Nawigacja

Statut ZS

STATUT  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ
IM.  HENRYKA  SIENKIEWICZA  W  PRUSICACH

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60 ze zm.);
 5. Rozp. MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356);
 6. Rozp. MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (poz. 649).
 7. Rozp. MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

 

Rozdział 1

Podstawowe informacje o Szkole

 

§ 1

 1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach.
 2. Szkoła mieści się w Prusicach, ul. Żmigrodzka 43.
 3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Prusice z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek 1.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

 

§ 2

Ustalona nazwa Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu.

 

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach;
 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły;
 3. Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;
 4. uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
 5. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkole;
 6. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
 7. organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Prusice;
 8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez to rozumieć, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu;
 9. poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną publiczną poradnię specjalistyczną lub instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

 

§ 4

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 8 lat.
 2. Językiem wykładowym jest język polski.
 3. Do obwodu Szkoły należą miejscowości: Prusice, Ligotka, Pietrowice Małe, Łęgów, Budzicz, Jagoszyce, Krościna Mała, Wilkowa, Gola, Dębnica, Krościna Wielka, Kosinowo, Kopaszyn, Świerzów, Pawłów Trzebnicki, Wszemirów, Kaszyce Wielkie, Gąski.
 4. Szkoła prowadzi w ramach zadań zleconych przez organ prowadzący wychowanie przedszkolne dzieci 5 i 6-letnich zobowiązanych odbyć naukę przygotowania przedszkolnego.
 5. Szkoła może prowadzić zajęcia dla uczniów podczas ferii zimowych.

 

§ 5

 1. Na zasadach określonych w ustawie w Szkole działają stowarzyszenia lub inne organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych po uzyskaniu zgody Dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
 2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

§ 6

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 7

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

 

§ 8

Szkoła realizuje określone cele i zadania, a w szczególności:

 1. kształtuje u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
 2. zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju;
 3. przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 4. wspomaga wychowawczą rolę rodziny;
 5. opiekuje się uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
 6. opiekuje się uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;
 7. kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu;
 8. upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
 9. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 10. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

§ 9

 1. Najważniejszym celem kształcenia w Szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
 2. Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.
 3. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.

 

§ 10

Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu:

 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywania wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność, i przedsiębiorczość;
 5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 6. ukazywania wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowania takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspakajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

§ 11

Cele kształcenia wynikające z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 1. wspieranie całościowe rozwoju dziecka w okresie edukacji wczesnoszkolnej;
 2. umożliwienie dziecku odkrywania własnych możliwości sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;
 3. określenie wymagań ogólnych edukacji wczesnoszkolnej w odniesieniu do czterech obszarów rozwojowych dziecka:
 1. fizycznego,
 2. emocjonalnego,
 3. społecznego,
 4. poznawczego;
 1. zapewnienie rozwoju osobowego ucznia przez wprowadzenie w świat kultury polskiej i kultury europejskiej;
 2. zapewnienie każdemu uczniowi sukcesu szkolnego;
 3. kształcenie umiejętności odczuwania więzi uczuciowej i potrzeby jej budowania w tym więzi z rodziną, społecznością szkoły i wspólnotą narodową oraz umiejętności obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osób dorosłych;
 4. rozwijanie umiejętności czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie w różnych sytuacjach życiowych;
 5. kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania) w różnych sytuacjach prywatnych i publicznych;
 6. nauka języka obcego nowożytnego i jego kontynuacja na kolejnym etapie edukacyjnym z zapewnieniem uczniowi możliwości kontynuacji nauki tego samego języka obcego;
 7. realizacja podstawy programowej języka obcego nowożytnego w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ), opracowanym przez Radę Europy;
 8. kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur;
 9. stymulacja wielostronnego, harmonijnego i całościowego rozwoju ucznia otwartego na świat i wyzwania społeczności poprzez funkcję wychowawczą, poznawczą, kształcącą, kompensacyjno – terapeutyczną, estetyczną, integracyjną, ludyczną i kreacyjną;
 10. rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i zdolności uczniów;
 11. rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody, rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia abstrakcyjnego oraz świadomego korzystania z dorobku kultury;
 12. kształtowanie postaw ekologicznych i zdrowotnych;
 13. kształtowanie postaw związanych z ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej oraz szacunku dla narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego;
 14. kształtowanie takich wartości jak: ojczyzna, naród, państwo, symbole narodowe i państwowe, patriotyzm, pamięć historyczna, prawda, sprawiedliwość, dobro, piękno, wolność, solidarność, odpowiedzialność, odwaga, krytycyzm, tolerancja, tożsamość, kultura;
 15. rozwijanie u uczniów chęci poznawania świata, kształtowania właściwej postawy wobec przyrody i środowiska;
 16. kształtowanie pozytywnego obrazu Polski i więzi zarówno z małą, jak i dużą ojczyzną;
 17. przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń, dokumentowanie ich, identyfikowanie i rozwiązywanie problemów;
 18. doskonalenie myślenia abstrakcyjnego, rozumowania i poprawnego wnioskowania w sytuacjach nowych, złożonych i nietypowych;
 19. rozwijanie umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych oraz zasobów i komunikacji w sieci oraz zrozumienie możliwości technologii komputerów i ich zastosowań we wszystkich dziedzinach życia;
 20. kształcenie umiejętności programowania jako procesu informatycznego podejścia do rozwiązania problemu;
 21. rozwijanie umiejętności: logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania pomysłów, dobrej organizacji pracy, pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów;
 22. opanowanie praktycznych metod działań technicznych przez realizację prostych projektów;
 23. kreowanie postawy świadomego użytkownika zdobyczy techniki;
 24. wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego i społecznego uczniów;
 25. rozwijanie sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie;
 26. kształtowanie postaw prozdrowotnych z przygotowaniem do dokonywania w życiu wyborów korzystnych dla zdrowia;
 27. przygotowane uczniów do właściwego zachowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia;
 28. umiejętność pisania równań reakcji chemicznych (otrzymywanie tlenków, kwasów, zasad, soli);
 29. odczytywanie z układu okresowego informacji o pierwiastkach (symbol, rodzaj pierwiastka);
 30. indywidualna i zespołowa ekspresja twórcza, doskonalenie umiejętności plastycznych i muzycznych;
 31. znajomość dziedzin sztuk plastycznych i muzycznych, ich gatunków i tematów;
 32. wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości;
 33. rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych;
 34. poznanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej;

 

§ 12

Ważnym zadaniem szkoły jest przede wszystkim:

 1. kształtowanie kompetencji językowych – komunikowanie się w języku polskim na każdym przedmiocie w sposób poprawny i zrozumiały;
 2. kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych:
 1. w klasach IV-VI uczniowie uczą się jednego języka obcego nowożytnego,
 2. w klasach VII-VIII uczniowie uczą się dwóch języków obcych nowożytnych;
 1. wyposażenie ucznia w wysokie kompetencje czytelnicze, podejmowanie działań, które zwiększają aktywność czytelniczą uczniów;
 2. stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów w wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi – stosowanie tych umiejętności na różnych przedmiotach;
 3. przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie;
 4. podejmowanie działań, które mają na celu zindywidualizowanie wspomagania rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości;
 5. kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 6. przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 7. nabywanie kompetencji społecznych takich jak:
 1. komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych,
 2. udział w projektach zespołowych i indywidualnych,
 3. organizacja i zarządzanie projektami.

 

§ 13

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
 1. szkolny zestaw programów nauczania;
 2. program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
 1. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które:
 1. wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny;
 2. zakładają podmiotowe traktowania ucznia;
 3. skłaniają ucznia do podejmowania odpowiedzialnych wyborów lub decyzji.
 1. Szkołą podejmuje działania, które są związane z:
 1. miejscami ważnymi dla pamięci narodowej;
 2. formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości;
 3. najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;
 4. rozwijaniem postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;
 5. wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych;
 6. przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 7. wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka;
 8. kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, działań na rzecz ochrony środowiska oraz zainteresowań ekologią.

 

§ 14

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego szczególnie przez:

 1. podmiotowe traktowanie każdego ucznia;
 2. poszanowanie godności osobistej każdego ucznia;
 3. realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które uwzględniają równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 4. zapewnienia uczniom możliwości pozostawiania w pomieszczeniach szkolnych części podręczników i przyborów szkolnych;
 5. zapewnienie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej;
 6. spędzanie przerw pod nadzorem nauczycieli, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwienie uczniom przebywania w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu;
 7. właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie w pomieszczeniach szkolnych;
 8. dostosowanie sprzętów szkolnych do wymagań ergonomii (do wzrostu uczniów i rodzaju pracy);
 9. wyposażenie pomieszczeń szkolnych w sprzęty, które posiadają atesty i certyfikaty;
 10. zabezpieczenie śliskiej powierzchni schodów i zabezpieczenie schodów balustradami i poręczami przed zsuwaniem się po nich;
 11. właściwą opiekę przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły, zapewniając liczbę opiekunów z uwzględnieniem:
 1. wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego,
 2. stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności osób powierzonych opiece szkoły,
 3. specyfiki zajęć, imprez wycieczek oraz warunków, w jakich będą się one odbywać.

 

§ 15

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu i w szkole.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i Szkoły oraz w środowisku społecznym.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli specjalistów oraz w postaci form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:
 1. klasy terapeutyczne;
 2. zajęcia rozwijające uzdolnienia;
 3. zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;
 4. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 5. zajęcia specjalistyczne:
 1. korekcyjno-kompensacyjne,
 2. logopedyczne,
 3. rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 4. inne o charakterze terapeutycznym;
 1. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 2. zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
 3. porady i konsultacje;
 4. warsztaty.
 1. Godzina zajęć wymienionych w pkt. 1-6 trwa 45 minut.
 2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeśli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
 3. Zajęcia z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
 4. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem w zakresie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz planowania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału danej klasy.
 5. Wychowawca planując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia określoną w ust. 10 współpracuje przede wszystkim:
 1. ze specjalistami zatrudnionymi w Szkole, z Dyrektorem;
 2. rodzicami ucznia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

