Nawigacja

Program profilaktyczny SP

 

I. WPROWADZENIE

Wieloletni program profilaktyki realizuje założenia programu wychowawczego Zespołu Szkół służące wypracowaniu ideału wychowanka /pkt 7: Kształtuje w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umie współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnoty n-li i uczniów. Efektem pracy wychowawczej jest absolwent pozytywnie nastawiony wobec siebie i innych, życzliwy i uczciwy, wrażliwy na krzywdę i cierpienia innych.

 

Głównym celem naszych działań jest ograniczenie wśród młodzieży przemocy i agresji, podniesienie poziomu kultury osobistej, przestrzeganie uczniów przed zagrożeniami związanymi z zachowaniami ryzykownymi, propagowanie wśród zdrowego stylu życia, zagwarantowanie uczniom poczucia bezpieczeństwa i kształtowanie poczucia własnej wartości. Zakładamy, że poprzez działania motywujące uczniów do uczenia się, rozwijanie zainteresowań, szeroką ofertę edukacyjną, pomoc w radzeniu sobie ze stresem oraz dostarczanie im wiedzy na temat technik efektywnego uczenia oraz planowania i dobrej organizacji pracy, mają większą szansę na rozwijanie swoich możliwości intelektualnych.

Diagnoza problemu została oparta na obserwacjach prowadzonych przez nauczycieli i pedagoga szkolnego. Uwzględniono zapisy w zeszytach uwag oraz uzasadnienia ocen z zachowania na Komisjach Klasyfikacyjnych.

W pierwszym semestrze 2010 r została przeprowadzona ankieta wśród uczniów klas IV SP i I-wszych Gimnazjum. Ankieta była anonimowa i składała się z 10 pytań wielokrotnego wyboru i dwóch pytań otwartych. Ankieta miała na celu zbadanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów wybranych klas. W ankiecie wzięło udział 106 uczniów.

Wyniki pokazały, że uczniowie IV klas chętniej, chodzą do szkoły, iż uczniowie klas I-wszych. Natomiast odwrotnie, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, (choć różnice te są nie wielkie). Uczniowie klas IV częściej przyznawali, że są ofiarami dokuczania ze strony rówieśników. Najczęściej zaznaczanymi przejawami przemocy na terenie szkoły okazały się: obraźliwe przezwiska, umyślne popychanie na korytarzu oraz kopanie. Uczniowie wymienili również niszczenie sprzętu szkolnego oraz rzeczy należących do nich, groźby i zastraszania oraz inne, które wystąpiły pojedynczo to min. próba włożenia głowy do sedesu, uderzanie w plecy czy uderzanie w łuk brwiowy. Zdecydowanie więcej przejawów przemocy zaznaczali uczniowie klas I niż IV. Miejsca, w których dochodzi najczęściej do aktów przemocy według uczniów to na korytarzu szkolnym, w toaletach, w szatniach, w autobusie, w drodze do szkoły i w drodze ze szkoły. Pojedynczo wymienione to w zacisznym miejscu, gdzie nikt nie widzi i w klubie uczniowskim. Uczniowie uznali, ze spotykają się, choć z różnym nasileniem zarówno z przemocą fizyczna jak i psychiczną w szkole. Około 20% uczniów przyznało się do bycia sprawcą agresji. Jako powód zdecydowanie dominowała potrzeba obrony, część uczniów wskazywało również na powód zemstę pytaniu, czy czują się akceptowani, były wyłącznie pojedyncze odpowiedzi, że nie. Uczniowie Ci wskazywali na to, ze rówieśnicy im dokuczają.

Najbardziej zaskakujące odpowiedzi ukazało pytanie ostanie, w którym uczniowie mieli zaznaczyć osoby, do których zwróciliby się o pomoc, gdyby mieli problem (rodzinny, szkolny, sercowy itp.

 

 PODSTAWA PRAWNA:

 

1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 r. (Dz. U. nr 120, poz. 526).

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483).

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, tekst jednolity ze zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych Szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r.).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2008 r Nr 4 poz 17).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2001 r. nr 11, poz. 114).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. 2003 r. nr 13, poz. 226).

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 r. nr 111, poz. 535).

11. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 14 maja 2010 r.).

12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485)

13. Statut Zespołu Szkół w Prusicach.

14. Program rządowy na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

15. Program społeczny „Szkoła bez przemocy”.

 

 

II. TREŚĆ PROGRAMU

HASŁO PROGRAMU:

 

Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń.

August Rodin

 

CELE SZCZEGÓŁOWE.

 

 1. Motywowanie uczniów do nauki.
  • Wyposażanie uczniów w umiejętności efektywnego uczenia się oraz planowania i organizacji pracy.
  • Wspieranie uczniów przeżywających trudności szkolne przez rozwijanie zainteresowań.
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem szkolnym.
  • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań w oparciu o wewnętrzną motywację uczenia się odpowiedzialność za podejmowane decyzje i dokonywanie wyboru.

 

 1. Ułatwienie poznania siebie i refleksji nad sobą:
 • Uczenie zachowań asertywnych;
 • Ukształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi;
 • Stworzenie warunków umożliwiających uczniom pełną integrację z grupą
 • Budowanie u ucznia poczucia własnej wartości.

 

3.Eliminacja lub redukcja zachowań ryzykownych, takich jak:

 • Palenie tytoniu;
 • Spożywanie alkoholu;
 • Używanie innych środków psychoaktywnych, dopalaczy, napoi energetycznych.
 • Promocja zdrowego stylu życia – zasady prawidłowego odżywiania się.

 

4.Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom, takim jak:

 • Zachowania agresywne i przestępcze;
 • Wagary;
 • Niska kultura słowa.

 

CELE PROGRAMU

Uczeń:

 • Zna swoje prawa i potrafi je bronić;
 • Rozumie, jaki wpływ ma solidne wypełnianie obowiązków szkolnych na wyniki w nauce i swoją przyszłość,
 • Wie jak prawidłowo odżywiać się;
 • Wie jak zachować się w sytuacjach trudnych, w razie niebezpieczeństwa;
 • Potrafi skutecznie odmawiać, wie na czym polega zachowanie asertywne, ma poczucie własnej wartości;
 • Potrafi efektywnie współdziałać w grupie i komunikować się.

 

Nauczyciel:

 • Potrafi motywować uczniów do nauki;
 • Używa metod aktywizujących podczas zajęć, aby je urozmaicić;
 • Docenia i nagradza wysiłki ucznia, aby zachęcić go do większej pracy;
 • Uczy zachowań asertywnych;
 • Kształtuje umiejętności komunikowania się z innymi;
 • Tworzy warunki umożliwiające uczniom pełną integrację z grupą;
 • Wspomaga ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości;
 • Zna przyczyny wagarów i potrafi skuteczne motywować uczniów do udziału w zajęciach;
 • Kontroluje frekwencję uczniów;
 • Uświadamia ucznia o zasadach prawidłowego odżywiania się;
 • Przestrzega ucznia przed zachowaniami ryzykownymi.

