 

§ 34

Rada Rodziców może:

1)        występować do innych organów Zespołu Szkół z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;

2)        gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, fundusze te przechowywane są na koncie bankowym. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

 

§ 35

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)        uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)        Programu Wychowawczego Zespołu Szkół obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)        Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

 

§ 36

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w § 35 pkt 1, program ten ustala Dyrektor Zespołu Szkół w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 2. Program ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 37

Zebrania Rady Rodziców są protokołowane, dokumentacja prowadzonej działalności przechowywana jest w Zespole Szkół. Dostęp do niej mają wszyscy członkowie rady oraz osoby upoważnione przez przewodniczącego rady.

 

§ 38

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego oddziału Zespołu Szkół, którego wybiera ogół rodziców danego oddziału.
 2. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w głosowaniu tajnym.
 3. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 

§ 39

Rada Rodziców spośród siebie wybiera przewodniczącego oraz dodatkowo dwie osoby do Prezydium Rady Rodziców. Przewodniczący Rady Rodziców oraz osoby wybrane do Prezydium wybierają spośród siebie skarbnika i sekretarza.

 

 

Rozdział VI

Rzecznik Praw Ucznia

 

§ 40

 1. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia.
 2. Rzecznika Praw Ucznia wybiera ogół uczniów danego etapu edukacji.

 

§ 41

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

1)     przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;

2)     zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli;

3)     w dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

 

§ 42

Działania Rzecznika Praw Ucznia polegają na:

1)      załatwianiu indywidualnych skarg;

2)      sporządzaniu raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,

3)      udzielaniu porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom);

4)      współpracy z fachowcami (m. in. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem);

5)      współdziałaniu w prowadzeniu programów przeciwdziałającym problemom szkolnym.

 

§ 43

Rzecznika Praw Ucznia:

1)      ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów;

2)      działa według ustalonego trybu postępowania;

3)      podejmuje działania na wniosek stron, tzn.: uczniów, rodziców, nauczycieli lub pracowników administracji Zespołu Szkół.

 

§ 44

 1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-uczeń:

1)      zapoznanie się z opinią stron konfliktu;

2)      podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy;

3)      skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu;

4)      w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej;

5)      ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń (rodzic) – nauczyciel:

1)      zapoznanie się z opinią stron konfliktu;

2)      podjęcie mediacji ze stronami;

3)      zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego;

4)      wystąpienie do Dyrektora Zespołu Szkół o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

§ 45

Obowiązki Rzecznika:

1)      znajomość Statutu Zespołu Szkół, wewnątrzszkolnych zasad oceniania i klasyfikowania, Programu Wychowawczego, Konwencji Praw Dziecka;

2)      informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;

3)      interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych;

4)      udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;

5)      informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach;

6)      składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

 

 

Rozdział VII

Stanowiska kierownicze w Zespole Szkół

 

§ 46

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania i kierowania Zespołem Szkół ustala się następujące stanowiska kierownicze:

1)   Dyrektor Zespołu Szkół;

2)   Wicedyrektor Zespołu Szkół ds. Szkoły Podstawowej;

3)   (uchylony)

4)   Wicedyrektor Zespołu Szkół ds. Gimnazjum.

 

§ 47

 1. Do zakresu zadań Wicedyrektora Zespołu Szkół ds. Szkoły Podstawowej należy w szczególności:

1)        nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej;

2)        bieżąca organizacja pracy Szkoły Podstawowej.

 1. Szczegółowy zakres zadań i uprawnień Wicedyrektora ds. Szkoły Podstawowej określa Dyrektor Zespołu Szkół powierzając to stanowisko.

 

§ 48

(uchylony)

 

§ 49

 1. Do zakresu zadań Wicedyrektora Zespołu Szkół ds. Gimnazjum należy w szczególności:

1)        nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami Gimnazjum;

2)        bieżąca organizacja pracy Gimnazjum.

 1. Szczegółowy zakres zadań i uprawnień Wicedyrektora ds. Gimnazjum określa Dyrektor Zespołu Szkół powierzając to stanowisko.