§ 16

 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, który uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.
 5. Szkoła prowadzi kształcenie uczniów niepełnosprawnych w oddziałach klas ogólnodostępnych na każdym etapie kształcenia.
 6. Opieka szkoły nad uczniami niepełnosprawnymi związana jest z rodzajem niepełnosprawności ucznia.
 7. Warunki opieki nad uczniami niepełnosprawnymi wyznaczają zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określone dla danego ucznia i jego niepełnosprawności.
 8. Dyrektor przekazuje informację nauczycielom, do którego oddziału uczęszcza uczeń niepełnosprawny, natychmiast po złożeniu w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla tego ucznia.
 9. W szkole odbywa się analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zaleceń zawartych w tym orzeczeniu dla danego ucznia, natychmiast po złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 10. W trybie natychmiastowym odbywają się również wszystkie inne działania szkoły związane z następstwami analizy, o której mowa w ust. 9.
 11. Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się pod kątem zagrożeń związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole, ze względu na jego niepełnosprawność, celem zapewnienia optymalnej opieki uczniowi, która ma wykluczyć lub zminimalizować te zagrożenia.
 12. Analiza, o której mowa w ust. 9 odbywa się w zespole powołanym przez Dyrektora, w skład którego wchodzi:
 1. Dyrektor;
 2. pedagog, psycholog i inni specjaliści zatrudnieni w szkole;
 3. wychowawca oddziału i dwóch nauczycieli uczących ucznia.
 1. Zadaniem zespołu jest wypracowanie działań szkoły i określenie przydziału czynności dla nauczycieli związanych z optymalną opieką nad uczniem niepełnosprawnym, od momentu przybycia ucznia do szkoły, w czasie pobytu w szkole na zajęciach edukacyjnych, w czasie przerw, na korytarzach, podczas przemieszczania się między salami lekcyjnymi, pracowniami, pawilonem sportowymi i pawilonami dydaktycznymi, do biblioteki, świetlicy, sklepiku, stołówki, gabinetu pielęgniarki, sekretariatu, w czasie imprez i wycieczek szkolnych.
 2. W zależności od potrzeb ucznia niepełnosprawnego wyznacza się dodatkowo opiekę nauczycieli tylko dla tego ucznia.
 3. Obowiązkiem szkoły jest zapoznanie:
 1. nauczycieli z działaniami, które zostały wypracowane przez zespół, o którym mowa w ust. 12 i przydział czynności wskazanym nauczycielom, które dotyczą szczególnej opieki nad uczniem niepełnosprawnym;
 2. samego ucznia z zagrożeniami, które wynikają z jego funkcjonowania w szkole, ze względu na niepełnosprawność, pouczenie ucznia o:
 1. zachowaniach, które mają minimalizować zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania w szkole, ze względu na niepełnosprawność,
 2. częste przypominanie uczniowi o zachowaniach wynikających z jego funkcjonowania w szkole, ze względu na niepełnosprawność;
 1. uczniów oddziału klasy, do której uczęszcza niepełnosprawny uczeń o tym fakcie – zorganizowanie wsparcia koleżeńskiego dla ucznia w zakresie opieki.
 1. Poinformowanie pracowników niebędących nauczycielami o konieczności podejmowania działań opiekuńczych wspierających nauczycieli względem ucznia niepełnosprawnego, jeśli pojawią się takie okoliczności w szkole.
 2. Za wykonane działań wymienionych w ust. 15 pkt 1 i w ust. 16 odpowiedzialny jest Dyrektor.
 3. Za wykonane działań wymienionych w ust. 15 pkt 2 i pkt 3 odpowiedzialny jest wychowawca oddziału danej klasy.
 4. Do czasu przekazania działań nauczycielom, wypracowanych przez zespół, o którym mowa w ust. 12, wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za sprawowanie opieki nad uczniem niepełnosprawnym.
 5. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.
 6. Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni w szkole:
 1. nauczyciel, specjaliści, asystent lub pomoc nauczyciela, zgodne z odrębnymi przepisami.
 1. Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na inne niepełnosprawności niż wyżej określone, opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni w szkole, za zgodą organu prowadzącego:
 1. nauczyciel, specjaliści, asystent lub pomoc nauczyciela, zgodne z odrębnymi przepisami.
 1. Przekazanie rodzicom ucznia niepełnosprawnego ustaleń zespołu, o którym mowa w ust. 12, w zakresie podjętych działań dotyczących opieki nad uczniem.
 2. Czynności związane z przekazaniem rodzicom ucznia niepełnosprawnego ustaleń zespołu, wykonuje wychowawca oddziału danej klasy w sposób przyjęty w danej szkole.

 

§ 17

Sposoby wykonywania celów i zadań szkoły:

 1. w bieżącej pracy z uczniami w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. w ramach zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
 3. w czasie zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. w czasie zajęć, które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 5. zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 6. zajęć z religii/etyki;
 7. zajęć z wychowania do życia w rodzinie;
 8. zajęć podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 9. innych zajęć organizowanych przez szkołę.

 

§ 18

Metody wykorzystywane przy realizacji celów i zadań szkoły to przede wszystkim metody aktywizujące np. dyskusja, debata, drama, projekt edukacyjny, prezentacje komputerowe, zajęcia z tablicą interaktywną, tworzenie programów multimedialnych, gry dydaktyczne, wycieczki.

 

§ 19

Umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej odbywa się w szczególności przez:

 1. naukę religii i etyki na życzenie rodziców ucznia wyrażoną w formie pisemnego oświadczenia;
 2. nauka religii zgodnie ze wskazanym przez rodziców ucznia wyznaniem;
 3. organizowanie uroczystości szkolnych z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych z prezentowaniem symboli państwowych;
 4. zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody;
 5. realizacja projektów i programów nauczania związanych z regionem, tradycja, kulturą;
 6. udział w imprezach regionalnych danego rejonu (festiwale, kiermasze artystyczne, warsztaty plenerowe);
 7. udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami – autorytetami w zakresie nauki, kultury i sportu;
 8. prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o wystawy w muzeach, centrach kultury, domach kultury i ekspozycje plenerowe;
 9. organizowanie w szkole nauki języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, nauki własnej historii i kultury, zajęcia z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, na pisemny wniosek rodziców ucznia;
 10. realizowanie zajęć wymienionych w pkt. 8 odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w Szkole przez Dyrektora oraz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami;
 11. zaliczenie zajęć określonych w pkt. 8 do obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z określoną pozycją wpisu na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły przez ucznia;
 12. możliwość przeznaczenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie świat religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych.

 

§ 20

Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

Rozdział 3

Organy Szkoły

 

§ 21

Organami Szkoły są:

 1. dyrektor szkoły;
 2. rada pedagogiczna;
 3. samorząd uczniowski;
 4. rada rodziców.

 

§ 22

 1. Dyrektor:
  1. kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny, planuje, organizuje wewnętrzną ewaluację, kontroluje, wspomaga, hospituje, inspiruje, przekazuje wyniki i wnioski z nadzoru;
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego:
     1. wykonuje zadania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
     2. kontroluje spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania, a przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
     3. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
     4. organizuje wczesne wspomaganie, nauczanie indywidualne w porozumieniu z organem prowadzącym,
     5. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu zewnętrznego,
     6. organizuje zajęcia dodatkowe określone w odrębnych przepisach;
  4. jako przewodniczący rady pedagogicznej:
     1. kieruje pracami i realizuje uchwały rady pedagogicznej,
     2. prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,
     3. tworzy zespoły nauczycielskie,
     4. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wyniki i wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
     5. przestrzega kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej,
     6. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
  5. prowadzi dokumentację pedagogiczną:
     1. opracowuje arkusz organizacji szkoły na każdy rok szkolny,
     2. ustala szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego i dopuszcza program wychowania przedszkolnego i programy nauczania do użytku w szkole,
     3. podpisuje: świadectwa i dyplomy, arkusze ocen, faktury, rachunki, przelewy, czeki, listy płac, wnioski urlopowe, decyzje, uchwały, zarządzenia, zezwolenia i pisma wychodzące ze szkoły,
     4. monitoruje realizację podstawy programowej oraz realizację godzin wynikających z zadań i czynności statutowych szkoły;
  6. jako kierownik zakładu pracy:
     1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
     2. ustala zakresy, powierza obowiązki i wydaje im polecenia służbowe pracownikom szkoły,
     3. powierza stanowisko Wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej,
     4. dokonuje oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego nauczycieli,
     5. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe,
     6. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
     7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, dba o powierzone mienie; powołuje komisje inwentaryzację, zarządza majątkiem szkoły na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Prusice;

 

  1. podejmuje decyzje o zawieszeniu lub odpracowywaniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
  2. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim:
     1. organizuje powstanie Rady Rodziców w każdym roku szkolnym,
     2. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;
  3. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych;
  4. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji;
  5. w sprawach uczniów:
     1. decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, a przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem lub poza szkołą,
     2. może zezwolić lub odmówić w drodze decyzji administracyjnej uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna,
     3. może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,
     4. rozpatruje i podejmuje decyzje w sprawie odwołań od rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
     5. zarządza przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających, wyznacza ich terminy i ustala skład komisji;
 1. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego.

 

§ 23

 1. W Szkole funkcjonuje stanowisko wicedyrektora.
 2. Dyrektor, w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania i kierowania Szkołą, powołuje dwóch wicedyrektorów.
 3. Obowiązki Wicedyrektora:
 1. w zakresie organizacji pracy szkoły:
     1. współudział w opracowaniu planu pracy szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć oraz grafiku dyżurów nauczycieli, arkusza organizacyjnego szkoły, współorganizowanie zebrań rady pedagogicznej,
     2. zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności,
     3. organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
     4. wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez Dyrektora lub organ prowadzący Szkołę, np. pełnienie obowiązków dyrektora do czasu powierzenia stanowiska dyrektora;
 2. w zakresie nadzoru pedagogicznego:
     1. kontrola prawidłowości realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego przez nauczycieli,
     2. egzekwowanie realizacji przydzielonych czynności organizacyjno-wychowawczych oraz innych zajęć związanych z działalnością szkoły,
     3. współudział w pracach mających na celu nowatorstwo i postęp pedagogiczny nauczycieli,
     4. nadzór i odpowiedzialność za urządzanie izb lekcyjnych i pracowni,
     5. kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz arkuszy ocen,
     6. wydanie opinii o pracy nauczycieli,
     7.  akceptacja rocznego planu pracy nauczycieli, wychowawców, świetlicy, biblioteki, szkolnych specjalistów,
     8. monitorowanie realizacji podstawy programowej;
 3. w zakresie działalności dydaktycznej szkoły:
     1. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programów nauczania,
     2. badanie wyników nauczania,
     3. badanie realizacji konkursów dydaktycznych na szczeblu szkoły, powiatu i województwa;
 4. w zakresie działalności wychowawczej szkoły:
     1. organizacja imprez i uroczystości szkolnych,
     2. współpraca z samorządem uczniowskim,
     3. planowanie zajęć pozalekcyjnych,
     4. realizacja konkursów na terenie szkoły oraz udział uczniów w eliminacjach wyższego stopnia,
     5. kierowanie oraz organizacja działalności kulturalno-rozrywkowej szkoły,
     6. współpraca szkoły z instytucjami w środowisku lokalnym ;
 5. w zakresie działalności opiekuńczej:
     1. organizacja pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach,
     2. współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz działalność zmierzająca do prawidłowego realizowania jej zaleceń,
     3. działalność mająca na celu eliminowanie trudności i niepowodzeń dzieci oraz współpraca z instytucjami mającymi na względzie pomoc dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym z rodzin patologicznych,
     4. czuwanie nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa;
 1. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków Wicedyrektora ustala Dyrektor.

 

§ 24

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
 2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole, wraz z Dyrektorem.
 3. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzenia rady.
 5. Obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest dla nauczycieli obowiązkowa.
 6. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
  1. przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian;
  2. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  4. ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen;
  5. wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny;
  6. 5a)  wyrażanie zgody na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  7. ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom;
  8. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych;
  9. współdziałanie w realizacji zadań i badań związanych z ewaluacją wewnętrzną;
  10. ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
  11.  występuje z wnioskami w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
  1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
  3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjne,
  4. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
  1. rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela;
  2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
 2. projekt planu finansowego Szkoły;
 3. przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli;
 4. propozycje Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole;
 5. wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 6. wnioski o zezwolenie na indywidualny tok i program nauki ucznia;
 7. programy wychowania przedszkolnego oraz programy nauczania przed dopuszczeniem do użytku w szkole;
 8. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 1. Organizację i działalność Rady Pedagogicznej szczegółowo określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

§ 25

 1. Samorząd Uczniowski reprezentuje ogół uczniów oraz przedstawia Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach Szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:
 1. na szczeblu klas: samorządy klasowe;
 2. na szczeblu szkoły: rada uczniowska.
 1. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
 1. przygotowywanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
 2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania;
 3. gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego;
 4. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły;
 5. proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.
 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z Dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 7. prawo do pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
 8. rozstrzyga i opiniuje niewłaściwe zachowanie się uczniów (na wniosek samorządu klasowego i szkolnego).
 1. Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 2. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