 

Rodzice:

 • Wiedzą, jakie spoczywają na nich obowiązki związane z ustawą o systemie oświaty,
 • Potrafią współpracować z wychowawcą /organizacja imprez szkolnych, wyjść i wycieczek/,
 • Monitorują postępy dziecka w nauce,
 • Motywują dziecko do większego zaangażowania i wysiłku w nauce,
 • Znają konsekwencje opuszczania zajęć szkolnych przez ucznia i zagrożenia wynikające z wagarów,
 • Angażują się w tworzenie programu profilaktyki w szkole,
 • Pomagają wychowawcą przy organizowaniu uroczystości i wycieczek,
 • Znają Statut Szkoły, WSO, Programem Wychowawczy i Program Profilaktyki oraz regulaminy organizacyjne,
 • Znają prawidłowe zasady komunikowania się z nastolatkiem,
 • Potrafią przestrzec dziecko przed zachowaniami ryzykownymi,
 • Wiedzą jak prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia.

 

Obszary działań, tematyka i formy realizacji zadań.

 • Motywacja uczniów do nauki
 • Integracja zespołu klasowego,
 • Skuteczna komunikacja pomiędzy uczniem, a nauczycielem
 • Profilaktyka uzależnień
 • Profilaktyka samowolnych absencji.
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
 • Wspieranie rozwoju uczniów poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie różnorodnych umiejętności i pogłębianie wiedzy,
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych oraz dostępu do aktywności sportowej.

 

Przewidywane efekty oddziaływań

 

1. Zmniejszenie liczby zachowań agresywnych.

2. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów.

3. Poprawa w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- osoba dorosła.

4. Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole, zmniejszenie liczby wypadków.

5. Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

6. Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność dokonania samooceny.

7. Zdobycie wiedzy na temat właściwego odżywiania się.

8. Znajomość praw człowieka i egzekwowanie ich przestrzegania.

Formy realizacji;

 

 • Zajęcia:
 1.  profilaktyczne,
 2. socjoterapeutyczne oparte na przygotowanych scenariuszach,
 3. integracyjne.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów:
 1. wycieczki,
 2. zajęcia pozalekcyjne,
 3. konkursy.
 • Uczestnictwo:
 1. w spektaklach profilaktycznych,
 2. wykładach,
 3. pogadankach, programach profilaktycznych.
 • Prezentacje multimedialne dla rodziców, uczniów i nauczycieli.
 • Dostarczanie wychowawcom scenariuszy lekcji wychowawczych oraz spotkań z rodzicami.
 • Wystawy tematyczne prac wykonywanych przez uczniów, gazetki.
 • Praca indywidualna pedagoga i psychologa z uczniami, rodzicami i nauczycielami:
 1. rozmowy,
 2. poradnictwo,
 3. wsparcie.

 

Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną w środowisku lokalnym.

Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki, będzie oparta na współpracy z następującymi instytucjami:

a)     Z Urzędem Miasta i Gminy w Prusicach - organem prowadzącym szkołę,

b)     Ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Prusickiej.

c)     Z placówkami oświatowo – opiekuńczymi:

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

d)    Z placówką kulturalno – oświatową:

 • Gminnym Ośrodkiem Kultury,

e)    Z wymiarem sprawiedliwości:

 • Sądem Rejonowym,
 • Policją.

 

III. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI.

Zakres programu jest dostosowany do potrzeb wynikających z wyników ewaluacji przeprowadzanej każdego roku. Informacje niezbędne do ewaluacji uzyskujemy poprzez szereg działań, do których należą:

 

 • Rozmowy z rodzicami uczniów o efektach realizacji programu profilaktyki.
 • Wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań zespołu wychowawczego.
 • Obserwację zachowań uczniów (wpisy do zeszytów uwag, dokumentację wychowawcy, pedagoga i psychologa).
 • Analizę dokumentów szkolnych (dzienniki, plany pracy).
 • Analizę sprawozdań semestralnych, motywację ocen zachowania, wnioski z Komisji Klasyfikacyjnych.
 • Badania ankietowe wśród uczniów.
 • Obserwację /zapisy monitoringu.

 

KLASY 3

 

CEL OPERACYJNY

ZADANIA

TEMATYKA

ILOŚĆ

GODZIN

FORMA REALIZACJI

OSOBA

 

REALIZACA

 

Uczeń zna swoje prawa i potrafi je bronić

 

1.Poszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw i obowiązków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

Poznajemy prawa dzieci.

 

 

 

 

 

 

Wybieramy samorząd klasowy.

 

Szkoła z prawami dziecka”

pod patronatem UNICEF

/wg harmonogramu/.

 

 

Prawa i obowiązki rodzica

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

Praca z tekstem Konwencji Praw Dziecka.

Wybory do Samorządu Szkolnego

Dzień ochrony Praw Dziecka.

Dzień Śmiechu.

Piknik „Bezpieczne wakacje”.

 

Prezentacja, dyskusja, burza mózgów.

 

Lekcje na temat praw dziecka, propozycje otrzymane od pani L. Zalewskiej koordynatora programu.

 

Prezentacja multimedialna przed spotkaniami w klasach.

Wychowawca

 

Samorząd Pacholąt

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog.

V

 

X

 

 

 

 

IX

 

 

I sem.

 

 

 

 

I

 

 

Uczeń rozumie, jaki wpływ ma solidne wypełnianie obowiązków szkolnych na wyniki w nauce i swoją przyszłość

 

Motywowanieuczniów do nauki.

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

 

Kim będę, gdy dorosnę?

 

Wartości w moim życiu – wystawa prac uczniów.

 

 

 

 

1

Stosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania, atrakcyjnych dla uczniów.

Zajęcia lekcyjne.

 

Każda klasa wykonuje plakat.

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

Ż. Szatkowska-Wolska

cały rok

 

 

VI

 

V

 

Uczeń wie jak prawidłowo odżywiać się i zna skutki nieprawidłowego odżywiania się. Wie jak aktywnie spędzać czas

Przypominanie zasad zdrowego odżywiania

 

 

 

Dbałość o higienę jamy ustnej

 

 

 

 

Dni kultury zdrowotnej

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

 

Wdrażania do aktywnego wypoczynku i rekreacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tropie zdrowia i urody

Pomiar masy ciała i wysokości.

 

 

Drobnoustroje czyhają wszędzie

Kto o zęby dba piękny uśmiech ma.

 

 

„Jestem czysty – jestem zdrowy”

 

„Jak nie dać się grypie

 

 

 

 

 

Powędrujmy górskimi szlakami.

 

Sport to zdrowie, każdy ci to powie.

 

 

 

Wspominamy ferie zimowe.

 

 

Dlaczego czytamy gazety i czasopisma?

 

 

W świecie książek.

Te książki warto przeczytać.

Spotkanie z bohaterami naszych bajek.

Lato – czas odpoczynku i wakacji.

 

 

2

2

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

Pogadanka, praca z tekstem

przygotowanie zdrowego posiłku

Pogadanka na temat prawidłowej diety i budowy ciała.

 

Pogadanka

 

Pogadanka, szczotkowanie zębów

 

 

 

Spektakl, konkursy.

 

 

Pogadanka we wszystkich klasach, rozdanie przygotowanych broszurek, wystawa prac wykonanych przez uczniów klas młodszych dla uczniów i rodziców:”

 

Co zobaczymy w górach w czasie wakacji – rozmowy.

 

Praca z tekstem, oglądanie fragmentów igrzysk sportowych, wystawka zdjęć sportowców uprawiających różne dyscypliny sportu.

Rozmowa, wystawka ilustracji, praca z Internetem-miejscowości atrakcyjnego wypoczynku.

Wizyta w bibliotece, rozmowa, przeglądanie czasopism.

 

 

Wizyta w bibliotece.

Wizyta w bibliotece.

Wycieczka do teatru

 

Propozycje zabaw wakacyjnych.

