Nawigacja

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

4 września 2017 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2017 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe:  15 stycznia 2018 r. – 28 stycznia 2018 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna  29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku 

nauki w gimnazjum: ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

- część humanistyczna 18 kwietnia 2018 r.    

       godz.9.00 – 10.00 historia i wos,

       godz. 11.00 -12.30 język polski

- część matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia  2018 r.  

        godz.9.00 – 10.00 przedmioty matematyczno- przyrodnicze,

        godz. 11.00 -12.30 matematyka

- część z języka obcego nowożytnego 20 kwietnia 2018 r.

        godz.9.00 – 10.00 język obcy (angielski, niemiecki, hiszpański-       poziom podstawowy)

        godz. 11.00 -12.00 język obcy (angielski, niemiecki, hiszpański- poziom rozszerzony)

dodatkowe terminy w gimnazjach  :

- część humanistyczna 4 czerwca 2018r.

- część matematyczno-przyrodnicza 5 czerwca 2018r.

- część z języka obcego nowożytnego6 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z póź. zm.)

Ferie letnie  23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

I semestr – 01 IX 2017 r. –  12 I 2018 r.

II semestr  – 29 I 2018 r. – 22 VI 2018 r.

 

 

Terminarz ogólnoszkolnych spotkań z rodzicami:

 

 

1.     19 IX 2017r. (wtorek )  Klasy 0-7 SP – godz. 17/00, 

II-III Gim. – godz. 17/00  . Spotkanie organizacyjne.

2.     22 XI 2017r. (środa) Klasy 0- 7 SP i  II-III Gim – godz. 17/00, 

 Spotkanie  śródsemestralne.

3.     11 I  2018r. (czwartek) Klasy 0- 7 SP i  II-III Gim – godz. 17/00, 

Spotkanie podsumowujące I semestr.

4.     21 III  2018r. (środa) Klasy 0- 7 SP i  II-III Gim – godz. 17/00. Spotkanie  śródsemestralne.

5.     22 V 2018r. (wtorek) Klasy 0- 7 SP i  II-III Gim – godz. 17/00. Dzień Rodziny, spotkanie oceniające rok pracy.

 

Nauczyciele w tych dniach planują dłuższy pobyt w szkole i pozostają do dyspozycji rodziców od godz. 17/00 do godz. 18/30.
 

Terminarz spotkań Rady Rodziców
Dnia 19.09.2017r. Rada Rodziców odbędzie się w sali 88 o godz. 18:00 po wyborach „Trójek Klasowych”. Na spotkanie RR przychodzą tylko przewodniczący.


Terminarz Rad Pedagogicznych

1.     30 VIII 2017 r. (środa) – RP  otwierająca nowy rok szkolny.

2.     14 IX 2017 r.  (czwartek) – RP opiniująca nadzór pedagogiczny,

●   zapoznanie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w r. szk. 2017-2018

·       przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,

·       kalendarza roku szkolnego

·       kalendarza imprez i uroczystości szkolnych

·       programu profilaktyczno-wychowawczego,

·       planów zespołów przedmiotowych i zadaniowych

·       czynności dodatkowych nauczycieli,

3.     26 IX 2017r. RP szkoleniowa – Indywidualni.

4.     09 I 2018r. RP SP klasyfikacyjna – I semestr.

5.     07 II 2018r. (środa) RP podsumowująca I semestr.

6.     Marzec/Kwiecień 2018r. – RP  szkoleniowa, zgodnie z tematyką WDN.

7.     18 VI 2018 r.  (poniedziałek) – RP SP klasyfikacyjna – rok szkolny.

8.  28 VIII 2018r. (czwartek) – RP  podsumowująca rok szkolny.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w r. szk. 2017/2018

 

W SP – 5 dni  (  02 I,  30 IV, 02 V, 04 V, 01 VI  + dni egz. gimnazjalnego 18, 19, 20 kwietnia  dla oddziałów gimnazjalnych)

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Prusicach
    ul. Żmigrodzka 43
    55 - 110 Prusice
  • (71)3126211

Galeria zdjęć