§ 26

 1. Radę Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów od oddziału przedszkolnego do klasy ósmej.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
 3. Członkowie Rady Rodziców wybierani są każdego roku na pierwszym zebraniu.
 4. Na zebraniu wychowawca zapoznaje ogół rodziców uczniów swojej klasy z zadaniami Rady Rodziców.
 5. Przedstawiciela swojej klasy do Rady Rodziców rodzice wybierają w tajnym głosowaniu. Wybór następuje większością głosów.
 6. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 7. Dopuszcza się wybieranie osób nieobecnych, które wcześniej złożyły deklarację do pracy w charakterze członka Rady Rodziców.
 8. Wychowawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Dyrektora o wynikach wyborów w kolejnym dniu roboczym po zebraniu.
 9. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych;
 3. tryb podejmowania uchwał;
 4. zasady wydatkowania funduszy.
 1. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.
 2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,
 2. opiniowanie projektu planu finansowego,
 3. opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
 4. przyjmowanie do wiadomości planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny;
 5. delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
 6.  występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, w tym w szczególności dotyczącymi efektywności nauczania, wychowania dzieci, finansów szkoły, bezpieczeństwa;
 7.  przedstawienie opinii o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu;
 8. gromadzenie środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły;
 1. Zadania Rady Rodziców:
 1. udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
 2. działanie na rzecz stałej poprawy warunków pracy w szkole;
 3. pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkowanie ich zgodnie z regulaminem, w tym udzielanie wsparcia materialnego dzieciom z biednych rodzin;
 4. wspieranie działalności kulturalnej i sportowej szkoły;
 5. pomaganie w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych szkoły;
 6. pomaganie w organizacji akcji charytatywnych, aukcji, informowanie ogółu rodziców o prowadzonych działaniach;

 

§ 27

 1. Dyrektor ma obowiązek zapewnić każdemu organowi Szkoły możliwość swobody działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Statucie i innych uregulowaniach prawnych.
 2. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna mają obowiązek współdziałania ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 3. W sytuacjach konfliktowych organa Szkoły winne dążyć do wspólnych rozwiązań sprzyjających dobrej atmosferze pracy w Szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Organizacja pracy Szkoły

 

§ 28

  1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku:
 1. rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (okresy);
 2. pierwsze półrocze trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do stycznia, drugie półrocze trwa od lutego do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 3. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca;
 4. jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1września.
  1. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy 1-8.
  2. Kształcenie w Szkole trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:
 1. I etap edukacyjny, obejmuje klasy 1-3 – edukacja wczesnoszkolna, realizowana w formie kształcenia zintegrowanego;
 2. II etap edukacyjny, obejmuje klasy 4-8 – jest to nauczanie przedmiotowe.
  1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
  2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
  3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach 1-3 szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
  4. Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
  5. Liczba dzieci w oddziale klas 1-3 Szkoły wynosi nie więcej niż 25.
  6. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klas 1-3 ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeśli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25 uczniów, o dwóch uczniów.
  7. Na wniosek rady oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego Szkołę, Dyrektor może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad 25, ale nie więcej niż o 2 uczniów.
  8. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 2. biblioteki;
 3. świetlicy;
 4. gabinetu profilaktyki zdrowotnej z dostępem do pielęgniarki szkolnej;
 5. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 6. pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.

 

§ 29

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii Dyrektor przedstawia uczniom, rodzicom i organom Szkoły we wrześniu każdego roku, na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządów Uczniowskich, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Dyrektor, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole organizowane są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Rodzice informowani są o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

 

§ 30

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły.
 2. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i innych zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę, wykaz nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego, wykaz nauczycieli odbywających staż do awansu zawodowego i terminy zakończenia stażu.

 

§ 31

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć w Szkole dla klas 1-3 określa ogólny przydział czasu na zajęcia w danym dniu. Wskazane jest, aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy czas powinien wynosić co najmniej 3 godziny.

 

§ 32

 1. Podstawową formą pracy Szkoły w klasach 4-8 są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Niektóre zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych.

 

§ 33

 1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą.
 2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wyznaczony przez Dyrektora wychowawca powinien prowadzić swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego, tj.:
 1. etapu I – klasy 1-3: edukację wczesnoszkolną;
 2. etapu II – klasy 4-8: kształcenie przedmiotowe;
 1. Uczniowie i ich rodzice mogą złożyć umotywowany pisemny wniosek do Dyrektora o zmianę wychowawcy.
 2. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego odpowiedniego etapu kształcenia oraz Wicedyrektora, w ciągu 14 dni podejmuje decyzję w sprawie zmiany wychowawcy, udzielając pisemnej odpowiedzi wnioskodawcy.

 

§ 34

 1. Nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele przedmiotowi oraz wychowawcy oddziałów.
 2. Podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, kierownik oraz opiekunowie wycieczki wyznaczeni przez wicedyrektorów Szkoły.
 3. Opiekę nad uczniami 10 min. przed rozpoczęciem lekcji w Szkole, w czasie przerw międzylekcyjnych i 5 min. po zakończeniu wszystkich lekcji sprawują nauczyciele dyżurni według harmonogramu ustalonego przez odpowiedniego wicedyrektora.
 4. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do Szkoły, w trakcie podróży, sprawuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący.
 5. Uczniowie przyjeżdżający do Szkoły, oczekujący na rozpoczęcie swoich lekcji mają obowiązek przebywać na terenie Szkoły.
 6. Dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku Szkoła organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym.
 7. Dla uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w porozumieniu z sądem rodzinnym i instytucjami opieki społecznej Szkoła organizuje odpowiednie formy pomocy.

 

§ 35

 1. W Szkole funkcjonuje świetlica.
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole:
 1. dla uczniów klas 0-6 zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych w liczbie nie przekraczającej 25 uczniów;
 2. dla uczniów klas 7-8 świetlica ma formę zajęć konsultacyjno-przedmiotowych oraz kół zainteresowań;
 3. świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych w czasie ustalonym przez Dyrektora, dostosowanym do potrzeb uczniów i po konsultacji z rodzicami.
 1. Do świetlicy obowiązkowo uczęszczają uczniowie dojeżdżający klas 0-3.
 2. Uczniowie klas 4-8 mogą być zapisani do świetlicy na podstawie wniosku rodziców.
 3. Do zadań świetlicy należy:
 1. opieka nad uczniami dojeżdżającymi: przed lekcjami i po lekcjach;
 2. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 3. rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie;
 4. organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności uczniów;
 5. współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, a w miarę możności i potrzeby z placówkami kultury, sportu i rekreacji funkcjonującymi w środowisku.
 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny świetlicy.
 3. Zadania nauczyciela świetlicy określa w szczegółowym zakresie czynności Dyrektor.

 

§ 36

 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka.
 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, popularyzowaniu wiedzy o regionie.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
 4. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia z dostępem do stanowisk komputerowych.
 5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
 1. gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;
 2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenia poza bibliotekę;
 3. prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
 4. korzystanie ze zbiorów multimedialnych.
 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor na początku każdego roku szkolnego.
 3. Ilość etatów nauczycieli-bibliotekarzy wynika z norm zatrudnienia, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa oraz z arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący Szkołę.
 4. Przydział czynności nauczycieli-bibliotekarzy zatwierdza Dyrektor.
 5. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich w czytelni, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione reguluje regulamin biblioteki, który opracowuje nauczyciel bibliotekarz i zatwierdza Dyrektor.
 6. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:
 1. biblioteką kieruje nauczyciel-bibliotekarz, który ponosi odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;
 2. bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor i zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe warunkujące jej prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 3. zbiory biblioteczne obejmują:
  1. programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
  2. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
  3. wydawnictwa informacyjne i albumowe,
  4. pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,
  5. czasopisma dla dzieci i młodzieży,
  6. czasopisma ogólno pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
  7. czasopisma popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
  8. publikacje stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
  9. zbiory multimedialne,
  10. materiały regionalne i lokalne.
 4. na dokumentację obejmującą bieżącą pracę nauczyciela-bibliotekarza składa się:
  1. roczny plan pracy,
  2. dziennik nauczyciela biblioteki,
  3. program zajęć pozalekcyjnych – koła bibliotecznego,
  4. plan zajęć czytelniczo i informacyjnych dla poszczególnych klas,
  5. wykaz lektur obwiązujących w szkole,
  6. scenariusze imprez i sprawozdania z imprez,
  7. kartoteki czytelników i książek,
  8. kartoteki, katalogi,
  9. księgi inwentarzowe,
  10. protokoły braków, zniszczenia, zagubienia, rejestr ubytków
  11. rejestr czasopism,
  12. protokół ostatniej kontroli zbiorów,
  13. arkusze lub karty pomocnicze do skontrum,
  14. informacje o stanie czytelnictwa, tabele obrazujące aktywność czytelniczą uczniów,
  15. regulaminy i tablice pomocnicze.
 1. W bibliotece funkcjonuje czytelnia.
 2. Czytelnia jest wydzielonym pomieszczeniem biblioteki, gdzie stworzone są warunki do realizacji procesu edukacji czytelniczo-informacyjnej i multimedialnej.
 3. Z czytelni korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.
 4. Godziny pracy czytelni dostosowane są do planu zajęć obowiązującego na dany rok szkolny.
 5. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami odbywa się poprzez:
  1. udostępnianie uczniom zbiorów wypożyczalni i czytelni;
  2. inspirowanie kultury czytelniczej uczniów poprzez rozbudzanie i rozwijanie ich indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań czytelniczych (poprzez konkursy, kiermasze itp.);
  3. przygotowywanie uczniów do wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji;
  4. poznawanie preferencji czytelniczych;
  5. motywowanie do zwiększenia aktywności czytelniczej;
  6. wdrażanie do poszanowania książek;
  7. udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych;
  8. udzielanie porad w doborze literatury oraz prowadzenie rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek i odbioru innych mediów;
  9. organizowanie okolicznościowych wystaw, prelekcji, spotkań;
  10. przygotowywanie uczniów do samokształcenia;
  11. udzielanie uczniom pomocy w przygotowaniu się do konkursów, prezentacji;
  12. udostępnianie uczniom miejsca w czytelni na odrobienie lekcji;
  13. prowadzenie lekcji bibliotecznych w celu promowania przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
  14. kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacyjnych w tym też portali edukacyjnych.
 6. Współpraca biblioteki szkolnej z radą pedagogiczną:
 1. opiniuje innowacje zgłaszane przez nauczyciela-bibliotekarza,
 2. analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku szkolnym).
 1. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:
 1. udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 2. doradzanie nauczycielom, jaką literaturę uzupełniającą można wykorzystać dla pogłębienia wiadomości z określonych przedmiotów;
 3. informowanie polonistów o liczbie lektur i porozumiewanie się w sprawie terminów ich wypożyczeń;
 4. informowanie rady pedagogicznej o czytelnictwie uczniów;
 5. organizowanie wspólnie z nauczycielami imprez szkolnych, bądź lokalnych;
 6. propagowanie nowości na radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych;
 7. opracowywanie informacji na temat multimedialnych zasobów bibliotecznych;
 8. współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
 9. udostępnianie bibliografii przydatnych do organizacji imprez szkolnych;
 10. współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego;
 11. uwzględnianie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów;
 12. udzielanie pomocy w selekcji zbiorów;
 13. współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;
 14. umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli;
 15. współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.
 1. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:
 1. wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 2. organizowanie imprez w środowisku lokalnym;
 3. wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom;
 4. udostępnianie zasobów w czytelni zainteresowanym osobom;
 5. informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci;
 6. współuczestnictwo rodziców i przedstawicieli środowiska w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa;
 7. uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych w bibliotece miejskiej;
 8. udział w spotkaniach z pisarzami, poetami i artystami lokalnymi;
 9. udział w konkursach poetyckich i plastycznych pozaszkolnych organizowanych między innymi przez bibliotekę miejską, inne szkoły.