 

 

Rozdział VIII

Zasady współdziałania pomiędzy organami Zespołu Szkół

 

§ 50

 1. Dyrektor Zespołu Szkół ma obowiązek zapewnić każdemu organowi Zespołu Szkół możliwość swobody działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Statucie Zespołu Szkół i innych uregulowaniach prawnych.
 2. W sytuacjach konfliktowych organa Zespołu Szkół winne dążyć do wspólnych rozwiązań sprzyjających dobrej atmosferze pracy w Zespole Szkół.
 3. Rada Rodziców i Rady Pedagogiczne mają obowiązek współdziałania ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

 

Rozdział IX

Organizacja Zespołu Szkół

 

§ 51

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii przedstawia Dyrektor Zespołu Szkół uczniom, rodzicom i organom Zespołu Szkół we wrześniu każdego roku, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Dyrektor Zespołu Szkół, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządów Uczniowskich, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Zespołu Szkół, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Dyrektor Zespołu Szkół, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół organizowane są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Rodzice informowani są o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

 

§ 52

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
 2. Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Zespół Szkół do 30 maja danego roku.

 

§ 53

W arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i innych zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół Szkół, wykaz nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego, wykaz nauczycieli odbywających staż do awansu zawodowego i terminy zakończenia stażu.

 

§ 54

Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

§ 55

 1. Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26 uczniów, a w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25 wychowanków. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
 2. Dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole Podstawowej, począwszy od roku szkolnego 2014/2015, liczebność oddziału edukacji wczesnoszkolnej nie może być większa niż 25 uczniów.

 

§ 56

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 57

 1. Tygodniowy rozkład zajęć w Szkole Podstawowej w I etapie edukacyjnym dla klas 1-3 określa ogólny przydział czasu na zajęcia w danym dniu. Wskazane jest, aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy czas powinien wynosić co najmniej 3 godziny.
 2. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego ustalany jest corocznie w planie tygodniowym (średnio 5 godzin zajęć obowiązkowych dziennie). Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez wychowawcę.

 

§ 58

Podstawową formą pracy Szkoły Podstawowej w II etapie edukacyjnym, klas 4-6 oraz I-III Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 

§ 59

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
 2. Godzina zajęć obowiązkowych w oddziale przedszkolnym trwa 60 min.
 3. Zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym trwają 30 min.

 

§ 60

Niektóre zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych.

 

§ 61

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udziału cznia w realizacji tego projektu.
 3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1)      wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2)      określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3)      wykonanie zaplanowanych działań;

4)      publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 1. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te treści.
 2. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala:

1)      zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 3;

2)      czas realizacji projektu edukacyjnego;

3)      termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4)      sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5)      inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji tego projektu.
 2. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z udziału w realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji tego projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

 

 

Rozdział X

Biblioteka Zespołu Szkół

 

§ 62

Biblioteka Zespołu Szkół jest pracownią szkolną zaspokajającą potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie:

1)        zadań dydaktyczno – wychowawczych Zespołu Szkół;

2)        rozwijania zainteresowań uczniów;

3)        doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela;

4)        popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

§ 63

Pomieszczenia biblioteki Zespołu Szkół umożliwiają:

1)        gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2)        korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3)        prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów.

 

§ 64

Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

§ 64a

Czytelnik opuszczający Zespół Szkół zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów (książki, czasopisma, płyty) z biblioteki szkolnej.

 

 

Rozdział XI

Świetlica Zespołu Szkół

 

§ 65

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Zespołu Szkół dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole Podstawowej i Gimnazjum:

1)        dla uczniów klas 0-6 zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych w liczbie nie przekraczającej 25 uczniów;

2)        dla uczniów Gimnazjum świetlica ma formę zajęć konsultacyjno-przedmiotowych oraz kół zainteresowań;

3)        świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych w czasie ustalonym przez Dyrektora Zespołu Szkół, dostosowanym do potrzeb uczniów i po konsultacji z rodzicami.

 

§ 66

Do zadań świetlicy należy:

1)        opieka nad uczniami dojeżdżającymi: przed lekcjami i po lekcjach;

2)        organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

3)        rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie;

4)        organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności uczniów;

5)        współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, a w miarę możności i potrzeby z placówkami kultury, sportu i rekreacji funkcjonującymi w środowisku.

 

§ 67

Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół i tygodniowego rozkładu zajęć.

 

§ 68

 1. Do świetlicy szkolnej obowiązkowo uczęszczają uczniowie dojeżdżający klas 0-3.
 2. Uczniowie klas 4-6 mogą być zapisani do świetlicy na podstawie wniosku rodziców.

 

§ 69

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny świetlicy.

 

§ 70

Zadania nauczyciela świetlicy określa w szczegółowym zakresie czynności Dyrektor Zespołu Szkół.

