Nawigacja

Pięcioletni program rozwoju ZS

 

„Sama wiedza nie wystarczy,

trzeba jeszcze umieć ją stosować”

 

Johann Wolfgang Goethe

 

Program Rozwoju Szkoły został opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty, art. 41, ust. 1 (Dz. U. z 1996r., nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, 3 ust. 1, punkt 5 (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 1999r. nr 67, poz. 759) z późniejszymi zmianami.

 

 

Wstęp

 

Program rozwoju Zespołu Szkół w Prusicach powstał w celu ustalenia kierunków działań w zakresie organizacji i funkcjonowania placówki w latach 2012-2017. Program rozwoju szkoły ukierunkowany jest na systematyczne doskonalenie warunków, jakie ZS w Prusicach w kolejnych latach stwarzać będzie na rzecz swojego rozwoju, a tym samym rozwoju uczniów i rozwoju zawodowego nauczycieli. Program Rozwoju Szkoły zakłada poprawę jakości jej funkcjonowania, systematyczne analizowanie i ocenianie stopnia realizacji stawianych wymagań, opiera się na podtrzymywaniu mocnych stron pracy szkoły, dotychczasowych doświadczeniach, wnioskach i możliwościach.

 

Informacje na temat szkoły

 

Zespół Szkół rozpoczął działalność 1 września 2005 r. w nowoczesnym, przestronnym i funkcjonalnym kompleksie budynków przy ul. Żmigrodzkiej 43. W szkole do dyspozycji uczniów pozostaje m.in.:

 

 • 29 SAL DYDAKTYCZNYCH
 • 3 PRACOWNIE KOMPUTEROWE
 • BIBLIOTEKA Z CZĘŚCIĄ KOMUTEROWĄ
 • HALA SPORTOWA o pow. 710m2
 • SALA GIMNASTYCZNA
 • NOWOCZESNE SZATNIE SPORTOWE
 • KLUB UCZNIOWSKI
 • KIOSK SZKOLNY
 • POKÓJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • SZATNIE Z INDYWIDUALNYMI SZAFKAMI DLA UCZNIÓW

 

oraz wiele innych pomieszczeń niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkoły, przestronne hole, korytarze, atrium. Budynek jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych, bez progów i schodków przed drzwiami, za to z windą i specjalnymi sanitariatami. Szkoła zapewnia opiekę pedagoga i psychologa.

 

WIZJA SZKOŁY – „NASZA SZKOŁA TO NASZ DRUGI DOM”

Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów i środowiska lokalnego. Stara się stworzyć człowieka twórczego i uczciwego, potrafiącego wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla dobra swego i innych. Promuje swoje osiągnięcia oraz mocne strony. Jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów.

 

MISJA SZKOŁY

 

Jesteśmy szkołą, która akceptuje każdego ucznia i troszczy się o jego wszechstronny rozwój. Jesteśmy dumni z posiadania patrona. Młodym ludziom pomagamy wzrastać w miłości i dorastać do odpowiedzialności za siebie i innych, a w szczególności za rodzinę, Ojczyznę, ludzi starszych, otaczające nas środowisko. Promujemy wychowanie przez dobry przykład oraz doświadczenie i zdobycze wyniesione z tradycji narodu polskiego i naszego regionu. Zapewniamy życzliwą atmosferę sprzyjającą pracy indywidualnej i zbiorowej. Młodych ludzi wychowywać będziemy wspierając rodziców, przy ich pełnej akceptacji.

W naszej szkole organizowane są zajęcia zgodne z potrzebami uczniów i ich zainteresowaniami; tworzone są warunki do dobrej współpracy i integracji ze środowiskiem lokalnym, a wiedza zdobyta w trakcie efektywnego i nowoczesnego kształcenia i samokształcenia wpłynie na podniesienie efektów kształcenia i na właściwe wykorzystanie jej w życiu z pożytkiem dla siebie i innych.