 

§ 37

 1. Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego:
 1. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są organizowane dla uczniów klasy 7 i 8;
 2. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w zakresie zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego;
 4. zajęcia z doradztwa zawodowego są realizowane w ilości minimum 10 godzin w roku w klasie VII i w ilości minimum 10 godzin w roku w klasie VIII, czyli razem minimum 20 godzin w dwuletnim okresie nauczania.
 1. W Szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
 2. W roku szkolnym 2017/18 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program ten zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

 

§ 38

 1. Działania związane z rozwojem wolontariatu w Szkole:

1) wskazanie w Szkole potrzeby podejmowania działań z zakresu wolontariatu (inicjatywa może pochodzić od dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów lub ich rodziców),

2) odbycie szkolenia przez 2-3 nauczycieli w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu,

3) przeszkolenie nauczycieli w radzie pedagogicznej szkoły przez ww. nauczycieli lub szkolnie wszystkich nauczycieli przez edukatora zewnętrznego w tym zakresie,

4) upowszechnianie idei wolontariatu wśród wszystkich uczniów i ich rodziców (lekcje wychowawcze, apele, spotkania z rodzicami uczniów, projekty, spoty, debaty itp. – realizacja w określonym, wcześniej ustalonym czasie),

5) podsumowanie działań związanych z upowszechnianiem idei wolontariatu np. w formie festynu, happeningu itp.,

6) rozpoznanie środowiska lokalnego pod kątem możliwości działalności na rzecz wolontariatu,

7) zakładanie działalności wolontariatu w szkole w formie koła wolontariatu,

8) wybór opiekuna,

9) promocja działalności szkolnego wolontariatu na forum szkoły i w środowisku lokalnym, monitorowanie działalności, pozyskiwanie nowych członków.

 1. Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję szkolnego opiekuna wolontariatu należy:
 1. organizowanie spotkań, rekrutacji, szkoleń dla wolontariuszy;
 2. wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń;
 3. motywowanie uczniów do działania i monitorowanie ich pracy;
 4. reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych;
 5. wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy;
 6. przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach;
 7. ewaluacja prowadzonych działań, w tym sprawdzenie: czy zakładany cel jest realizowany, czy treść i rodzaj zadań są dostosowane do uczniów, czy dzięki wolontariatowi są odnoszone korzyści wychowawcze i profilaktyczne
 8. angażowanie wolontariuszy do wspólnego planowania pracy;
 9. wykorzystywanie wiedzy o talentach i predyspozycjach uczniów w przydzielaniu zadań;
 10. utrzymywanie kontaktu z wolontariuszem także po wykonaniu przez niego pracy w wolontariacie, np. w trakcie innych szkolnych aktywności;
 11. przeznaczanie czasu na indywidualne rozmowy z wolontariuszami, stosownie do ich potrzeb i doświadczanych trudności;
 12. reagowanie na trudności wolontariuszy poprzez organizowanie dodatkowych szkoleń;
 13. organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi, specjalistami w danym zakresie;
 14. informowanie uczniów o rezultatach pracy i jej jakości.
 1. Kształtowane postawy przy realizacji działań na rzecz wolontariatu:

1) akceptacja i szacunek dla drugiego człowieka;

2) rozwijanie wrażliwości i troski o drugiego człowieka, zaangażowania w dążeniu do osiągania celu;

3) kształtowanie szacunku dla środowiska przyrodniczego;

4) budowanie świata wartości;

5) rozwijanie zainteresowań i sposobu spędzania czasu wolnego;

6) rozwijanie współpracy w grupie, umiejętności interpersonalnych, empatii i zrozumienia;

7) zawieranie przyjaźni;

8) przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim;

9) kształtowanie postaw obywatelskich i prowspólnotowych;

10) rozwijanie motywacji do pracy;

11) kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

12) upowszechnianie wiedzy na temat działalności pożytku publicznego.

 1. Propagowanie idei wolontariatu odbywa się:
  1. w ramach realizacji działań wychowawczych zawartych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwijanie świadomości o:
   1. kształtowaniu postaw uczniów;
   2. wpływie działań ucznia na rzecz wolontariatu na jego ocenę zachowania;
   3. odnotowaniu na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły osiągnięć ucznia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu;
   4. uzyskaniu dodatkowych punktów dla ucznia przy postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu;
  2. w czasie realizacji:
   1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których podstawa programowa zawiera treści dotyczące wolontariatu;
   2. zajęć z wychowawcą;
   3. apeli i uroczystości szkolnych;
   4. programu festynu szkolnego;
   5. podsumowania rocznych osiągnięć uczniów.
 2. Propagowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym odbywa się w ramach:
  1. coroczny udział w Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu
  2. organizacji Szkolnego Dnia Wolontariatu, którego obchody odbywają się w dniu 5 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Wolontariatu;
  3. podsumowania rocznych osiągnięć uczniów, które odbywają się w dniu poprzedzającym dzień (lub w dzień) zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 3. Do udziału w ww. imprezach zapraszani są przedstawiciele środowiska lokalnego.
 4. Informacje dotyczące wolontariatu szkolnego znajdują się:
  1. na stronie internetowej szkoły;
  2. na stronie facebookowej szkoły
  3. w gablocie SKW;
  4. na stronie internetowej Gminy Prusice
  5. w różnych artykułach gazet lokalnych
  6. w scenariuszach zajęć z wychowawcą prowadzonych z uczniami.
  7. Zbiór ww. szkolnych materiałów informacyjnych związanych z wolontariatem znajduje się w bibliotece szkolnej.
 5. Organizacja wolontariatu w szkole:

1) wolontariat w szkole działa w oparciu o zasadę dobrowolności, w porozumieniu z rodzicami uczniów;

2) pozyskiwanie nowych uczniów do działań na rzecz wolontariatu odbywa się za zgodą rodziców uczniów;

3) formą działalności wolontariatu w szkole jest Szkolny Klub Wolontariatu, zwany dalej SKW,

4) Dyrektor każdorazowo zawiera porozumienie z korzystającym ze świadczenia wolontariuszy,

5) świadczenia wolontariuszy odbywają się we współpracy z: Wrocławskim Stowarzyszeniem Nowa Rodzina z siedzibą we Wrocławiu przy Placu św. Macieja 5a, 50-244 w zakresie pozyskiwania nowych świadczeń na rzecz wolontariatu,

 1. Działania SKW są oparte o wypracowany w szkole kodeks wolontariusza (lub regulamin wolontariusza), który zawiera:

1) prawa i obowiązki wolontariusza;

2) deklarację wstępu do SKW;

3) rezygnację z pracy w SKW;

4) kontrakty o współpracy na rzecz wolontariatu;

5) zasady promocji działań, i przyjmowania nowych członków;

6) planowanie działań i ich podsumowanie;

7) ocenę realizacji, sposoby ewaluacji,

8) monitorowanie działań, nagradzanie wolontariuszy

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 

§ 39

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
 2. Organ prowadzący Szkołę i Dyrektor są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 40

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

§ 41

Organ prowadzący Szkołę, we współdziałaniu z Dyrektorem ma obowiązek zapewnić nauczycielowi podstawowe warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 42

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godz. na tydzień.

§ 43

Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze, spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

 

§ 44

Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego, jednocześnie Szkoła dąży w ramach zespołów przedmiotowych Rady Pedagogicznej do ujednolicenia i stabilności zestawu podręczników obowiązujących w Szkole.

 

§ 45

 1. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników w terminie do 31 maja każdego roku.
 2. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
 3. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

 

§ 46

Nauczyciel decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów oraz ma prawo wpływać na ocenę śródroczną i roczną zachowania uczniów.

 

§ 47

Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

 1. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 2. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, w razie potrzeby zwrócenie się o podanie celu tego pobytu;
 3. niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;
 4. prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągania w tym zakresie jak najlepszych wyników;
 5. rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki;
 6. dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;
 7. poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru;
 8. zachowanie bezstronności obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
 9. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane możliwości uczniów;
 10. ochrona ucznia przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, zorganizowanie opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej;
 11. systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów: poznanie warunków życia, informowanie o postępach w nauce, udzielanie wskazówek, rad w ich działaniach wychowawczych i opiekuńczych;
 12. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
 13. przestrzeganie zasad moralnych i etycznych oraz współtworzenie życzliwej, koleżeńskiej atmosfery w pracy;
 14. zwracanie uwagi w przypadkach, gdy uczeń nie ma obowiązującego stroju;
 15. pełnienie roli opiekuna stażu przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wobec nauczyciela stażysty lub kontraktowego.

 

§ 48

Nauczyciele odpowiadają służbowo przed Dyrektorem m. in. za:

 1. stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych im przydzielonych;
 2. tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i w czasie dyżurów im przydzielonych;
 3. przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru;
 4. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły przydzielonych im przez Dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

§ 49

Praca nauczyciela podlega ocenie, zasady i tryb dokonywania oceny określają odrębne przepisy oraz szkolny regulamin oceny pracy nauczyciela.

 

§ 50

 1. Funkcję wychowawcy oddziału powierza Dyrektor.
 2. Nauczyciel któremu powierzono funkcję wychowawcy w szczególności realizuje następujące zadania:
 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
 3. opracowuje, w porozumieniu z rodzicami, zgodnie z przyjętym Szkolnym Programem Wychowawczym i Programem Profilaktycznym – roczny plan pracy wychowawczej;
 4. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą;
 5. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także wobec wychowanków, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
 6. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 2. współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach,
 3. włączanie ich w sprawy oddziału i Szkoły;
 1. organizuje plenarne spotkania z rodzicami co najmniej 4 razy w roku szkolnym, inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otacza opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizuje niezbędną pomoc w tym zakresie, podejmuje działania w celu zapewnienia opieki świetlicowej i dożywiania;
 2. systematycznie informuje rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie Szkoły oraz organizuje wzajemne kontakty między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją Szkoły;
 3. inspiruje i organizuje środowisko wychowawcze na rzecz Szkoły i prowadzi do jak najpełniejszej integracji Szkoły ze środowiskiem;
 4. inicjuje samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawuje opiekę nad samorządem klasowym;
 5. systematycznie oddziałuje na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabiania pożądanych postaw społecznych i obywatelskich, nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska;
 6. wyrabia u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu Szkoły;
 7. czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego;
 8. prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie.

 

§ 51

Nauczyciel-wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem za osiąganie celów wychowawczych w swoim oddziale.

 

§ 52

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.
 2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 1. udostępniania książek i innych źródeł informacji:
 1. gromadzenie księgozbioru
 2. udostępnianie zbiorów w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją
 3. roku szkolnego i potrzeb indywidualnego czytelnika na miejscu (w czytelni) i poza
 4. bibliotekę (przez wypożyczenie);
 5. gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom
 6. bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
 7. udzielanie porad bibliograficznych w doborze literatury zależnie od
 8. potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej czytelników;
 9. kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji.
 1. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:
 1. udzielania porad przy wyborach czytelniczych;
 2. prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców i
 3. nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
 4. udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno
 5. -wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;
 6. wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne
 1. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się:
 1. organizacja kiermaszów bibliotecznych;
 2. opieka nad indywidualnym czytelnikiem uwzględniająca jego preferencje czytelnicze,
 3. praca z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia pozalekcyjnego;
 4. prowadzenie koła bibliotecznego;
 5. prowadzenia różnych form wizualnych informacji o książkach i czasopismach,
 1. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:
 1. organizacja spotkań z twórcami i instytucjami kulturotwórczymi, udział w lokalnych
 2. imprezach kulturotwórczych,
 3. organizacja imprez czytelniczych: konkursów, warsztatów, apeli czytelniczych
 1. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 1. gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. organizowanie warsztatu informacyjnego,
 3. wydzielenie księgozbioru podręcznego,
 4. prowadzenie katalogów,
 5. zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich selekcji i wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;
 6. sporządzania planu pracy z uwzględnieniem wniosków za ostatni okres pracy
 7. sporządzania okresowego sprawozdania z pracy na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach (analiza stanu czytelnictwa, realizacji planu pracy bibliotek, funkcjonowania oraz wynikające z analizy wnioski i rekomendacje);
 8. egzekwowania zasady, że jednorazowo można wypożyczyć 3 książki ( w tym jedną lekturę) na okres 1 miesiąca (lekturę na okres 2 tygodni), a w przypadku zagubienia lub zniszczenia musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję odpowiadającą aktualnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 9. prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;
 10. prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;
 11. prowadzenia dokumentacji bibliotecznej;
 12. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
 13. projektowanie wydatków na rok kalendarzowy.