 

 

Wychowawca

Pielęgniarka

 

 

 

Pielęgniarka

 

Pielęgniarka

 

 

 

A. Garula

D. Grabowska

 

Pielęgniarka, Pedagog

 

 

 

 

Wychowawca

 

 

N-l j.

 

 

 

 

Wychowawca

 

 

Bibliotekarka

 

 

 

Bibliotekarka

Bibliotekarka

Wychowawca

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

IX

V

 

 

 

X-V

 

raz w miesiącu

 

 

24 - 28 X

 

 

 

XI

 

 

 

 

VI

 

 

II

 

 

 

II

 

 

 

 

V

 

 

V

 

 

 

V

X

VI

 

 

Uczeń wie jak należy zachować się w sytuacjach trudnych

Nabywanie umiejętności odpowiedniej reakcji w kontakcie z nieznajomym.

 

Bezpieczna droga do szkoły i do domu.

 

 

 

Program Cukierek

 

 

 

 

 

Jak zachować się bezpiecznie na drodze?

 

Bezpieczeństwo na drodze.

4

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Działania zawarte w programie

(rozmowa z rodzicami na zebraniu-listopad).

 

 

 

Prezentacja multimedialna.

 

 

Spotkanie z policjantem

p. Olszawska-Tyczyńska

 

 

 

 

Pedagog

 

 

Pedagog

VI

 

 

 

II semestr

 

IV

 

 

I semestr

 

Uczeń potrafi skutecznie odmawiać, bo wie, na czym polega zachowanie asertywne, ma poczucie własnej wartości

Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

Rozwijanie postawy asertywnej

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

Rozmawiamy o Kasi i jej przyjaciołach

 

 

Program „Cukierek”.

 

 

Spektakl profilaktyczny

 

 

Konsekwencje prawne zachowań agresywnych

 

Szkodliwość napoi energetycznych.

 

Szkodliwość napoi energetycznych.

 

Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”.

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

Rozmowa, dyskusja, praca z tekstem

 

 

 

Działania zawarte w programie

(rozmowa z rodzicami na zebraniu-listopad).

Współpraca z GKPU.

 

 

Spotkanie z policjantem

 

 

Broszurka dla rodziców.

 

 

Pogadanki na lekcji.

 

 

Działania wg harmonogramu we współpracy z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Wychowawca

 

 

 

Wychowawca

 

 

Pedagog

 

 

Pedagog

 

 

Psycholog, Pedagog

 

Wychowawca

 

 

Pedagog, Psycholog, Wychowawcy

IX

 

 

 

VI

 

 

II semestr

 

 

II semestr

 

 

I

 

 

Do 15.10.

 

 

 

Uczeń potrafi efektywnie współdziałać w grupie i komunikować się

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej-integracja klasy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie  wulgaryzmów  ze słownika  ucznia 

 

Witamy szkołę, żegnamy wakacje.

 

Nasza szkolna gromada.

Pomagamy innym.

Czego uczą nas bajki?

 

Jak można poprawić złe samopoczucie?

 

Rozmawiamy o Kasi i jej przyjaciołach.

 

Dzień Dziecka w naszej szkole.

 

Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej.

 

Wspólnie pracujemy i uczymy się.

Sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów.

Szczęśliwi, gdy pragniemy sprawiedliwości.

Szczęśliwi, gdy wprowadzamy pokój.

Szczęśliwi, gdy czynimy dobro i pokój.

 

 

 

 

 

 

Udział w programie „Szkoła bez przemocy”.

 

Dzień szkoły bez przemocy.

 

1

 

 

2

1

1

 

1

 

 

1

 

 

4

 

 

 

 

 

1

 

3

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Rozmowa

 

 

Ocena zachowań bohaterów testu.

Praca z tekstem, drama

Praca z tekstem, rozmowa.

 

Ocena zachowań bohaterów tekstu

 

 

Przykład pozytywnych zachowań-praca z tekstem lektury:” Oto jest Kasia”.

Uczestniczenie w zorganizowanej uroczystości.

 

Tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej.

 

Zajęcia lekcyjne.

 

Warsztaty, odgrywanie scenek.

 

Zajęcia lekcyjne.

 

Zajęcia lekcyjne.

 

Zajęcia lekcyjne.

 

 

Zeszyty uwag, zwracanie uwagi na przerwach, rozmowa na ten temat na zajęciach integracyjnych.

 

 

Działania wg harmonogramu.

 

 

„Łańcuch życzliwości”.

Wychowawca

 

 

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca pedagog

 

Wychowawca

 

Pedagog

 

N-l religii

 

N-l religii

 

N-l religii

 

 

Wychowawca wszyscy n-l.

 

 

 

Wychowawcy Pedagog, Psycholog

 

 

IX

 

 

IX

IX

V

 

 

XI

 

IX

 

 

VI

 

 

cały rok

 

 

IX

 

III

 

V

 

V

 

V

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

KLASY 2

 

CEL OPERACYJNY

ZADANIA

TEMATYKA

ILOŚĆ

GODZIN

FORMA REALIZACJI

OSOBA

 

REALIZACJA

 

Uczeń zna swoje prawa i potrafi je bronić

 

1.Poszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw i obowiązków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

Potrafimy opiekować się rodzeństwem.

 

Dzień Dziecka –święto wszystkich dzieci.

 

„Szkoła z prawami dziecka”

pod patronatem UNICEF

/wg harmonogramu/

 

 

Prawa i obowiązki rodzica.

 

 

3

 

 

4

 

 

2

 

 

 

 

Wybory do Samorządu Szkolnego

 

Zajęcia lekcyjne

 

 

Rozmowa, zabawy, wykonanie przez dzieci prac plastycznych

 

Lekcje na temat praw dziecka, propozycje otrzymane od pani L. Zalewskiej koordynatora programu.

 

Prezentacja multimedialna przed spotkaniami w klasach.

 

Samorząd Pacholąt

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog.

X

 

I semestr

 

 

II semestr

 

 

I semestr

 

 

 

 

I

 

Uczeń rozumie, jaki wpływ ma solidne wypełnianie obowiązków szkolnych na wyniki w nauce i swoją przyszłość

1.Motywowanieuczniów do nauki.

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

Kim będę, gdy dorosnę?

 

Mój dobry dzień.

 

 

Wartości w moim życiu – wystawa prac uczniów.

 

 

 

 

1

Stosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania, atrakcyjnych dla uczniów.

Zajęcia lekcyjne.

 

Zróżnicowane ćwiczenia na każdych zajęciach lekcyjnych.

 

Każda klasa wykonuje plakat.

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

 

Ż. Szatkowska-Wolska

cały rok

 

 

VI

 

cały rok

 

 

V

 

Uczeń wie jak prawidłowo odżywiać się i zna skutki nieprawidłowego odżywiania się. Wie jak aktywnie spędzać czas. Dba o własne zdrowie.

1.Przypominanie zasad zdrowego odżywiania

 

 

 

 

 

2.Dbałość o higienę jamy ustnej

 

 

 

3.Dbanie o higienę ciała.

 

Dni kultury zdrowotnej.

SANEPID

 

Pedagogizacja rodziców

 

 

4.Wdrażania do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

 

 

 

Szanuj ludzi, choć każdy z nich jest inny

Planujemy swój jadłospis.

Warzywa i owoce

 

Wrzesień niesie jesień.

Kto soki pije, ten długa żyje.

 

Drobnoustroje czyhają wszędzie

Kto o zęby dba piękny uśmiech ma.

 

Jak dbać o swój wygląd.