 

SFERY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

I. Dydaktyka

1. Proces nauczania

2. Doskonalenie nauczycieli

3. Baza dydaktyczna

II. Opieka i wychowanie

1. Zajęcia pozalekcyjne

2. Współpraca z rodzicami

3. Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

III. Baza materiałowa

1. Remonty i modernizacja

2. Wyposażenie i unowocześnienie szkoły

 

CELE OGÓLNE POSZCZEGÓLNYCH SFER FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Dydaktyka:

– podnoszenie standardów nauczania i uczenia się,

– rozwijanie technologii informacyjnej,

– wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce,

– wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne,

– udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym

 

Cel główny: DYDAKTYKA

 

Kryterium sukcesu:

– uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce, wykazują się większą samodzielnością i potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,

– nauczyciele uczestniczą w szkoleniach dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych,

– szkoła posiada nowocześniejszy sprzęt i pomoce,

– uczniowie częściej korzystają z komputera i internetu.

Monitorowanie:

– obserwacja,

– analiza dokumentacji szkolnej,

– ankieta,

– informacje nauczycieli,

– ewidencja korzystania z biblioteki.

Priorytety:

– podniesienie efektów kształcenia,

– rozwijanie technologii informacyjnej,

– praktyczne wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności,

– wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne,

– udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.

Plan działania:

– prowadzenie zajęć metodami aktywnymi, zapoznawanie ze sposobami korzystania z różnych źródeł informacji,

– motywowanie do samodzielnej pracy i uczestnictwa w różnych formach zajęć pozalekcyjnych,

– wykorzystywanie technologii informacyjnej,

– udział nauczycieli w doskonaleniu dotyczącym rozwiązywania problemów wychowawczych,

– zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Dokąd zmierzamy?

– do podniesienia poziomu pracy dydaktycznej sprzyjającej efektom kształcenia,

– wyposażenia szkoły w lepszej jakości sprzęt komputerowy i wykorzystania technologii informacyjnej przez uczniów i nauczycieli w uczeniu się i samokształceniu,

– zwiększenia udziału nauczycieli w szkoleniach dotyczących efektywnego rozwiązywania

problemów wychowawczych i dzielenia się zdobyta wiedzą i doświadczeniem.

Gdzie jesteśmy obecnie?

– uczniowie w niewielkim stopniu korzystają z różnych źródeł informacji,

– w małym stopniu jest wykorzystywana technologia informacyjna w samokształceniu,

- uczniowie w małym stopniu wykorzystują wiedzę w praktyce, nie wykazują się samodzielnością,

– ilość pomocy dydaktycznych jest niezadowalająca,

– nauczyciele w zbyt małym stopniu uczestniczą w szkoleniach dotyczących problemów

wychowawczych.

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁANIA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 W ZAKRESIE SFERY „Dydaktyka”

 

ZADANIA:

 

ODPOWIE-

DZIALNI

 

DZIAŁANIE

 

CZAS

 

MIEJSCE

 

1. Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

2. Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach na temat rozwiązywania problemów wychowawczych

3. Wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.

 

1. Nauczycie przedmiotów w szkole podstawowej i gimnazjum.

2. Nauczyciele wychowawcy

3. Dyrekcja, nauczyciele .

 

1. Proces lekcyjny i pozalekcyjny, samodzielna praca uczniów.

Udostępnienie pracowni

komputerowej do indywidualnej pracy uczniów.

2. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

3. Poszukiwanie funduszy, zamawianie pomocy, wybór sprzętu sportowego, wyposażanie i

unowocześnianie pracowni komputerowej.

Cały rok szkolny

 

1. Szkoła, biblioteka, pracownia komputerowa, dom rodzinny.

2. Ośrodki szkoleniowe, szkoła.

3. Specjalistyczne sklepy, hurtownie

 

 

CELE OGÓLNE POSZCZEGÓLNYCH SFER FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Opieka i wychowanie:

– zapewnianie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju w przyjaznym i bezpiecznym środowisku,

– rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły,

– rozwijanie szacunku dla dobra, prawdy i piękna w świecie i człowieku,

– zapewnienie uczniom uczestnictwa w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych,

– kreowanie nowoczesnego obywatela Europy przy równoczesnym poszanowaniu dziedzictwa kulturowego kraju.