 

§ 53

 1. Obowiązki pedagoga szkolnego:
 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 2. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli poprzez:
  1. rozpoznawanie wspólnie z wychowawcami środowiska rodzinnego uczniów,
  2. wspieranie wychowawców w realizacji zadań zawartych w szkolnym planie wychowawczo-profilaktycznym,
  3. prowadzenie działań interwencyjnych w klasach na wniosek wychowawcy,
  4. dokonywanie sprawozdania z pracy pedagoga w szkole po I i II okresie;
 3. określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom:
  1. organizowanie pomocy indywidualnej uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym,
  2. współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
 4. udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;
 5. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej przez:
  1. organizowanie pomocy i opieki uczniom z rodzin dysfunkcyjnych i będących w trudnej sytuacji materialnej (na podstawie np. wywiadów środowiskowych, informacji z GOPS, rozmów indywidualnych z rodzicami),
  2. dbanie o zapewnienie dożywiania,
 6. eliminowanie przyczyn społecznego niedostosowania oraz ochrona dzieci przed skutkami demoralizacji;
 7. organizowanie opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej dla dzieci z zaburzeniami zachowania:
  1. dokonywanie diagnozy zaburzeń w zachowaniu uczniów,
  2. organizowanie terapii wychowawczej, dydaktycznej,
 8. przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywaniu alkoholu oraz używaniu narkotyków przez młodzież (pogadanki, warsztaty, filmy, spektakle edukacyjne, udział w kampanii np.: ,,Zachowaj trzeźwy umysł” konkursy o w/w tematyce);
 9. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;
 10. współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom;
 11. udzielanie porad rodzicom i wychowawcom ułatwiających rozwiązywanie problemów i trudności w wychowaniu dzieci, wskazywanie odpowiednich placówek i instytucji wspomagających pracę szkoły.
 1. Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego określa Dyrektor w przydziale obowiązków.

 

§ 54

 1. Obowiązki psychologa szkolnego:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
 2. diagnoza środowiska wychowawczego, potrzeb i możliwości ucznia w celu wspierania jego rozwoju;
 3. określanie, organizowanie i prowadzenie odpowiednich formy pomocy psychologicznej dla uczniów i rodziców, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających zaburzeniom zachowania;
 4. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 5. współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom;
 6. podejmowanie działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów i rodziców;
 7. doskonalenie zawodowe, udział w szkoleniach i konferencjach;
 8. prowadzenie dokumentacji według obowiązujących przepisów.
 1. Szczegółowe zadania psychologa szkolnego określa Dyrektor w przydziale obowiązków.

 

§ 55

 1. Obowiązki logopedy:
 1. przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 2. diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej;
 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
 4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami;
 5. opracowanie indywidualnych programów terapii;
 6. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców w celu poszerzenia świadomości logopedycznej poprzez konsultacje, zajęcia pokazowe, referaty dotyczące metodyki pracy specjalistycznej i jej wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych;
 7. kształtowanie umiejętności komunikowania się dzieci z zaburzeniami mowy, wspomaganie procesu usprawniania zaburzeń głosu, współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
 8. prowadzenie dokumentacji logopedycznej według obowiązujących przepisów;
 9. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; wspieranie działań wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli;
 10. doskonalenie zawodowe, udział w szkoleniach i konferencjach.
 1. Szczegółowe zadania logopedy szkolnego określa Dyrektor w przydziale obowiązków.

 

§ 56

 1. W Szkole funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia.
 2. Rzecznika Praw Ucznia wybiera ogół uczniów danego etapu edukacji.
 3. Zadania Rzecznika Praw Ucznia:
  1. przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
  2. zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli;
  3. w dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
 4. Działania Rzecznika Praw Ucznia polegają na:
 1. załatwianiu indywidualnych skarg;
 2. sporządzaniu raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,
 3. udzielaniu porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom);
 4. współpracy z fachowcami (m. in. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem);
 5. współdziałaniu w prowadzeniu programów przeciwdziałającym problemom szkolnym.
 1. Rzecznika Praw Ucznia:
 1. ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów;
 2. działa według ustalonego trybu postępowania;
 3. podejmuje działania na wniosek stron, tzn.: uczniów, rodziców, nauczycieli lub pracowników administracji Szkoły.
 1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-uczeń:
 1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
 2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy;
 3. skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu;
 4. w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej;
 5. ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.
 1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń (rodzic) – nauczyciel:
 1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
 2. podjęcie mediacji ze stronami;
 3. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego;
 4. wystąpienie do Dyrektora o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.
 1. Obowiązki Rzecznika:
 1. znajomość Statutu, wewnątrzszkolnych zasad oceniania i klasyfikowania, Programu Wychowawczego, Konwencji Praw Dziecka;
 2. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
 3. interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych;
 4. udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
 5. informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach;
 6. składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

 

§ 57

Inni pracownicy Szkoły zobowiązania są:

 1. natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 2. zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu tego pobytu.

 

 

Rozdział 6

Wewnątrzszkolne zasady oceniania i klasyfikowania

 

§ 58

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu prze ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu prze ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z dostosowaniem do potrzeb i możliwości uczniów;
 2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków oraz trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określają przedmiotowe zasady oceniania.

 

§ 59

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia:
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym;
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli oraz pedagoga i psychologa;
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

§ 60

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

 

§ 61

 1. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 62

 1. Dyrektor, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 63

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 1. bieżące;
 2. klasyfikacyjne:
   1. śródroczne i roczne,
   2. końcowe.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
 6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom.

 

§ 64

 1. Nauczyciel w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, uzasadnia każdą ustaloną ocenę.
 2. Oceny z prac pisemnych uzasadnia na zajęciach edukacyjnych, na których daje uczniom te prace do wglądu.
 3. Uzasadniając ocenę nauczyciel powinien:
 1. odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
 2. przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy.

 

§ 65

  1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nauczyciel przekazuje uczniowi do wglądu, w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac.
  2. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
  3. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi jego pracy w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.
  4. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz jej omówieniu z nauczycielem, uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.

 

§ 66

 1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych:
 1. w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;
 2. podczas każdego kontaktu rodzica z nauczycielem.
 1. Rodzice po zapoznaniu się, w obecności nauczyciela, ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi.
 2. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia pracę ucznia.

 

§ 67

 1. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora, który należy złożyć w sekretariacie Szkoły.
 2. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w sekretariacie Szkoły, w obecności wychowawcy danego ucznia lub odpowiedniego wicedyrektora, nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

§ 68

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 1. śródrocznej i rocznej;
 2. końcowej.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w tym tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w przypadku:
 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.
 2. Na klasyfikację końcową składają się:
 1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej;
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;
 3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, ustalona w klasie ósmej.

 

§ 69

 1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli:
 1. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
 2. przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 1. O ukończeniu Szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 2. Uczeń Szkoły, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza klasę ósmą i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

 

§ 70

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

 

§ 71

   1. Na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej:
    1. nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ustnie ucznia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i wpisują ją do dziennika;
    2. wychowawca oddziału informuje ustnie ucznia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i wpisuje ją do dziennika;
    3. wychowawca oddziału przekazuje uczniowi zbiorcze zestawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych (wydruk z dziennika elektronicznego), które uczeń ma obowiązek przekazania rodzicom.
   2. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej:
 1. nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ustnie ucznia o przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i wpisują ją do dziennika;
 2. wychowawca oddziału informuje ustnie ucznia o przewidywanej rocznej obniżonej ocenie klasyfikacyjnej zachowania i wpisuje ją do dziennika;
 3. wychowawca oddziału przekazuje rodzicom pisemną informację o przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej obniżonej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
  1. na zebraniu rodziców uczniów, z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu,
  2. przez ucznia – zwrot karty informacyjnej z podpisem rodzica jest potwierdzeniem otrzymania informacji,
  3. listem poleconym, w przypadku trudności z przekazaniem lub uzyskaniem zwrotu karty informacyjnej.

 

§ 72

 1. Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocena klasyfikacyjna z zajęć obowiązkowych i dodatkowych pod warunkiem:
  1. jeśli oceny bieżące z form pisemnych (prac klasowych i sprawdzianów) w ciągu danego roku szkolnego nie były niższe, niż ocena, o którą uczeń się ubiega;
  2. w przypadku przedmiotów, na których nie występują formy pisemne, wszystkie wykonywane prace uczeń wykonał (oddał) w terminie i oceny bieżące z tych prac nie były niższe, niż ta, o którą uczeń się ubiega;
  3. z zajęć wychowania fizycznego, plastyki, techniki, muzyki – jeśli uczeń uczestniczył i był przygotowany (w przypadku zajęć wychowania fizycznego – ćwiczył) przez 90% zajęć.
 2. W przypadku spełnienia wszystkich warunków – w ciągu 2 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie uczeń składa pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do nauczyciela, który podejmuje ostateczną decyzję.

 

§ 73

 1. Uczeń ma prawo ubiegać się o uzyskanie wyższej, niż przewiduje dla niego wychowawca, oceny zachowania, jeśli proponowana ocena zachowania z punktowego systemu oceniania zachowania jest co najmniej taka jak ocena, o którą uczeń się ubiega.
 2. W przypadku spełnienia warunku uczeń, w ciągu 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie, pisze „Wniosek o podwyższenie oceny zachowania” do wychowawcy, który podejmuje ostateczną decyzję.

 

§ 74

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału w oparciu o punktowy system oceniania i po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Oceny, o których mowa w ust. 1 są ustalane w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się śródroczne lub roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.
 3. Ustalone oceny, o których mowa w ust. 1 są ostateczne z zastrzeżeniem § 86 i § 87.

 

§ 75

 1. W klasach 1-3:
 1. oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane i odnotowywane w dzienniku cyfrowo jako odpowiedniki oceny opisowej, którą przedstawia się uczniom i ich rodzicom, następująco:
 1. 6 – Brawo. Pracujesz wspaniale!,
 2. 5 – Bardzo dobrze sobie radzisz,
 3. 4 – Osiągasz dobre wyniki. Zastanów się, czy nie można lepiej,
 4. 3 – Osiągasz wyniki wystarczające. Postaraj się pracować lepiej,
 5. 2 – Pracujesz słabo. Popraw się,
 6. 1 – Popraw swoje wyniki – pracujesz poniżej wymagań;
 1. przy powyższych ocenach może znajdować się znak „+” lub „–”;
 2. śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 1. Począwszy od klasy 4:
 1. oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane następująco:
 1. ocenie podlegają wszystkie formy kontroli wiadomości i umiejętności ucznia,
 2. poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oceniane są na bieżąco w ciągu roku szkolnego w stopniach wg skali:
  • 6,
  • 5,
  • 4,
  • 3,
  • 2,
  • 1,
 3. przy ocenach bieżących może znajdować się znak „+” lub „–”,
 4. jeżeli uczeń nie uczestniczył w danej formie kontroli wiadomości i umiejętności, zamiast oceny ma wpisywane zero,
 5. każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu okresu nie mniej niż cztery oceny, a w przypadku jednej godziny zajęć tygodniowo – nie mniej niż trzy oceny,
 6. w klasie 4 przez pierwsze dwa tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego nauczyciele nie stosują oceny 1,
 7. przedmiotem kontroli i oceny może być tylko wiedza, umiejętności, postępy i wysiłek uczniów;
 1. śródroczne i roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:
 1. stopień celujący – 6,
 2. stopień bardzo dobry – 5,
 3. stopień dobry – 4,
 4. stopień dostateczny – 3,
 5. stopień dopuszczający – 2,
 6. stopień niedostateczny – 1;
 1. za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ppkt. a-e;
 2. za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ppkt. f;
 3. ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych:
 1. celujący: uczeń biegle posługuje się zdobytą wiedzą rozwiązując zadania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w etapach ponadszkolnych,
 2. bardzo dobry: wymagania obejmują wiadomości i umiejętności złożone, trudne do opanowania; uczeń posiadł pełny zakres wiedzy określony programem nauczania przedmiotu, umie korzystać z różnych źródeł wiedzy, sprawnie posługuje się tą wiedzą,
 3. dobry: wymagania obejmują treści i umiejętności istotne w strukturze programu, bardziej złożone, użyteczne w szkole i w życiu,
 4. dostateczny: wymagania obejmują treści i umiejętności najważniejsze w nauce danego przedmiotu, o niewielkim stopniu złożoności, przydatne w szkole i w życiu, nie wykraczające poza podstawę programową, często powracające podczas nauki,
 5. dopuszczający: wymagania obejmują wiadomości i umiejętności charakteryzujące się najniższym stopniem trudności, niezbędne w nauce danego przedmiotu i potrzebne w życiu, często wykonywane przy pomocy nauczyciela,
 6. niedostateczny: uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w programie, a braki uniemożliwiają mu opanowanie następnych partii materiału.