 

 

„Jestem czysty – jestem zdrowy”

 

 

Jak nie dać się grypie.

 

 

 

Zimowe zabawy i zajęcia.

 

 

Zapraszamy do kina i teatru

 

Jak miło i bezpiecznie spędzić wolny czas.

 

1

 

2

1

 

5

1

 

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

Pogadanka

 

Pogadanka, prace plastyczne

Pogadanka

 

Pogadanka

Pogadanka

 

Szczotkowanie zębów.

 

Pogadanka, dyskusja

 

 

Pogadanka, sprawdzanie czystości.

 

 

Spektakl, konkursy. Pogadanka pielęgniarki.

 

 

Pogadanki w klasach, broszurki dla uczniów i rodziców, wystawa prac plastycznych.

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanka.

Propozycje zabaw zimowych.

 

Pogadanka

 

Pogadanka

 

Wychowawca

 

Wychowawca

Wychowawca

 

Wychowawca

Wychowawca

 

Pielęgniarka

 

Wychowawca

 

 

Pielęgniarka

 

 

A. Garula

D. Grabowska

 

 

Pedagog, pielęgniarka

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

Wychowawca

Wychowawca

 

V

 

X

X

X-V

IX

XI

 

raz w miesiącu

V

 

 

X, III

 

 

25-29X

 

 

 

X

 

 

 

I-II

 

 

X

 

XII

 

 

 

Uczeń wie jak należy zachować się w sytuacjach trudnych

Nabycie umiejętności

odpowiedniej reakcji w kontakcie z nieznajomym.

 

 

 

 

Bezpieczna droga do szkoły i do domu?

 

Pedagogizacja rodziców.

 

Program „Cukierek”

 

 

Jak radzić sobie w różnych sytuacjach?

 

Nasze spotkanie z komputerem

 

Jak zachować się bezpiecznie na drodze.

 

Internet-zagrożenia.

4

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

Działania zawarte w programie

(rozmowa z rodzicami na zebraniu-listopad).

 

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanka, dyskusja

 

Zajęcia w bibliotece.

 

 

 

p. Olszewska-Tyczyńska

 

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

 

Pedagog, Psycholog

VI

 

 

 

 

XII

 

 

XII

 

 

III

 

Uczeń potrafi skutecznie odmawiać bo wie, na czym polega zachowanie asertywne, ma poczucie własnej wartości

Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

 

Rozwijanie postawy asertywnej.

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Pedagogizacja rodziców.

 

Jak radzić sobie w różnych sytuacjach?

Dzień Pozdrowień.

Dzień Śmiechu.

 

Spotkanie z lekturą „Czerwony Kapturek”.

Skutki zachowań agresywnych.

 

Spektakl profilaktyczny

 

 

Co potrafię, moje mocne strony.

 

 

Szkodliwość napoi energetycznych.

 

Szkodliwość napoi energetycznych.

 

Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”.

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

Zajęcia lekcyjne, pogadanka, dyskusja, zabawy edukacyjne

Zabawy

Zabawy

 

Rozmowa, dyskusja, praca z tekstem

 

Historyjki obrazkowe, rozmowy.

 

 

Współpraca z GKPU,

 

 

Warsztaty, zabawy.

 

 

 

Broszurka dla rodziców

 

 

 

 

Działania wg harmonogramu we współpracy z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Wychowawca

 

Samorząd Pacholąt

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

 

Pedagog

 

 

Pedagog

 

 

 

Psycholog, Pedagog

 

Wychowawca

 

 

Pedagog, Psycholog, Wychowawcy

XII

 

XI

I

 

I

 

cały rok

 

 

II semestr

 

 

II semestr

 

 

 

XI

 

 

Do 15.10.

 

Uczeń potrafi efektywnie współdziałać w grupie i komunikować się

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej-integracja klasy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie  wulgaryzmów .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznajemy nasze środowisko.

 

Opowiadamy o sobie.

 

Jakie obowiązki ma dyżurny.

 

Czy potrafimy być koleżeńscy.

 

Dzień Dziecka w naszej szkole.

 

Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej.

 

W jaki sposób odbieramy informacje

Wspólnie uczymy się i pracujemy.

 

Sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów.

 

V przykazanie Boże – nie zabijaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajmy, że obycie umila życie.

Wzbogacanie słownictwa uczniów.

 

 

Udział w programie „Szkoła bez przemocy”.

 

Dzień szkoły bez przemocy

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Zajęcia lekcyjne, pogadanka, rozmowa.

Zajęcia lekcyjne, pogadanka, rozmowa.

Zajęcia lekcyjne, pogadanka

 

Zajęcia lekcyjne

 

Uczestniczenie w zorganizowanym Dniu Dziecka

 

Tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej.

 

Pogadanka, rozmowa.

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanka, rozmowa.

 

Warsztaty, odgrywanie scenek.

 

 

Lekcja religii.

 

 

Zeszyty uwag, zwracanie uwagi na przerwach, rozmowa na ten temat na zajęciach integracyjnych.

 

 

 

 

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanka.

 

 

 

 

Działania wg harmonogramu.

 

 

„Łańcuch życzliwości”.

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca, pedagog

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

 

Pedagog

 

 

Katechetka

 

 

Wychowawca, wszyscy n-le

 

 

 

 

 

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

 

 

Wychowawcy

Pedagog, Psycholog

 

 

IX

 

XII

 

IX

 

X

 

VI

 

 

cały rok

 

 

IX

 

IX

 

 

III

 

 

XI

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

V

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

KLASY 0-1

 

CEL OPERACYJNY

ZADANIA

TEMATYKA

ILOŚĆ

GODZIN

FORMA REALIZACJI

OSOBA

 

REALIZACJA

 

Uczeń zna swoje prawa i potrafi je bronić

 

1.Poszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw i obowiązków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

Prawa i obowiązki ucznia

 

 

 

 

Potrafimy dzielić się z potrzebującymi.

Dzień Dziecka –święto wszystkich dzieci.

 

Szkoła z prawami dziecka”

pod patronatem UNICEF

/wg harmonogramu/

 

 

Prawa i obowiązki rodzica.

5

 

 

 

 

5

 

4

 

 

2

 

 

 

 

Rozmowy, pogadanki

Wybory do Samorządu Szkolnego

Dzień ochrony Praw Dziecka.

Piknik „Bezpieczne wakacje”.

 

Prace plastyczne

 

Zabawy

 

 

Lekcje na temat praw dziecka, propozycje otrzymane od pani L. Zalewskiej koordynatora programu.

 

Prezentacja multimedialna przed spotkaniami w klasach.

Wychowawca

Samorząd Pacholąt

 

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Pedagog, psycholog

IX

X

XII

VI

 

XII

 

VI

 

 

I sem.

 

 

 

 

I

 

Uczeń rozumie, jaki wpływ ma solidne wypełnianie obowiązków szkolnych na wyniki w nauce i swoją przyszłość

Motywowanieuczniów do nauki.

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

 

Nasze zainteresowania.

 

Wartości w moim życiu – wystawa prac uczniów.

 

 

 

5

Stosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania, atrakcyjnych dla uczniów.

Zajęcia lekcyjne.

 

Każda klasa wykonuje plakat.

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

Ż. Szatkowska-Wolska

cały rok

 

 

IX

 

V

 

 

Uczeń wie jak prawidłowo odżywiać się i zna skutki nieprawidłowego odżywiania się. Wie jak aktywnie spędzać czas.