 

 

Rozdział XII

Nauczyciele Zespołu Szkół

 

§ 71

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
 2. Organ prowadzący Zespół Szkół i Dyrektor Zespołu Szkół są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 72

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

§ 73

Organ prowadzący Zespół Szkół, we współdziałaniu z Dyrektorem Zespołu Szkół ma obowiązek zapewnić nauczycielowi podstawowe warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 74

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godz. na tydzień.

§ 75

Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze, spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

 

§ 76

Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego, jednocześnie Zespół Szkół dąży w ramach zespołów przedmiotowych Rady Pedagogicznej do ujednolicenia i stabilności zestawu podręczników obowiązujących w Zespole Szkół.

 

§ 77

 1. Dyrektor Zespół Szkół podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników w terminie do 31 maja każdego roku.
 2. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
 3. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

§ 78

Dyrektor Zespołu Szkół podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Zespołu Szkół.

 

§ 79

Nauczyciel decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów oraz ma prawo wpływać na ocenę śródroczną i roczną zachowania uczniów.

 

§ 80

(uchylony)

 

§ 81

Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1)        reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

2)        zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Zespołu Szkół, w razie potrzeby zwrócenie się o podanie celu tego pobytu;

3)        niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora Zespołu Szkół o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;

4)        prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągania w tym zakresie jak najlepszych wyników;

5)        rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki;

6)        dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;

7)        poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru;

8)        zachowanie bezstronności obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

9)        udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane możliwości uczniów;

10)    ochrona ucznia przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, zorganizowanie opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej;

11)    systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów: poznanie warunków życia, informowanie o postępach w nauce, udzielanie wskazówek, rad w ich działaniach wychowawczych i opiekuńczych;

12)    doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

13)    przestrzeganie zasad moralnych i etycznych oraz współtworzenie życzliwej, koleżeńskiej atmosfery w pracy;

14)    zwracanie uwagi w przypadkach, gdy uczeń nie ma obowiązującego stroju;

15)    pełnienie roli opiekuna stażu przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wobec nauczyciela stażysty lub kontraktowego.

 

§ 82

Nauczyciele odpowiadają służbowo przed Dyrektorem Zespół Szkół m. in. za:

1)        stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych im przydzielonych;

2)        tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i w czasie dyżurów im przydzielonych;

3)        przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru;

4)        zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Zespół Szkół przydzielonych im przez Dyrektora Zespół Szkół a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

§ 83

Praca nauczyciela podlega ocenie, zasady i tryb dokonywania oceny określają odrębne przepisy oraz szkolny regulamin oceny pracy nauczyciela.

 

 

Rozdział XIII

Wychowawca oddziału

 

§ 84

 1. Funkcję wychowawcy oddziału powierza Dyrektor Zespołu Szkół.
 2. Nauczyciel któremu powierzono funkcję wychowawcy w szczególności realizuje następujące zadania:

1)        otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2)        planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

3)        opracowuje, w porozumieniu z rodzicami, zgodnie z przyjętym Szkolnym Programem Wychowawczym i Programem Profilaktycznym – roczny plan pracy wychowawczej;

4)        ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą;

5)        współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także wobec wychowanków, którym potrzebna jest indywidualna opieka;

6)        utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)        poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)        współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach,

c)        włączanie ich w sprawy oddziału i Zespołu Szkół;

7)        organizuje plenarne spotkania z rodzicami co najmniej 4 razy w roku szkolnym, inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otacza opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizuje niezbędną pomoc w tym zakresie, podejmuje działania w celu zapewnienia opieki świetlicowej i dożywiania;

8)        systematycznie informuje rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie Zespołu Szkół oraz organizuje wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją Zespołu Szkół;

9)        inspiruje i organizuje środowisko wychowawcze na rzecz Zespołu Szkół i prowadzi do jak najpełniejszej integracji Zespołu Szkół ze środowiskiem;

10)    inicjuje samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawuje opiekę nad samorządem klasowym;

11)    systematycznie oddziałuje na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabiania pożądanych postaw społecznych i obywatelskich, nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska;

12)    wyrabia u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu Zespołu Szkół;

13)    czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego;

14)    prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie.

 

§ 85

Nauczyciel-wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu Szkół za osiąganie celów wychowawczych w swoim oddziale.