 

Cel główny: Opieka i wychowanie

 

Kryterium sukcesu:

– uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających inteligencję,

– rodzice chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,

– uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, wykazują szacunek w stosunku do rówieśników i dorosłych,

– uczniowie rozumieją zmiany zachodzące w Europie i własnym kraju

Monitorowanie:

– obserwacja,

– rozmowy z rodzicami,

– sprawozdania nauczycieli,

Priorytety:

– udział uczniów w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych,

– współpraca z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły,

– zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju w przyjaznym i bezpiecznym środowisku,

– rozwijanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka,

– kreowanie nowoczesnego obywatela Europy przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego kraju

Plan działania:

– włączenie uczniów do zajęć pozalekcyjnych rozwijających intelektualnie i kształtujących twórcze myślenie,

– organizowanie współpracy z rodzicami – włączenie do różnorodnych działań na rzecz rozwoju szkoły,

– prowadzenie zajęć profilaktycznych i wychowawczych zmierzających do zmniejszenia zjawiska agresji i korygowania niewłaściwych relacji międzyludzkich,

– zdobywanie wiedzy na temat mechanizmów integracji europejskiej, kultywowanie tradycji i obyczajów narodowych.

Dokąd zmierzamy?

– zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych,

– ujednolicenie działań dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych,

– rodzice czynnie uczestniczą w życiu szkoły,

– uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, jest ona przyjaznym dla nich środowiskiem,

– pogłębienie wiedzy o Europie i dziedzictwie kulturowym kraju.

 

Gdzie jesteśmy obecnie?

– zbyt mała liczba zajęć dla uczniów zdolnych,

– istnieją rozbieżności w zakresie działań wychowawczych,

– część rodziców nie uczestniczy w życiu szkoły,

– uczniowie przejawiają wobec siebie agresję.

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁANIA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 W ZAKRESIE SFERY:

Opieka i wychowanie

 

ZADANIA

 

ODPOWIE

DZIALNI

 

DZIAŁANIE

 

CZAS

 

MIEJSCE

 

1. Organizacja różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych.

2. Zapewnianie rozwoju w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

3. Rozwijanie współpracy z rodzicami, organizacja imprez szkolnych.

4. Poznanie i poszanowanie dziedzictwa kulturowego kraju i Europy.

 

1. Nauczyciele, wychowawcy

2. Nauczyciele, wychowawcy

3. Wychowawcy, przedstawiciele rodziców, nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie

uroczystości przewidzianych w kalendarzu uroczystości szkolnych

4. Dyrektor, nauczyciele

 

– zajęcia sportowe,

– kółka przedmiotowe

– zajęcia profilaktyczne,

– spotkania terapeutyczne,

– wycieczki szkolne,

– wyjazdy do teatru,

– ścieżki dydaktyczne,

– nauczyciele wraz z rodzicami organizują imprezy, wspólnie dbają o bezpieczeństwo

uczniów.

– spotkania z rodzicami w sprawach wychowawczych – ujednolicenie oddziaływań wychowawczych;

 

– cały rok szkolny.

 

– szkoła i okolice

– świetlica

– boisko szkolne

 

 

CELE OGÓLNE POSZCZEGÓLNYCH SFER FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Baza materiałowa:

– dokonywanie bieżących remontów,

– modernizacja pomieszczeń szkolnych i otoczenia szkoły,

– wyposażanie w meble i sprzęt szkolny,

– dbanie o estetykę pomieszczeń szkolnych,

– kształtowanie u uczniów proekologicznych postaw i zachowań.

Baza materiałowa

Kryterium sukcesu:

– zaplanowane działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów zostaną zrealizowane,

– wzrośnie poziom funkcjonalności i estetyki szkoły oraz jej otoczenia,

– uczniowie przejawiają proekologiczne postawy.

Monitorowanie:

– obserwacja,

– listy obecności,

– protokoły,

– rozmowy,

– dokumentacja szkolna

Priorytety:

– wyposażanie szkoły w meble zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy,

– odnawianie pomieszczeń szkolnych,

– prowadzenie bieżących remontów podnoszących estetykę szkoły,

– modernizacja pomieszczeń szkolnych,

– kształtowanie proekologicznych postaw w związku z dbałością o otoczenie szkoły.