Przypominanie zasad zdrowego odżywiania

 

 

 

 

 

Dbałość o higienę jamy ustnej

 

 

 

Dbanie o higienę ciała.

 

 

Dni kultury zdrowotnej

SANEPID

 

Pedagogizacja rodziców

 

 

 

 

Wdrażania do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

Planuję swój jadłospis. Co kto lubi?

Warzywa i owoce na naszym stole.

 

Ruch to zdrowie.

 

Drobnoustroje czyhają wszędzie

Kto o zęby dba piękny uśmiech ma.

 

Jak dbać o swój wygląd. Ubieramy się stosownie do pogody.

 

Jestem czysty-jestem zdrowy.

 

 

Jak nie dać się grypie

 

 

 

 

 

Zimowe zabawy i zajęcia.

Jak miło i bezpiecznie spędzić wolny czas.

Bezpiecznie się bawię.

 

4

 

4

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

4

Pogadanka, prace plastyczne

 

Pogadanki, czasopisma.

 

 

Zajęcia ruchowe.

 

Pogadanka

 

Pogadanka

Szczotkowanie zębów.

 

Pogadanka, dyskusja

 

Pogadanka, sprawdzanie czystości.

 

Spektakl, konkursy. Pogadanka pielęgniarki.

 

 

 

Pogadanka we wszystkich klasach, rozdanie przygotowanych broszurek, wystawa prac wykonanych przez uczniów klas młodszych dla uczniów i rodziców:”

 

Propozycje zabaw zimowych.

Propozycje zabaw wakacyjnych.

 

Propozycje zabaw.

Wychowawca

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

Pielęgniarka

 

Pielęgniarka

 

 

Pielęgniarka

 

D. Grabowska

A. Garula

A. Bigoń

 

Pielęgniarka, Pedagog

 

 

 

 

Wychowawca

Wychowawca

 

Wychowawca

 

XI

 

XI

 

 

cały rok

 

X-V

 

raz w miesiącu

XI

 

X

 

 

24-28X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

I

VI

 

IX

 

 

Uczeń wie jak należy zachować się w sytuacjach trudnych

Nabycie umiejętności

odpowiedniej reakcji w kontakcie z nieznajomym.

 

 

 

 

 

Bezpieczna droga do szkoły i do domu.

 

Pedagogizacja rodziców.

 

Program „Cukierek”

 

 

 

Jak radzić sobie w różnych sytuacjach?

 

 

 

Bezpieczeństwo na drodze.

 

 

Internet – zagrożenia.

4

 

 

 

1

 

 

 

 

Działania zawarte w programie

(rozmowa z rodzicami na zebraniu-listopad).

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanka, dyskusja

 

 

 

Spotkanie z policjantem.

 

 

Broszura

p. Olszewska-Tyczyńska

 

 

 

Wychowawca

 

 

 

Pedagog

 

 

Pedagog, Psycholog

VI

 

 

 

XII

 

 

 

 

II semestr

 

 

III

 

Uczeń potrafi skutecznie odmawiać bo wie, na czym polega zachowanie asertywne, ma poczucie własnej wartości

Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

 

Rozwijanie postawy asertywnej.

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Pedagogizacja rodziców

 

 

Zabawy z tatą.

Nasze dobranocki.

Dzień Pozdrowień.

Dzień Śmiechu.

 

Mówię NIE.

Nie jestem uzależniony.

Program Cukierek.

Paleniu stop!

 

Spektakl profilaktyczny

 

 

Na czym polega zachowanie asertywne.

 

 

Szkodliwość napoi energetycznych.

 

Szkodliwość napoi energetycznych.

 

Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”.

 

1

1

 

 

 

1

1

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

Zajęcia lekcyjne, pogadanka.

Zabawy edukacyjne.

Zabawy

Zabawy

 

Spotkanie z policjantem.

Spotkanie z policjantem.

Działania zawarte w programie

 

Współpraca z GKPU

 

 

Zabawy, warsztaty

 

 

 

Broszurka dla rodziców.

 

 

 

 

Działania wg harmonogramu we współpracy z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Wychowawca

Wychowawca

Samorząd Pacholąt

 

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

 

Pedagog

 

 

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog

 

Wychowawca

 

 

Pedagog, Psycholog, Wychowawcy

IX

XI

XI

I

 

IX

VI

VI

VI

 

II sem.

 

 

 

 

 

 

XI

 

 

Do 15.10.

 

Uczeń potrafi efektywnie współdziałać w grupie i komunikować się

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej-integracja klasy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie  wulgaryzmów .

 

 

 

Poznajemy kolegów i koleżanki.

W mojej klasie.

 

Zajęcia integracyjne.

 

Bezpiecznie się bawię.

 

Potrafimy dzielić się z potrzebującymi.

Dzień Dziecka w naszej szkole.

Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej.

 

Wspólnie uczymy się i pracujemy

Sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów.

 

 

 

 

 

 

Pamiętajmy, że obycie umila życie

Udział w programie „Szkoła bez przemocy”

Dzień szkoły bez przemocy

 

5

 

1

 

4

 

1

 

5

 

4

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanka, rozmowa.

Zabawy, zajęcia integracyjne.

Zajęcia lekcyjne.

 

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanka, rozmowa.

Pogadanka, prace plastyczne

 

Uczestniczenie w zorganizowanym Dniu Dziecka.

Tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej.

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanka, rozmowa.

Warsztaty, odgrywanie scenek.

 

 

Zeszyty uwag, zwracanie uwagi na przerwach, rozmowa na ten temat na zajęciach integracyjnych.

 

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanka.

Działania wg harmonogramu.

 

„Łańcuch życzliwości”.

Wychowawca

 

Wychowawca

Wychowawca

 

Pracownik poradni

Wychowawca

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

Wychowawca, pedagog

 

Wychowawca

 

Pedagog

 

 

Wychowawca, wszyscy n-le

 

 

 

 

Wychowawca

Pedagog, Psycholog

IX

 

IX

IX

 

IX

 

VI

 

XII

 

VI

 

cały rok

 

 

IX

 

III

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

KLASY 4

 

CEL OPERACYJNY

ZADANIA

TEMATYKA

ILOŚĆ

GODZIN

FORMA REALIZACJI

OSOBA

 

REALIZACJA

 

Uczeń zna swoje prawa i potrafi je bronić

 

1.Poszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw i obowiązków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

Poznajemy WSO.

 

Jestem dzieckiem, mam prawa i obowiązki.

 

Prawa człowieka.

Kodeks ucznia

 

Wybieramy samorząd klasowy.

Dzień Dziecka –święto wszystkich dzieci.

 

Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.

Koncepcja człowieka jako osoby rozumnej, wolnej, dążącej do dobra.

 

Jestem członkiem rodziny.

 

Szkoła z prawami dziecka”

pod patronatem UNICEF

/wg harmonogramu/.

 

 

Prawa i obowiązki rodzica.

1

 

2

 

 

1

 

 

1

 

4

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

Rozmowy, pogadanki, dyskusja

 

Rozmowa

 

 

Dyskusja

 

 

Wybory

 

Zabawy

 

 

Dyskusja

 

 

 

 

 

Lekcje na temat praw dziecka, propozycje otrzymane od pani L. Zalewskiej koordynatora programu.

 

Prezentacja multimedialna przed spotkaniami w klasach.

 

Wychowawca

 

Wych. (4c)

 

 

Wych. (4a)

 

 

Wychowawca

 

Wychowawca, n-le

 

Wych. (4a)

Wych. (4b)

 

 

Wych. (4b)

 

Wych. (4b)

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog.