 

 

Rozdział XIV

Pedagog szkolny i psycholog szkolny

 

§ 86

Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1)        rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2)        określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3)        organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli;

4)        podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Zespołu Szkół;

5)        wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktycznego;

6)        planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Zespół Szkół na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku dalszego kształcenia lub zawodu;

7)        działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8)        przewodniczenie pracom zespołu wychowawczego Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół;

9)        organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia;

10)    pełnienie funkcji koordynatora do spraw bezpieczeństwa;

11)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

12)    wspomaganie nauczycieli w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów;

13)    wspieranie mocnych stron uczniów;

14)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania;

15)    prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

§ 87

Do zakresu działania psychologa szkolnego należy w szczególności:

1)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

2)        diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców, nauczycieli;

3)        organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli;

4)        zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia lub zawodu;

5)        minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

6)        wspieranie wychowawców oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Zespołu Szkół;

7)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

8)        wspomaganie nauczycieli w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów;

9)        wspieranie mocnych stron uczniów;

10)    prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

§ 88

Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący między innymi zasady współdziałania Zespołu Szkół z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zatwierdzany przez Dyrektora Zespołu Szkół.

 

§ 89

Pedagog dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 90

Przepisy § 88 i § 89 stosuje się odpowiednio do psychologa szkolnego.

 

§ 91

W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny ściśle współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szczególnie w indywidualnych przypadkach uczniów, którym udzielenie pomocy przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ocenia jako niezbędne.

 

§ 92

Do kompetencji pedagoga należy w szczególności:

1)        przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

2)        korzystanie z dokumentów pozostających w Zespole Szkół;

3)        współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, policją i innymi podmiotami, zwłaszcza jeżeli stan zagrożenia dobra ucznia uzasadnia takie współdziałanie.

 

§ 93

Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację:

1)        dziennik pedagoga według zasad określonych odrębnymi przepisami;

2)        teczki indywidualne dzieci zawierające dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.

 

§ 94

Psycholog szkolny prowadzi następującą dokumentację:

1)        dziennik psychologa według zasad określonych odrębnymi przepisami;

2)        teczki indywidualne dzieci zawierające dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.

 

§ 95

Szczegółowy zakres czynności pedagoga i psychologa ustala Dyrektor Zespołu Szkół.

 

 

Rozdział XV

Inni pracownicy Zespołu Szkół

 

§ 96

Inni pracownicy Zespołu Szkół zobowiązania są:

1)        natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

2)        zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Zespołu Szkół, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu tego pobytu.

 

§ 97

(uchylony)

 

 

Rozdział XVI

Uczniowie Zespołu Szkół

 

§ 98

 1. Zespół Szkół prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązkowości i powszechnej dostępności.
 2. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Informacje o zapisach do oddziałów przedszkolnych podaje Dyrektor Zespołu Szkół na stronie internetowej Zespołu Szkół poprzez ogłoszenia, w miesiącu marcu roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko będzie przyjęte.

Rodzic wypełnia kartę zapisu, wpisując dane zgodnie z aktem urodzenia dziecka.

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i do klasy pierwszej Gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Do Gimnazjum uczniowie przyjmowani są w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych obliczonych jako suma następujących składników:

1)      za oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – ilość punktów rekrutacyjnych stanowi sumę ocen z: języka polskiego, matematyki, historii, przyrody;

2)      za wynik sprawdzianu po klasie szóstej przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną – liczbę punktów rekrutacyjnych.

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa Dyrektor w procedurach podając do publicznej wiadomości.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół, na podstawie wniosku rodzica i opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie odroczenia realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
 3. Uczeń może uzyskać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinii Rady Pedagogicznej, zgody Dyrektora Zespołu Szkół. Dyrektor Zespołu Szkół wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna.
 4. Zasady i tryb udzielania zezwoleń na organizację indywidualnego programu lub toku nauki określają odrębne przepisy.

 

§ 99

Uczeń ma prawo do:

1)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)        opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole Szkół zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3)        korzystania z materialnej pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)        życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

5)        swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu Szkół a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych;

6)        rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny w trybie określonym w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania i klasyfikowania;

8)        pomocy w przypadkach trudności w nauce;

9)        korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

10)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki zgodnie z obowiązującymi regulaminami;

11)    wpływania na życie Zespołu Szkół przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Zespole Szkół;

12)    zgłaszania za pośrednictwem wychowawcy oraz Samorządu Uczniowskiego wniosków dotyczących pracy Zespołu Szkół;

13)    uczeń z orzeczeniem do kształcenia specjalnego ma prawo korzystać z podręczników dostosowanych do jego potrzeb i możliwości.