Plan działania:

– pozyskiwanie środków finansowych na realizację planowanych działań,

– współpraca z rodzicami- włączanie ich do pracy na rzecz szkoły,

– regularne planowanie działań dotyczących zakupów, remontów i modernizacji szkoły i jej otoczenia,

– rozbudzanie w uczniach postaw proekologicznych w związku z zagospodarowywaniem i dbałością o estetykę posesji szkolnej.

Dokąd zmierzamy?

– do poprawy zawartych w priorytetach zadań związanych z wyposażaniem i unowocześnianiem szkoły oraz z jej remontami i modernizacją,

– do zaangażowania rodziców i pracowników szkoły w planowane działania.

Gdzie jesteśmy obecnie?

– część mebli szkolnych jest do wymiany,

– otoczenie szkoły nie jest w pełni zagospodarowane (tereny zielone),

– niektóre pomieszczenia wymagają odnowienia,

- brak wiaty na rowery

 

MODEL WYCHOWANKA

a) absolwent Zespołu Szkół w Prusicach to obywatel Europy XXI wieku, który:

- w swoim postępowaniu dąży do prawd,

- jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

- posługuje się językami obcymi,

- wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

- wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

- jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,

- zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

b) absolwent Zespołu Szkół w Prusicach to człowiek:

- umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

- twórczo myślący,

- umiejący skutecznie porozumiewać się,

- umiejący stale uczyć się i doskonalić,

- umiejący planować swoją pracę i ją organizować.

c) absolwent Zespołu Szkół w Prusicach to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia.

d) absolwent Zespołu Szkół w Prusicach to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- przestronne i funkcjonalne pomieszczenia,

- pracownie komputerowe,

- dobrze wyposażona biblioteka szkolna,

- baza sportowa, dobrze wyposażona,

- indywidualne szafki w szatni,

- stołówka i sklepik uczniowski,

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

- ceremoniał szkolny,

- bogata tradycja szkoły,

- prężnie działające Samorządy Uczniowskie,

- Wolontariat,

- Rzecznik Praw Ucznia,

- dobre relacje uczeń- nauczyciel,

- uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach,

- coroczna gala sukcesów „Młody Talent”

- współpraca z DPS w Obornikach Śląskich

 

- długi czas dojazdu do szkoły,

- słabo wyposażona w pomoce dydaktyczna świetlica szkolna,

- brak auli,

- brak nagłośnienia w hali sportowej,

- brak wiaty na rowery,

- brak spowalniaczy przed szkołą,

- brak logopedy,

 

 

PODSUMOWANIE

 

Celem pracy naszej szkoły jest wspieranie procesu wychowania dziecka w rodzinie oraz stworzenie warunków jak najpełniejszego rozwoju młodego człowieka, obejmującego jego uczucia, emocje, stronę duchową oraz sprawność fizyczną.

 

Chcemy, aby nasi uczniowie:

- rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie dobra i piękna w świecie,

- mieli świadomość życiowej użyteczności nauki, zarówno poszczególnych przedmiotów, jak i edukacji na każdym etapie,

- poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy, do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla własnego miejsca w świecie,

- przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

- kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

 

Program Rozwoju szkoły opracowali:

D. Borowiecka – p.o. dyrektora szkoły

E. Pietrzak – wicedyrektor szkoły

M. Syrnyk-Żuk- wicedyrektor szkoły

A. Jełłaczyc – przewodnicząca Rady Rodziców

J. Słowińska – skarbnik Rady Rodziców

K. Tarbaj – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

M. Majda – skarbnik Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

Eliza Szewczyk – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

Marcin Szewczyk – zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

 

Program został przedstawiony do zaopiniowania Radzie Rodziców i przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego oraz poddany pod głosowanie Radzie Pedagogicznej dnia 17 grudnia 2012r.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Prusicach
  ul. Żmigrodzka 43
  55 - 110 Prusice
 • (71)3126211

Galeria zdjęć