IX-XI

 

XI

 

 

IX

 

 

IX

 

VI

 

 

IX

IX

 

 

XII

 

IX

 

I sem.

 

 

 

 

I

 

Uczeń rozumie, jaki wpływ ma solidne wypełnianie obowiązków szkolnych na wyniki w nauce i swoją przyszłość

Motywowanieuczniów do nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

 

Moja nauka, zachowanie w szkole i poza nią.

Dostrzegamy swoje wady i zalety.

Jak pokonać trudności szkolne i akceptacyjne.

Podsumowujemy nasze zachowanie i postępy w nauce.

 

Jak się uczyć i po co.

 

Jak być dobrym uczniem

 

Wartości w moim życiu – wystawa prac uczniów.

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

Stosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania, atrakcyjnych dla uczniów.

Rozmowa, motywująca, pozytywne przykłady

 

 

 

 

Dyskusja

 

 

Każda klasa wykonuje plakat.

 

Wychowawca

 

 

Wych. (4c)

 

Wych. (4a)

 

Wych. 4b)

 

wych. (4b)

 

 

N-l przyrody

 

N-l przyrody

 

Ż. Szatkowska-Wolska

cały rok

 

 

XI

 

IX

 

X

 

I

 

 

IX

 

IX

 

V

 

Uczeń wie jak prawidłowo odżywiać się i zna skutki nieprawidłowego odżywiania się. Wie jak aktywnie spędzać czas.

Przypominanie zasad zdrowego odżywiania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbałość o higienę jamy ustnej

 

Dbanie o higienę ciała.

Dni kultury zdrowotnej

SANEPID

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

 

Jak aktywnie spędzać czas

Zdrowo się odżywiam.

 

Jak przeżyć odtrącenie?

Nazywam uczucia, których doświadczają inni.

Jak zdrowo się odżywiać

 

 

Człowiek i jego tożsamość. Chcę poznać siebie

 

Kto o zęby dba piękny uśmiech ma.

 

Jak dbać o swój wygląd?

 

„Jestem czysty-jestem zdrowy”.

 

 

„Jak nie dać się grypie”.

 

 

 

 

 

Jak czynnie i bezpiecznie spędzać czas?

 

Jak wypoczywać?

 

W zdrowym ciele zdrowy duch.

Czas wolny, na co dzień i od święta.

 

Wyjazdy na niedzielne koncerty.

1

1

1

1

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

2

 

1

 

 

5

 

Układanie przykładowego jadłospisu.

 

Rozmowa, czasopisma, scenki

 

 

Pogadanka. Szczotkowanie zębów.

 

 

Pogadanka, sprawdzanie czystości.

 

Spektakl, wykonanie plakatu.

 

 

 

Pogadanka we wszystkich klasach, rozdanie przygotowanych broszurek, wystawa prac wykonanych przez uczniów klas młodszych dla uczniów i rodziców:”

 

 

 

Mapa skojarzeń.

 

Mapa skojarzeń.

 

 

 

„Filharmonia familijna”

Wych. 4b

Wych. 4a

Wych. 4c

Wych. 4c

 

N-l przyrody

 

 

Wych. 4c

 

 

Pielęgniarka

 

 

Pielęgniarka

 

A. Karczowska

A. Garula

 

 

Pielęgniarka

Pedagog

 

 

 

 

Wych. 4a

Wych. 4c

 

N-l przyrody

 

N-l przyrody

 

Wych. 4c

 

 

L. Zalewska, A. Garula

II

IV

III

IV

 

IV

 

 

III

 

 

raz w miesiącu

 

X, wg potrzeb

24-28X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

III

IV

 

III

 

III

 

X

 

 

od X co 2 miesiąc

 

 

Uczeń wie jak należy zachować się w sytuacjach trudnych

Nabycie umiejętności

odpowiedniej reakcji w kontakcie z nieznajomym.

 

Bezpieczna droga do szkoły i do domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

Jak radzić sobie w różnych sytuacjach?

 

 

 

Bezpieczeństwo na drodze.

Co zrobić w razie uszkodzenia ciała?

 

Bezpieczeństwo w ruchu Drogowym.

 

Uczę się bezpiecznie żyć.

 

Podstawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ratownictwo drogowe.

Odpowiedzialność w ruchu drogowym.

 

Bezpieczny uczeń-jak uniknąć zagrożeń (OCHIKARA).

 

 

 

 

Internet-zagrożenia.

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

9

 

5

1

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanka, dyskusja

 

 

 

Spotkanie z policjantem.

 

Konkurs dla klas 4-6.

 

Konkurs bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży województwa dolnośląskiego.

 

Zajęcia lekcyjne.

 

Egzamin na kartę rowerową.

 

 

 

Wykaz ocen śródsemestralnych dla rodziców z 10 sygnałami ostrzegawczymi – CZYLI NA CO jako rodzice powinniśmy zwrócić uwagę (m.in. ofiara przemocy).

 

Wychowawca

 

 

 

 

Pedagog

N-l przyrody

 

N-l techniki

 

N-l techniki

 

 

 

N-l techniki.

 

N-l techniki.

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog

XII

 

 

 

 

II semestr

V

 

III/IV

 

II/III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

III

 

Uczeń potrafi skutecznie odmawiać bo wie, na czym polega zachowanie asertywne, ma poczucie własnej wartości

Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

 

 

 

 

 

Konsekwencje zachowań agresywnych

 

Rozwijanie postawy asertywnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Pedagogizacja rodziców.

 

Co to jest stres? Jak sobie z nim radzić?

 

Trudne sytuacje, jak radzę sobie z emocjami.?

 

Wstaję rano i co dalej?

 

 

Spotkanie z policjantem.

 

 

 

Na czym polega zachowanie asertywne.

 

Środki uzależniające, jak mówić nie.

 

Osiągnięcia medycyny są ogromne.

Spektakl profilaktyczny

 

Co potrafię, moje mocne strony.

 

 

Szkodliwość napojów energetycznych.

 

Szkodliwość napojów energetycznych

 

Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”.

 

1

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

4

 

 

1

 

 

1

 

 

 

3

Zajęcia lekcyjne, pogadanka.

 

 

 

 

 

 

Rozmowa

 

 

 

Zabawy, warsztaty

 

 

 

 

 

Przedstawienie Teatru Inspiracja.

 

Warsztaty, zabawy.

 

 

 

 

 

 

 

Działania wg harmonogramu we współpracy z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Wych. 4a

Wych. 4b

 

Wych. 4c

 

 

N-l przyrody

 

 

Pedagog

 

 

 

Pedagog

 

 

N-l przyrody

Wych. 4b

 

N-l przyrody

 

Pedagog

 

Pedagog

 

 

 

Psycholog, Pedagog

 

Wychowawca

 

 

Pedagog, Psycholog, Wychowawcy

IX

IV

 

XI, I

 

 

IX

 

 

VI

 

 

 

IV

 

 

IV

II

 

VI

 

II semestr

 

III

 

 

 

XI

 

 

Do 15.10.

 

Uczeń potrafi efektywnie współdziałać w grupie i komunikować się

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej-integracja klasy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie  wulgaryzmów .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowanie wycieczek i imprez. Organizowanie uroczystości klasowych

 

 

Planowanie wycieczek i imprez klasowych.

Klasa na medal.

 

W szkole spotkasz się z n-lami i rówieśnikami.

 

Radzę sobie z konfliktami.