 

§ 100

 1. Uczeń, rodzic ma prawo wnieść skargę do Dyrektora Zespołu Szkół w przypadku naruszenia praw ucznia.
 2. Skarga składana jest na piśmie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiedzy o naruszeniu praw ucznia.
 3. Skarga musi zawierać opis stanu faktycznego i rodzaj naruszenia praw.
 4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, zasięgając opinii Rzecznika Praw Ucznia i pedagoga.
 5. Skarżący otrzymuje decyzję na piśmie.

 

§ 101

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół, a w szczególności:

1)        uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia;

2)        systematycznie odrabiać zadane przez nauczyciela lekcje i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Zespołu Szkół;

3)        w czasie zajęć lekcyjnych zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela;

4)        przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół;

5)        dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole Szkół – na terenie Zespołu Szkół zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się wulgarnych słów, zwrotów i gestów;

6)        uczyć się systematycznie i pracować nad własnym rozwojem, wzbogacaniem wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej swój czas i warunki do nauki;

7)        troszczyć się o honor Zespołu Szkół i jego dobre imię, szanować i wzbogacać jego tradycje;

8)        współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed Zespołem Szkół, być współodpowiedzialnym za wyniki jego pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej;

9)        przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, zarozumialstwa i wandalizmu;

10)    stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, dbać o własne zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów;

11)    nosić odpowiedni strój na terenie Zespołu Szkół;

12)    przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubrania;

13)    dbać o ład, porządek, estetykę swojej klasy, Zespołu Szkół, wspólnie użytkowane sprzęty, meble, urządzenia i pomoce szkolne.

 

§ 102

Dyrektor Zespołu Szkół określa dni, w których przebywanie ucznia na terenie Zespołu Szkół wymaga noszenia przez niego stroju galowego.

 

§ 103

 1. W czasie zajęć edukacyjnych telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone i schowane.
 2. Na terenie Zespołu Szkół uczniów obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku.

 

§ 104

 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1)        pochwałę Dyrektora Zespołu Szkół wobec uczniów Zespołu Szkół;

2)        list pochwalny wychowawcy oddziału i Dyrektora Zespołu Szkół do rodziców;

3)        nagrodę rzeczową;

4)        dyplom uznania.

 1. Za osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie wiedzy, konkursie, turnieju, zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim – oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród wymienionych w ust. 1 odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym.
 2. Za całokształt osiągnięć w nauce w roku szkolnym uczniowi przyznawane jest świadectwo z wyróżnieniem, zgodnie z § 5zg i § 5zh
 3. Za nieprzestrzeganie Statutu Zespołu Szkół, lekceważenie nauki, obowiązków szkolnych a także naruszenie porządku szkolnego, uczeń może być ukarany ujemnymi punktami w punktowym systemie oceniania zachowania, zgodnie z § 5w ust. 2. pkt. 1-30.
 4. Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów uczeń może być przeniesiony do równoległego oddziału.
 5. Kara, o której mowa w ust. 5 stosowana jest przez Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie opinii Rady Pedagogicznej.
 6. Dyrektor Zespołu Szkół ma obowiązek informować rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary
 7. Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od zastosowania kary.
 8. Odwołanie od zastosowania kary, z uzasadnieniem, składa się w formie pisemnej do Dyrektora Zespołu Szkół w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji o nałożeniu kary.
 9. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 9, w ciągu 7 dni, zasięgając opinii wychowawcy i pedagoga lub psychologa oraz informuje pisemnie odwołującego się o podjętej decyzji.

 

 

Rozdział XVII

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół

 

§ 105

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół uchwala Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w oparciu o diagnozę zagrożeń przedstawioną przez pedagoga.

 

§ 106

Projekt Programu Profilaktycznego opiniują Rada Rodziców i Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 

 

Rozdział XVIII

Postanowienia końcowe

 

§ 107

Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 108

Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 109

Uchyla się Statut Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Prusicach z 9 września 2003 r. oraz Statut Publicznego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Prusicach z dn. 27 sierpnia 1999 r.

 

§ 110

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Prusicach
  ul. Żmigrodzka 43
  55 - 110 Prusice
 • (71)3126211

Galeria zdjęć