 

§ 76

 1. Formy sprawdzania opanowania wymagań edukacyjnych:
 1. prace pisemne:
 1. praca klasowa (waga 3):
 • obejmuje sprawdzenie wiadomości i umiejętności z jednego lub więcej działów programowych (czas trwania od 45 do 90 min.),
 • jest przez nauczyciela zapowiadana i zapisywana w terminarzu dziennika elektronicznego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
 1. sprawdzian (waga 3),
 • obejmuje partię materiału zapowiedzianą przez nauczyciela (czas trwania od 15 do 45 min.),
 • jest przez nauczyciela zapowiadany i zapisywany w terminarzu dziennika elektronicznego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
 1. kartkówka (waga 2),
 • obejmuje materiał z ostatnich trzech tematów (czas trwania od 10 do 15 min.,
 • nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki;
 1. inne formy kontroli:
 1. odpowiedź ustna (waga 2),
 2. diagnoza (w tym próbny egzamin ósmoklasisty) (waga 2),
 3. zadanie (waga 1),
 4. ćwiczenie, doświadczenie, prezentacja (waga 1),
 5. aktywność (waga 1),
 6. zadanie domowe (waga 1),
 7. zeszyt (waga 1),
 8. przygotowanie (waga 1),
 9. inna (waga 1);
 1. w pracach pisemnych wykorzystuje się następujący przelicznik uzyskanych punktów na ocenę:
  1. 0-34 %         –          niedostateczny (1),
  2. 35-49 %       –          dopuszczający (2),
  3. 50-74 %       –          dostateczny (3),
  4. 75-89 %       –          dobry (4),
  5. 90-100 %     –          bardzo dobry (5),
  6. 100% + zadanie dodatkowe           –          celujący (6);
 2. na pracach klasowych i sprawdzianach uczeń powinien otrzymać do wykonania zadanie dodatkowe, dające możliwość uzyskania oceny celującej.
 1. Oceny z pracy klasowej i sprawdzianu powinny być wpisywane do dziennika elektronicznego w terminie do 2 tygodni od daty przeprowadzenia.
 2. Oceny z karkówki powinny być wpisywane do dziennika elektronicznego w terminie do 1 tygodnia od daty przeprowadzenia.
 3. Zapis oceny w dzienniku elektronicznym powinien być umieszczony z odpowiednią kategorią.
 4. Klasa nie może pisać więcej niż trzech prac klasowych lub sprawdzianów w ciągu tygodnia, a w ciągu dnia – więcej niż jednej pracy klasowej lub sprawdzianu.
 5. Na zapowiedzianych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem zajęciach powtórzeniowych uczeń może być odpytywany z powtarzanych treści nauczania.
 6. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową to powinien napisać ją w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
 7. Nie ocenia się uczniów do 2 dni po dłuższej, przynajmniej tygodniowej nieobecności w szkole.
 8. Ustala się dzień wolny od pytania i pisania kontrolnych prac pisemnych po:
 1. przerwach świątecznych;
 2. feriach zimowych.
 1. Na okres świąt i ferii nie zadaje się pracochłonnych zadań domowych.
 2. Uczeń ma prawo w ciągu okresu zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do lekcji (nie zwalnia to z udziału w zapowiedzianych pisemnych formach kontroli).
 3. O nieprzygotowaniu do lekcji uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela na początku lekcji.
 4. Nieprzygotowanie do zajęć zaznacza się w dzienniku wpisem „np”.
 5. Brak podręcznika, ćwiczenia, zeszytu, stroju do wychowania fizycznego itp. skutkuje punktami ujemnymi z zachowania.
 6. Nieodrobienie zadania domowego odnotowuje się w dzienniku elektronicznym wpisem „bz”, co może mieć wpływ na ocenę klasyfikacyjną.
 7. Aktywność ucznia podczas zajęć oceniana będzie za pomocą znaku „+”. Pięć znaków „+” jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.
 8. Ocena pracy w grupach:
  1. przy ocenie pracy w grupach bierze się pod uwagę nie tylko rezultaty pracy grupy, ale także zaangażowanie członków grupy i właściwy podział pracy;
  2. uwzględniać także należy samoocenę członków grupy.
 9. Na 1 tydzień przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych i sprawdzianów.
 10. Ocenę niedostateczną z prac klasowych i sprawdzianów uczeń ma prawo poprawić w ciągu 2 tygodni od daty uzyskania informacji o ocenie.
 11. Oceny uzyskane w wyniku przystąpienia do poprawy nie anulują oceny poprzedniej i są wpisywane do dziennika elektronicznego z odpowiednią kategorią.
 12. Nie ma możliwości poprawienia ocen o których mowa w ust. 18 na 1 tydzień przed klasyfikacją.
 13. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w takiej samej formie, na godzinie lekcyjnej wyznaczonej przez nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 18 i ust. 20.

 

§ 77

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 78

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 79

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 80

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;
 6. godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 1. wzorowe;
 2. bardzo dobre;
 3. dobre;
 4. poprawne;
 5. nieodpowiednie;
 6. naganne.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczani lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 81

 1. Zasady oceniania zachowania:
 1. na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 100 punktów, których liczbę, w zależności od prezentowanej postawy w ciągu okresu, może zwiększyć lub zmniejszyć;
 2. punkty pozytywne i negatywne przyznaje się za zachowanie na terenie Szkoły jak i poza jego terenem;
 3. uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania pozytywne;
 4. uczeń otrzymuje punkty ujemne prezentując zachowania negatywne;
 5. punkty dodatnie i ujemne przyznaje się na bieżąco lub raz w okresie.
 1. Punktacja zachowań ucznia:
   1. bójka lub obicie                                                              -50;
   2. palenie papierosów lub picie alkoholu, stosowanie innych szkodliwych używek lub ich udostępnianie -50;
   3. kradzież, fałszerstwo, szustwo                                                                                                                  -50;
   4. wyłudzanie pieniędzy                                                                                                                                 -50;
   5. niewłaściwe zachowanie na wycieczkach szkolnych i wyjściach poza szkołę                            -30;
   6. aroganckie zachowanie wobec dorosłych                                                                                  -20;
   7. niszczenie rzeczy cudzych lub wyposażenia Szkoły                                                                            -20;
   8. opuszczenie terenu Szkoły bez zezwolenia                                                                                            -20;
   9. nieprzestrzeganie zarządzeń Dyrektora                                                                                               -20;
   10. korzystanie na lekcji z telefonu komórkowego                                                                                           -20;
   11. kłamstwo          -15;
   12. niesłuszne oskarżenie innych osób                                                                                                             -10;
   13. lekceważenie poleceń nauczyciela                                                                                                              -10;
   14. niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań                                                                             -10;
   15. zaczepki fizyczne                                                                                                                                 -10;
   16. ucieczka z lekcji (z każdej)                                                                                                                     -10;
   17. opuszczenie klasy bez pozwolenia                                                                                                              -10;
   18. brak poszanowanie dla symboli narodowych i szkolnych                                                                      -10;
   19. niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych                                           -10;
   20. niewłaściwe zachowania poza terenem Szkoły                                                                            -10;
   21. przeklinanie      -10;
   22. lekceważący stosunek do przedmiotu (brak podręcznika, ćwiczenia, zeszytu, itp.                                      -5;
   23. naruszenia dyscypliny na lekcji i na przerwie (każdorazowo)                                                                       -5;
   24. obojętność na nieład w otoczeniu                                                                                                               -5;
   25. niekulturalne zachowanie np. zaśmiecanie, plucie                                                                          -5;
   26. niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego                                                                       -5;
   27. nieskorzystanie z szatni i brak obuwia zmiennego (każdorazowo)                                                       -5;
   28. niewłaściwy, niestosowny ubiór                                                                                                     -5;
   29. spóźnienie na każdą lekcję (za wyjątkiem pierwszej)                                                                                 -5;
   30. spóźnienie na pierwszą lekcję                                                                                                          -2;
   31. nieobecność nieusprawiedliwiona (za każdą nieusprawiedliwioną lekcję)                                    -1;
   32. pomoc koleżeńska w nauce (jednorazowa)                                                                                                   2;
   33. troska o ład w najbliższym otoczeniu (jednorazowo)                                                                        2;
   34. praca na rzecz klasy po zajęciach (jednorazowo)                                                                                        5;
   35. wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego (na bieżąco)                                                                         5;
   36. udział w akcjach charytatywnych i innych (jednorazowo)                                                                    5;
   37. dbałość o samorozwój (okresowo, za każdy udział w zajęciach)                                                                   5;
   38. przygotowanie akademii i imprez szkolnych oraz udział w nich (na bieżąco)                                    5;
   39. wolontariat (jednorazowo, po zajęciach)                                                                                       5;
   40. kulturalne zachowanie w stosunku do pracowników Szkoły                                                                        10;
   41. koleżeńskie kulturalne zachowanie w stosunku do innych uczniów                                                            10;
   42. udział w poczcie sztandarowym (okresowo)                                                                                       10;
   43. wzorowa frekwencja (do 7 opuszczonych godzin usprawiedliwionych w okresie)                                   10;
   44. wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań (na bieżąco)                                                          10;
   45. wolontariat (działalność długoterminowa, po zajęciach)                                                             10;
   46. udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych                10;
   47. praca na rzecz Szkoły po zajęciach (jednorazowo)                                                                                      10;
   48. aktywne działanie w Samorządzie Uczniowskim, klasowym (okresowo)                                                 10;
   49. wzorowa frekwencja (0 opuszczonych godzin w okresie)                                                                          20;
   50. pomoc koleżeńska w nauce (okresowa)                                                                                                      20;
   51. pochwała Dyrektora                                                                                                                                  30.
 2. Śródroczne i roczne ocenianie zachowania dokonywane jest wg następującego kryterium punktowego:
    1. wzorowe – od 160 (przy maksymalnie 15 punktach ujemnych);
    2. bardzo dobre –159-120 (przy maksymalnie 25 punktach ujemnych);
    3. dobre – 119-80;
    4. poprawne – 79-40;
    5. nieodpowiednie – 39-1;
    6. naganne – 0 i poniżej.