 

Uczymy się rozwiązywać konflikty z innymi (w grupie, klasie, szkole).

Radzę sobie z konfliktami.

 

Ruch jest dobry na wszystko.

 

Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach.

 

Jaki jestem w relacjach z innymi.

 

Dzień Dziecka w naszej szkole.

 

Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej.

 

Sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów.

 

 

 

 

 

Dziękuję, przepraszam, proszę.

 

Moje zachowanie w szkole i poza nią.

 

Jak być dobrym uczniem.

 

 

 

Udział w programie „Szkoła bez przemocy”

Dzień szkoły bez przemocy

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

2

 

 

2

 

1

 

2

 

 

1

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

Rozmowa, dyskusja.

 

 

 

 

 

 

Jak dbać o klasę.

 

Mapa skojarzeń.

 

 

 

Rozmowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestniczenie w zorganizowanym Dniu Dziecka.

 

Tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej.

 

Warsztaty, odgrywanie scenek.

 

 

Zeszyty uwag, zwracanie uwagi na przerwach, rozmowa na ten temat na zajęciach integracyjnych.

 

Rozmowa, scenki

 

 

 

Dyskusja

 

 

 

Działania wg harmonogramu/

 

„Łańcuch życzliwości”

Wych. (4a)

 

 

 

 

 

 

Wych. (4c)

 

N-l przyrody

 

 

Wych. 4a

 

Wych. 4b

 

 

Wych. 4b

 

N-l przyrody

 

N-l w-f

 

 

Wych. 4b

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

 

Pedagog

 

 

Wychowawca, wszyscy n-le

 

 

Zespół wych.

 

Wych. 4c

, 4b, 4a

 

N-l przyrody

 

 

 

Wychowawca, Pedagog, Psycholog

IX

 

 

 

 

 

 

V

 

IX

 

 

V

 

III

 

 

IX

 

IX

 

 

 

 

XII

 

 

VI

 

 

cały rok

 

 

III

 

cały rok

 

 

 

 

X

 

III

II

 

III

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

KLASY 5

 

 

CEL OPERACYJNY

ZADANIA

TEMATYKA

ILOŚĆ

GODZIN

FORMA REALIZACJI

OSOBA

 

REALIZACJA

 

Uczeń zna swoje prawa i potrafi je bronić

 

1.Poszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw i obowiązków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

Mam prawo do - prawa człowieka.

 

Kodeks ucznia – prawa i obowiązki ucznia.

 

Jestem człowiekiem. Moje prawa i obowiązki.

Niewolnictwo, życie niegodne człowieka.

Wybieramy samorząd klasowy.

 

Dzień Dziecka –święto wszystkich dzieci.

 

 

 

Prawa i obowiązki rodziców.

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

5

 

 

 

Pogadanki, dyskusja

 

 

Omówienie praw i obowiązków.

 

 

 

 

Wybory, tajne głosowanie

 

 

Zabawy

 

 

 

 

Prezentacja multimedialna przed spotkaniami w klasach.

Wych. 5c

Wych. 5a

 

Wych. 5c

Wych. 5a

 

Wych. (5b)

 

N-l historii

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca, n-le

 

 

 

Pedagog, Psycholog.

X

IX

 

IX

IX

 

IX

 

X

 

IX

 

 

VI

 

 

 

 

I

 

Uczeń rozumie, jaki wpływ ma solidne wypełnianie obowiązków szkolnych na wyniki w nauce i swoją przyszłość

Motywowanieuczniów do nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

 

 

Cudów nie ma, czyli o technice uczenia się

 

 

Jak się uczyć i po co.

 

Jak być dobrym uczniem

 

Wartości w moim życiu – wystawa prac uczniów.

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

Stosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania, atrakcyjnych dla uczniów.

 

Referat, burza mózgów.

 

 

 

 

 

Każda klasa wykonuje plakat.

 

Wychowawca

 

 

 

Wych. 5b

Wych. 5a

Wych. 5c

 

N-l przyrody

 

N-l przyrody

 

Ż. Szatkowska-Wolska

cały rok

 

 

 

XII

X

X

 

IX

 

IX

 

V

 

Uczeń wie jak prawidłowo odżywiać się i zna skutki nieprawidłowego odżywiania się. Wie jak aktywnie spędzać czas.

Przypominanie zasad zdrowego odżywiania

 

 

 

 

 

 

 

Dbałość o higienę jamy ustnej

 

Dbanie o higienę ciała.

 

Dni kultury zdrowotnej

SANEPID

 

Pedagogizacja rodziców

 

 

 

 

 

 

Jak aktywnie spędzać czas

Co to znaczy żyć zdrowo?

 

Jak chronić własne zdrowie?

 

Higiena wśród uczniów.

 

Jak zdrowo się odżywiać.

 

 

Kto o zęby dba piękny uśmiech ma.

 

Pomiar wysokości i masy ciała.

 

„Jestem czysty-jestem zdrowy”.

 

 

Jak nie dać się grypie.

 

 

 

 

 

Jak dbać o swój wygląd.

 

Bądź zorganizowany.

Moje plany na wakacje.

Jak wypoczywać.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch.

Moje sposoby spędzania wolnego czasu.

W przyszłości chciałbym zostać.

Czym jest dla mnie sukces.

 

Wyjazdy na niedzielne koncerty.

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

1

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

5

Referaty uczniów.

 

 

 

Układanie przykładowego jadłospisu. Gazetka.

 

Pogadanka. Szczotkowanie zębów.

 

 

Rozmowa o prawidłowym odżywianiu się.

 

Spektakl, wykonanie plakatu.

 

 

 

Pogadanka we wszystkich klasach, rozdanie przygotowanych broszurek, wystawa prac wykonanych przez uczniów klas młodszych dla uczniów i rodziców:”

 

Pogadanka, sprawdzanie czystości.

 

Mapa skojarzeń.

 

Mapa skojarzeń.

 

 

Prezentacja swojego hobby.

 

 

„Filharmonia familijna”.

Wych. 5a, 5c

 

Wych. 5b

 

Wych. 5b

 

N-l przyrody

 

 

Pielęgniarka

 

 

Pielęgniarka

 

 

A. Karczowska

A. Garula

 

 

Pielęgniarka

Pedagog

 

 

 

 

Pielęgniarka

 

Wych. 5c

Wych. 5c

N-l przyrody

 

N-l przyrody

 

Wych. 5b

 

Wych. 5b

 

Wych. 5b

 

L. Zalewska,

A. Garula

 

IV

 

III

 

IV

 

IV

 

 

raz w miesiącu

 

V

 

 

24-28X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X, wg potrzeb

II

VI

III

 

III

 

V

 

II

 

III

 

od X co 2 miesiąc

 

Uczeń wie jak należy zachować się w sytuacjach trudnych

Nabycie umiejętności

odpowiedniej reakcji w kontakcie z nieznajomym.

 

Bezpieczna droga do szkoły i do domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

Jak radzić sobie w różnych sytuacjach?

 

 

 

Co zrobić w razie uszkodzenia ciała? Pierwsza pomoc w niektórych urazach.

 

Bezpieczeństwo w ruchu Drogowym.

 

Uczę się bezpiecznie żyć.

 

 

Bezpieczny uczeń-jak uniknąć zagrożeń (OCHIKARA).

 

 

 

 

Internet-zagrożenia

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanka, dyskusja

 

 

 

Pokaz. Dyskusja.

 

 

 

Konkurs dla klas 4-6.

 

Konkurs bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży województwa dolnośląskiego.