§ 82

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

§ 83

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej Szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

§ 84

 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 85

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który:
 1. realizuje indywidualny tok nauki;
 2. realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Egzamin klasyfikacyjny ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, lub realizuje indywidualny tok nauki, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
  1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą, lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
   1. Dyrektor albo Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
   2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 6. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 8. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   1. skład komisji;
   2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
   3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
   4. ustalone oceny.
 10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 12. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
 13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 14. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 16. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, chyba że zostanie zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub została wystawiona niezgodnie z trybem ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

§ 86

 1. Począwszy od klasy 4, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
 6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 8. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 10. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 11. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
 1. Dyrektor, Wicedyrektor lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący taki same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. skład komisji;
 2. termin egzaminu poprawkowego;
 3. pytania egzaminacyjne;
 4. ustaloną ocenę.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 87

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 88

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 5. W skład komisji, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych wchodzą:
 1. Dyrektor albo Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. skład komisji;
 2. termin sprawdzianu;
 3. zadania (pytania) sprawdzające;
 4. ustaloną ocenę.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 4. Przepisy ww. ustępów stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, ze termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 89

 1. W skład komisji, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, wchodzą:
 1. Dyrektor albo Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
 2. wychowawca oddziału;
 3. wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
 7. przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ustalana w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. wynik głosowania;
 4. ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 90

 1. Uczeń klasy 1-3 otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-3, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy 4, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem § 86 ust. 6.
 5. Uczeń Szkoły, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

 

§ 91

 1. Począwszy od klasy 4, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 4. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

§ 92

 1. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 4. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

 

§ 93

 1. W przypadku uczniów osiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 2. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach 1-3 polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy 4, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 6. O ukończeniu Szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 

§ 94

  1. Usprawiedliwienie nieobecności uczniów w szkole jest obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) wynikającym z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  2. Pisemne usprawiedliwienie, podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, powinno być okazane wychowawcy na najbliższej godzinie wychowawczej.
  3. Dopuszcza się usprawiedliwianie nieobecności w bezpośrednim kontakcie rodzica z wychowawcą.
  4. W uzasadnionych przypadkach wychowawca lub nauczyciel przedmiotu ma prawo usprawiedliwienia pojedynczych godzin nieobecności ucznia.
  5. Usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić tylko w przypadku choroby ucznia, wypadków losowych i ważnych spraw rodzinnych.
  6. Wychowawca ma prawo zakwestionować usprawiedliwienie w przypadku, gdy posiada wiarygodne informacje o braku istotnych przyczyn nieobecności lub wątpliwości (wagary, autentyczność podpisu, brak daty nieobecności).
  7. Wszelkie spory związane z usprawiedliwieniem nieobecności uczniów rozstrzyga odpowiedni Wicedyrektor.
  8. Postępowanie w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia:
 1. wychowawca ma obowiązek informowania pedagoga szkolnego o sugerujących wagary nieobecnościach ucznia;
 2. ponadto, jeżeli uczeń w terminie do 14 dni nie dostarczy usprawiedliwienia wychowawca winien skontaktować się z rodzicem w celu wyjaśnienia nieobecności;
 3. wychowawca kontaktuje się również z rodzicem ucznia wówczas, gdy jego nieobecność w szkole trwa dłużej niż 3 dni i rodzic nie poinformował szkoły o przyczynach dłuższej nieobecności.
  1. Uczeń, którego nieobecność spowodowana była wagarami pozostaje pod ścisłym monitoringiem wychowawcy.
  2. Zwolnienie z części zajęć w danym dniu może nastąpić po okazaniu wychowawcy pisemnej prośby rodziców, a w razie nieobecności wychowawcy – nauczycielowi prowadzącemu najbliższą lekcję.
  3. Wychowawca analizując frekwencję do ustalenia oceny zachowania ma prawo:
 1. usprawiedliwić nieobecności wynikające z przyczyn niezależnych od ucznia – nawet przy braku pisemnego usprawiedliwienia;
 2. usprawiedliwić spóźnienia wynikające z przyczyn niezawinionych przez ucznia.
  1. Wychowawca ma obowiązek przechowywać usprawiedliwienia nieobecności uczniów do końca roku szkolnego.

 

§ 95

 1. Uczeń, który ukończył 18 lat, może zostać skreślony z listy uczniów.
 2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1 może zostać skreślony z listy uczniów, gdy:
 1. nie uczęszcza do Szkoły, jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych w kolejnych trzech miesiącach przekraczają połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia i są nieusprawiedliwione;
 2. nagminnie wagaruje, a Szkoła wyczerpała wszystkie środki wychowawcze i dyscyplinujące przewidziane Statutem;
 3. jest sprawcą aktów agresji, a Szkoła wyczerpała wszystkie środki wychowawcze i dyscyplinujące przewidziane Statutem.
 1. Wychowawca klasy występuje z wnioskiem do Dyrektora o skreślenie ucznia, o którym mowa w ust. 1, z listy uczniów.
 2. Dyrektor:
  1. zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą danego ucznia;
  2. przedstawia wniosek, o którym mowa w ust. 2 do zaopiniowania Samorządowi Uczniowskiemu;
  3. przedstawia Radzie Pedagogicznej ww. wniosek wraz z opinią Samorządu Uczniowskiego.
 3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
 4. Dyrektor wydaje decyzję o skreśleniu pełnoletniego ucznia z listy uczniów.
 5. Uczeń zostaje pisemnie powiadomiony o skreśleniu z listy uczniów.

 

 

Rozdział 7

Uczniowie Szkoły

 

§ 96

 1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązkowości i powszechnej dostępności.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Informacje o zapisach do oddziałów przedszkolnych podaje Dyrektor na stronie internetowej Szkoły poprzez ogłoszenia, w miesiącu marcu roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko będzie przyjęte.
 4. Rodzic wypełnia kartę zapisu, wpisując dane zgodnie z aktem urodzenia dziecka.
 5. Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły przyjmuje się z urzędu.
 6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 7. Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa Dyrektor w procedurach, podając je do publicznej wiadomości.
 8. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor, na podstawie wniosku rodzica i opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie odroczenia realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
 9. Uczeń może uzyskać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinii Rady Pedagogicznej, zgody Dyrektora. Dyrektor wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna.
 10. Zasady i tryb udzielania zezwoleń na organizację indywidualnego programu lub toku nauki określają odrębne przepisy.

 

§ 97

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. korzystania z materialnej pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych;
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny w trybie określonym w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania i klasyfikowania;
 8. pomocy w przypadkach trudności w nauce;
 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki zgodnie z obowiązującymi regulaminami;
 11. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole;
 12. zgłaszania za pośrednictwem wychowawcy oraz Samorządu Uczniowskiego wniosków dotyczących pracy Szkoły;
 13. uczeń z orzeczeniem do kształcenia specjalnego ma prawo korzystać z podręczników dostosowanych do jego potrzeb i możliwości.

 

§ 98

 1. Uczeń, rodzic ma prawo wnieść skargę do Dyrektora w przypadku naruszenia praw ucznia.
 2. Skarga składana jest na piśmie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiedzy o naruszeniu praw ucznia.
 3. Skarga musi zawierać opis stanu faktycznego i rodzaj naruszenia praw.
 4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, zasięgając opinii Rzecznika Praw Ucznia i pedagoga.
 5. Skarżący otrzymuje decyzję na piśmie.

 

§ 99

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności:

 1. uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia;
 2. systematycznie odrabiać zadane przez nauczyciela lekcje i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły;
 3. w czasie zajęć lekcyjnych zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela;
 4. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
 5. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole – na terenie Szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się wulgarnych słów, zwrotów i gestów;
 6. uczyć się systematycznie i pracować nad własnym rozwojem, wzbogacaniem wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej swój czas i warunki do nauki;
 7. troszczyć się o honor Szkoły i jej dobre imię, szanować i wzbogacać jej tradycje;
 8. współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed Szkołą, być współodpowiedzialnym za wyniki jego pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej;
 9. przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, zarozumialstwa i wandalizmu;
 10. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, dbać o własne zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów;
 11. nosić odpowiedni strój na terenie Szkoły;
 12. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubrania;
 13. dbać o ład, porządek, estetykę swojej klasy, Szkoły, wspólnie użytkowane sprzęty, meble, urządzenia i pomoce szkolne.

 

§ 100

Dyrektor określa dni, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły wymaga noszenia przez niego stroju galowego.

 

§ 101

  1. W czasie zajęć edukacyjnych telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone i schowane.
  2. Na terenie Szkoły uczniów obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku.

 

§ 102

 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
 1. pochwałę Dyrektora wobec uczniów Szkoły;
 2. list pochwalny wychowawcy oddziału i Dyrektora do rodziców;
 3. nagrodę rzeczową;
 4. dyplom uznania.
 1. Za osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie wiedzy, konkursie, turnieju, zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim – oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród wymienionych w ust. 1 odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym.
 2. Za całokształt osiągnięć w nauce w roku szkolnym uczniowi przyznawane jest świadectwo z wyróżnieniem, zgodnie z § 91 i § 92
 3. Za nieprzestrzeganie Statutu, lekceważenie nauki, obowiązków szkolnych a także naruszenie porządku szkolnego, uczeń może być ukarany ujemnymi punktami w punktowym systemie oceniania zachowania, zgodnie z § 81 ust. 2. pkt. 1-30.
 4. Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów uczeń może być przeniesiony do równoległego oddziału.
 5. Kara, o której mowa w ust. 5 stosowana jest przez Dyrektora na podstawie opinii Rady Pedagogicznej.
 6. Dyrektor ma obowiązek informować rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
 7. Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od zastosowania kary.
 8. Odwołanie od zastosowania kary, z uzasadnieniem, składa się w formie pisemnej do Dyrektora w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji o nałożeniu kary.
 9. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 9, w ciągu 7 dni, zasięgając opinii wychowawcy i pedagoga lub psychologa oraz informuje pisemnie odwołującego się o podjętej decyzji.

 

 

Rozdział 8

Oddział przedszkolny

 

§ 103

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne;
 2. dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych;
 3. specjalistów – należy przez to rozumieć pedagoga, psychologa, logopedę zatrudnionego w Szkole.

 

§ 104

  1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
  2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 3. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 4. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 5. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 6. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 7. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
  1. Cele realizowane są poprzez:
 1. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 2. wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 3. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 4. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;
 5. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 6. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 7. wychowanie dla poszanowania dla otaczającej przyrody;
 8. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
 9. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
 10. rozwijanie zainteresowań dziecka językiem obcym nowożytnym i kulturami innych państw;
 11. zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

§ 105

  1. Oddziały przedszkolne zachowują odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie jest zorganizowane na zasadach określonych dla przedszkoli.
  2. W szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny, realizujący program wychowania przedszkolnego, obejmujący dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  3. Czas trwania zajęć dydaktycznych jest dostosowany do rozwoju i potrzeb psychofizycznych dzieci – nie dłużej niż 30 minut.
  4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat.
  5. Rekrutację do oddziału przedszkolnego prowadzi się odrębnie.
  6. Oddział przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  7. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego ustalany jest corocznie w planie tygodniowym (w godzinach 800-1300).
  8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez wychowawcę.
  9. Za pięciogodzinny pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w godzinach 800–1300 nie pobiera się opłat. Za czas pobytu przekraczający 5 godzin pobiera się opłatę ustaloną przez Organ Prowadzący.
  10. Przerwy w pracy oddziału przedszkolnego w czasie trwania ferii szkolnych ustalone są zgodnie z organizacją roku szkolnego.
  11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb i zainteresowania dzieci oraz oczekiwania rodziców (opiekunów prawnych) ustala szczegółowy plan pracy oddziału.

 

§ 106

  1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym jest odpowiedzialny za:
 1. jakość oraz wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 2. bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków podczas zajęć;
 3. pobudzanie procesów rozwojowych dzieci do optymalnej aktywizacji poprzez wykorzystywanie ich kreatywności;
 4. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o dopuszczony do użytku w Szkole program wychowania przedszkolnego;
 5. współpracę z pedagogiem oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów;
 6. prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej poznawaniu swoich wychowanków;
 7. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, które eliminują zagrożenia oraz wzmacniają właściwe zachowania dzieci;
 8. indywidualizację opieki i otoczenie nią każdego z wychowanków oraz dostosowanie metody i formy pracy do jego możliwości.
  1. Na początku roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie 1 szkoły podstawowej nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza analizę gotowości wszystkich dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
  2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.
  3. Nauczyciel udziela rodzicom (opiekunom prawnym) rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju.
  4. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z Programem Wychowania Przedszkolnego i Statutem Szkoły.
  5. Nauczyciel stale doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę pedagogiczną, rozwija i doskonali swój warsztat pracy, uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.
  6. Nauczyciel aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola, w zebraniach rady pedagogicznej i w pracach zespołów zadaniowych.
  7. Nauczyciel opuszcza dzieci w oddziale z chwilą przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o dotychczasowym przebiegu zajęć z dziećmi.
  8. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmieniającego nauczyciela.
  9. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie zaobserwowane sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i dla innych dzieci.
  10. Nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym Dyrektora.
  11. Zakres zadań pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego w przedszkolu zostały określone w odrębnych przepisach.

 

§ 107

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dziecku w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
  3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.
  4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
  5. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana:
 1. w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli specjalistów pracujących z dzieckiem;
 2. w postaci form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  1. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka w przedszkolu to:
 1. zajęcia rozwijające uzdolnienia;
 2. zajęcia specjalistyczne:
   1. korekcyjno-kompensacyjne,
   2. logopedyczne,
   3. rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
   4. inne o charakterze terapeutycznym;
 3. zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 4. porady i konsultacje.
  1. Godzina zajęć wymienionych w ust. 6 pkt. 1-2 trwa 45 minut.
  2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeśli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.
  3. Zajęcia z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
  4. Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem w zakresie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz planowania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zadań Dyrektora.
  5. Dyrektor planując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dziecka określoną w ust. 10 współpracuje przede wszystkim:
 1. ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu i z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;
 2. rodzicami dziecka, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

§ 108

  1. Dziecko ma prawo w szczególności do:
 1. życzliwego i podmiotowego traktowania;
 2. akceptacji, nietykalności i poszanowania godności osobistej;
 3. właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy;
 4. zdrowego odżywiania;
 5. snu i odpoczynku jeśli tego potrzebuje;
 6. indywidualnego tempa rozwoju;
 7. zabawy, zdobywania wiedzy i umiejętności;
 8. opieki i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
 9. odnoszenia sukcesów;
 10. pomocy dorosłych w czasie ubierania się, spożywania posiłków oraz innych czynności dla niego trudnych;
 11. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistów na terenie przedszkola;
 12. uczestniczenia we wszystkich formach aktywności, które proponuje przedszkole;
 13. wyrażania własnych opinii i uczuć;
 14. do znajomości swoich praw i korzystania z nich.
  1. Do obowiązków dziecka należy w szczególności:
 1. przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbanie o higienę otocznia;
 2. opanowanie wiadomości i umiejętności zgodnie z realizacją programu wychowania przedszkolnego;
 3. przestrzeganie zasad współżycia w grupie oraz zasad obowiązujących w przedszkolu;
 4. odnoszenie się z szacunkiem do rówieśników i dorosłych;
 5. stosowanie podstawowych form grzecznościowych;
 6. szanowanie godność drugiego człowieka;
 7. przyjazne odnoszenie się do świata przyrody,
 8. respektowanie poleceń nauczyciela i osób dorosłych,
 9. informowanie nauczyciela o swoich trudnościach i problemach;
 10. pomaganie potrzebującym przedszkolakom w grupie i młodszym przedszkolakom;
 11. sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie;
 12. nie przeszkadzać innym w zabawie;
 13. wywiązywanie się z przydzielonych zadań i obowiązków;
 14. dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

 

§ 109

  1. Rodzic zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania zasad funkcjonowania oddziału przedszkolnego;
 2. współdziałania z wychowawcą oddziału przedszkolnego w zakresie wszystkich spraw związanych z ich funkcjonowaniem;
 3. punktualnego przyprowadzania oraz odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście lub przez osoby upoważnione na piśmie, zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku;
 4. informowania o nieobecności dziecka – zgodnie z przyjętymi zasadami;
 5. przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego.
  1. Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.
  2. Rodzice mają prawo do:
 1. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym;
 2. wybierania swojego przedstawiciela, który reprezentuje oddział w radzie rodziców,
 3. rzetelnej informacji dotyczącej dziecka – jego zachowania i rozwoju oraz do możliwości uzyskania dla niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 110

  1. Przedszkole prowadzi kształcenie, wychowanie i opiekę dzieci niepełnosprawnych w oddziałach ogólnodostępnych przedszkola.
  2. Opieka przedszkola nad dziećmi niepełnosprawnymi związana jest z rodzajem niepełnosprawności dziecka.
  3. Warunki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym wyznaczają zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określone dla danego dziecka i jego niepełnosprawności.
  4. Dyrektor przekazuje informację wszystkim nauczycielom i pracownikom niebędących nauczycielami, do którego oddziału uczęszcza dziecko niepełnosprawne, natychmiast po złożeniu w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla tego dziecka.
  5. W przedszkolu odbywa się analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zaleceń zawartych w tym orzeczeniu dla danego dziecka, natychmiast po złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  6. W trybie natychmiastowym odbywają się również wszystkie inne działania przedszkola związane z następstwami analizy, o której mowa w ust. 4.
  7. Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się pod kątem zagrożeń związanych z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu, ze względu na jego niepełnosprawność, celem zapewnienia optymalnej opieki dziecku, która ma wykluczyć lub zminimalizować te zagrożenia.
  8. Analiza, o której mowa w ust. 4 odbywa się w zespole powołanym przez Dyrektora, w skład którego wchodzi:
 1. Dyrektor;
 2. pedagog, logopeda i inni specjaliści zatrudnieni w przedszkolu;
 3. wychowawca oddziału.
  1. Zadaniem zespołu jest wypracowanie działań przedszkola i określenie przydziału czynności dla nauczycieli związanych z optymalną opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym, od momentu przybycia dziecka do przedszkola, w czasie pobytu w przedszkolu na zajęciach, w czasie przerw, podczas przemieszczania się między wszystkimi pomieszczeniami, w czasie spacerów, imprez i wycieczek organizowanych przez przedszkole.
  2. W zależności od potrzeb dziecka niepełnosprawnego wyznacza się dodatkowo opiekę nauczyciela i wparcie pracownika niebędącego nauczycielem tylko dla tego dziecka.
  3. Obowiązkiem przedszkola jest zapoznanie:
 1. wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu z działaniami, które zostały wypracowane przez zespół, o którym mowa w ust. 7 i z przydziałem czynności wskazanym nauczycielom i pracownikom niebędących nauczycielem, które dotyczą szczególnej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym;
 2. samego dziecka z zagrożeniami, które wynikają z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność, pouczenie dziecka o:
   1. zachowaniach, które mają minimalizować zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność,
   2. częste przypominanie dziecku o zachowaniach minimalizujących zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność;
 3. dzieci danego oddziału, do którego uczęszcza niepełnosprawne dziecko o tym fakcie – zorganizowanie wsparcia koleżeńskiego dla dziecka w zakresie opieki;
  1. Poinformowanie pracowników niebędących nauczycielami o konieczności podejmowania działań opiekuńczych wspierających nauczycieli względem dziecka niepełnosprawnego, jeśli pojawią się takie okoliczności w przedszkolu.
  2. Za wykonane działań wymienionych w ust. 10 pkt 1 i w ust. 11 odpowiedzialny jest Dyrektor.
  3. Za wykonane działań wymienionych w ust. 10 pkt 2 i pkt 3 odpowiedzialny jest wychowawca oddziału.
  4. Do czasu przekazania działań nauczycielom, wypracowanych przez zespół, o którym mowa w ust. 7, wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
  5. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni w przedszkolu:
 1. nauczyciele posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub specjaliści lub pomoc nauczyciela.
  1. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na inne niepełnosprawności niż określone w pkt. 15, opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego:
 1. nauczyciele posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub specjaliści lub pomoc nauczyciela
  1. Przekazanie rodzicom dziecka niepełnosprawnego ustaleń zespołu, o którym mowa w ust. 7, w zakresie podjętych działań dotyczących opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym wykonuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne.

 

§ 111

Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
 2. placu zabaw;
 3. pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
 4. posiłków.

 

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§ 112

Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 113

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 114

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o

 1. dotychczasowym Gimnazjum – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach;
 2. klasach gimnazjalnych – należy przez to rozumieć klasy dotychczasowego Gimnazjum.

 

§ 115

Postanowienia dotyczące prowadzenia w Szkole klas dotychczasowego Gimnazjum:

 1. Szkoła od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (obejmuje: rok szkolny 2017/18 i rok szkolny 2018/19) prowadzi klasy gimnazjalne;
 2. do obwodu dotychczasowego Gimnazjum należą miejscowości: Prusice, Ligotka, Pietrowice Małe, Łęgów, Budzicz, Jagoszyce, Krościna Mała, Wilkowa, Gola, Dębnica, Krościna Wielka, Kosinowo, Kopaszyn, Świerzów, Pawłów Trzebnicki, Wszemirów, Kaszyce Wielkie, Gąski, Borów, Borówek, Brzeźno, Chodlewko, Górowo, Ligota Strupińska, Pększyn, Piotrkowice, Raki, Raszowice, Skokowa, Strupina, Sucha, Zakrzewo;
 3. dopuszcza się możliwość podziału istniejących już oddziałów dotychczasowego Gimnazjum na oddziały mniej liczne oraz łączenia oddziałów ze względów organizacyjnych po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego;
 4. w przypadku podziału istniejących oddziałów należy zachować następujący tryb postępowania:
  1. dokonywane zmiany należy konsultować z zainteresowanymi uczniami i ich rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyny i ustalenia sposobu dokonania zmian,
  2. do nowych oddziałów przenosić w pierwszej kolejności tych uczniów, którzy wyrażą chęć przeniesienia,
  3. w przypadku braku uczniów chętnych o umieszczeniu w danym oddziale decydują wychowawcy klas w porozumieniu z Dyrektorem;
 5. rodzice ucznia mają prawo wnioskowania do Dyrektora o przeniesienie swojego dziecka do oddziału równoległego;
 6. Dyrektor może wyrazić zgodę na przeniesienie, o którym mowa w pkt. 5, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 4;
 7. ocenianie i klasyfikowanie uczniów klas gimnazjalnych odbywa się zgodnie z Rozdziałem IV Statutu (jak uczniów klas 4-8), z zastrzeżeniem § 116 Statutu;
 8. prawa i obowiązki uczniów klas gimnazjalnych regulują § 97-101 Statutu;
 9. nagradzanie i karanie uczniów klas gimnazjalnych odbywa się zgodnie z § 102 Statutu;
 10. uczniowie klas gimnazjalnych otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią dotychczasowego Gimnazjum.

 

§ 116

   1. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w Szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w § 60, może być wydana także uczniowi dotychczasowego Gimnazjum.
   2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1. wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców lub pełnoletniego ucznia.
   3. Uczeń klasy drugiej dotychczasowego Gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy trzeciej, 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy ósmej szkoły podstawowej.
   4. Uczeń klasy trzeciej dotychczasowego Gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy ósmej szkoły podstawowej
   5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie trzeciej dotychczasowego Gimnazjum.
   6. Na klasyfikację końcową składają się:
 1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie trzeciej;
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;
 3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, ustalona w klasie trzeciej.
   1. Uczeń kończy dotychczasowe Gimnazjum, jeżeli:
 1. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
 2. przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego.
   1. Uczeń kończy dotychczasowe Gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
   2. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, kończy dotychczasowe Gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
   3. Uczeń dotychczasowego Gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 5, powtarza klasę trzecią i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu gimnazjalnego.
   4. O ukończeniu dotychczasowego Gimnazjum przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
   5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

 

§ 117

 1. Uczniowie dotychczasowego Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
 3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:
  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  3. wykonanie zaplanowanych działań;
  4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 4. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te treści.
 5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala:
 1. zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 3;
 2. czas realizacji projektu edukacyjnego;
 3. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
 4. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
 5. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
 1. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji tego projektu.
 2. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia dotychczasowego Gimnazjum.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z udziału w realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia dotychczasowego Gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji tego projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia dotychczasowego Gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

 

§ 118

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem ...................

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Prusicach
  ul. Żmigrodzka 43
  55 - 110 Prusice
 • (71)3126211

Galeria zdjęć