 

Wykaz ocen śródsemestralnych dla rodziców z 10 sygnałami ostrzegawczymi – CZYLI NA CO jako rodzice powinniśmy zwrócić uwagę (m.in. ofiara przemocy).

 

Wychowawca

 

 

 

 

N-l przyrody

 

 

 

N-l techniki

 

N-l techniki

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog

XII

 

 

 

 

V

 

 

 

III/IV

 

II/III

 

 

 

V

 

 

 

 

 

III

 

Uczeń potrafi skutecznie odmawiać bo wie, na czym polega zachowanie asertywne, ma poczucie własnej wartości

Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

 

 

 

 

 

Konsekwencje zachowań agresywnych

 

 

Rozwijanie postawy asertywnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Pedagogizacja rodziców.

W walce ze stresem.

Co to jest stres, jak sobie z nim radzić

Trudne sytuacje, jak radzę sobie z emocjami.?

 

Wstaję rano i co dalej?

 

 

Spotkanie z policjantem.

Jak chronić własne zdrowie.

Dlaczego się tak zachowałem?

Kiedy i dlaczego mówię NIE.

 

Na czym polega zachowanie asertywne.

Zachowania sprzyjające zdrowiu.

W trosce o swoje bezpieczeństwo.

Jak mówić nie-środki uzależniające.

Poznaj i zaakceptuj samego siebie.

Spektakl profilaktyczny

 

Środki uzależniające, jak mówić nie.

Osiągnięcia medycyny są ogromne.

 

Co potrafię, moje mocne strony.

 

 

Szkodliwość napojów energetycznych.

 

Szkodliwość napojów energetycznych.

 

Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”.

 

1

1

 

1

 

 

1

 

 

1

1

1

1

 

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1

Dyskusja, pogadanka.

Dyskusja, burza mózgów.

 

 

 

 

 

Rozmowa

 

Zabawy, warsztaty

 

Dyskusja, burza mózgów.

 

Referaty uczniów.

 

Dyskusja, burza mózgów.

 

 

Przedstawienie Teatru Inspiracja.

 

 

 

 

Warsztaty, zabawy

 

 

 

Broszurka dla rodziców.

 

 

 

 

Działania wg harmonogramu we współpracy z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Wych. 5a, 5c

Wych. 5b

 

Wych. 4c

 

 

N-l przyrody

 

 

Pedagog

Wych. 5b

Wych. 5c, 5a

N-l przyrody

 

Pedagog

 

Wych.5b

 

Wych. 5a

 

Wych. 5b

 

Wych. 5a

 

Pedagog

 

N-l przyrody

 

N-l przyrody

 

 

Pedagog

 

 

 

Psycholog

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog, Wychowawcy

IV, V

V

 

XI, I

 

 

IX

 

VI

VI

IV

XII

I semestr

 

IV

 

IV

 

V

 

IV

 

XII

 

IV

 

VI

 

III

 

 

III

 

 

 

XI

 

 

Do 15.10.

 

Uczeń potrafi efektywnie współdziałać w grupie i komunikować się

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej-integracja klasy.

 

 

 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie  wulgaryzmów .

 

 

 

 

 

Obchodzimy Dzień Chłopaka.

Dzień Kobiet w klasie.

Co znaczy zgrana klasa.

 

W klasie jest jak w rodzinie.

 

Radzę sobie z konfliktami.

 

Uczymy się rozwiązywać konflikty z innymi (w grupie, klasie, szkole).

 

Co to znaczy być tolerancyjnym.

 

Ruch jest dobry na wszystko.

 

Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach.

 

Dzień Dziecka w naszej szkole.

 

Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej.

 

 

Sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów.

 

 

 

 

 

 

Czy kłamstwo można usprawiedliwić?

 

Jak być dobrym uczniem.

 

Udział w programie „Szkoła bez przemocy”

Dzień szkoły bez przemocy

1

1

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

Rozmowa, prezenty.

Rozmowa, prezenty.

 

 

Mapa skojarzeń.

 

 

 

 

Pogadanka, drama.

 

 

Pogadanka, burza mózgów.

 

 

 

Uczestniczenie w zorganizowanym Dniu Dziecka.

 

Tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej.

 

 

Warsztaty, odgrywanie scenek.

 

 

Zeszyty uwag, zwracanie uwagi na przerwach, rozmowa na ten temat na zajęciach integracyjnych.

 

 

 

 

Dyskusja

 

Działania wg harmonogramu.

 

„Łańcuch życzliwości”.

Wych. 5b, 5c

 

 

 

Wych. 5a, 5c

 

N-l przyrody

 

Wych. 5b

 

 

 

Wych. 5a

 

 

N-l przyrody

 

N-l w-f

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

 

 

Pedagog

 

 

Wychowawca, wszyscy n-le

 

 

 

Wych. 5b

 

 

N-l przyrody

 

Wychowawca, Pedagog, Psycholog

IX

III

IX

 

XI

 

V

 

IX

 

 

 

V

 

 

III

 

V

 

 

VI

 

 

cały rok

 

 

 

III

 

cały rok

 

 

 

 

 

II

 

 

III

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

KLASY 6

 

 

CEL OPERACYJNY

ZADANIA

TEMATYKA

ILOŚĆ

GODZIN

FORMA REALIZACJI

OSOBA

 

REALIZACJA

 

Uczeń zna swoje prawa i potrafi je bronić

 

1.Poszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw i obowiązków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

Kodeks ucznia – prawa i obowiązki ucznia.

 

Wybieramy samorząd klasowy.

 

Dzień Dziecka –święto wszystkich dzieci.

 

Szkoła z prawami dziecka”

pod patronatem UNICEF

/wg harmonogramu/

 

Dzień Praw Dziecka

 

 

Prawa i obowiązki rodziców.

1

 

 

1

 

 

5

 

 

2

 

 

 

4

Omówienie praw i obowiązków.

 

 

Wybory, tajne głosowanie

 

 

Zabawy

 

 

Lekcje na temat praw dziecka, propozycje otrzymane od pani L. Zalewskiej koordynatora programu.

Wystawa prac dzieci, happening „Balony do nieba”, apele.

 

Prezentacja multimedialna przed spotkaniami w klasach.

Wych. 6a

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

L. Zalewska

 

 

Pedagog, Psycholog

IX

 

 

IX

 

 

IX

 

 

I semestr

 

 

 

20 XI

 

 

I

 

Uczeń rozumie, jaki wpływ ma solidne wypełnianie obowiązków szkolnych na wyniki w nauce i swoją przyszłość

Motywowanieuczniów do nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

 

Jak się efektywnie uczyć?

 

Przed nami nowy etap kształcenia.

 

Odnoszę sukcesy.

 

Jak się uczyć i po co?

 

Jak być dobrym uczniem.

 

Wartości w moim życiu – wystawa prac uczniów.

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1

Stosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania, atrakcyjnych dla uczniów.

 

Pogadanka, burza mózgów.

 

Pogadanka

 

 

 

 

 

Każda klasa wykonuje plakat.

Nauczyciele

 

 

 

Wych. 6a

 

Wych. 6a

 

 

Wych. 6c

 

N-l przyrody

 

N-l przyrody

 

Ż. Szatkowska-Wolska

 

cały rok

 

 

 

X

 

V

 

 

II

 

IX

 

IX

 

V

 

Uczeń wie jak prawidłowo odżywiać się i zna skutki nieprawidłowego odżywiania się. Wie jak aktywnie spędzać czas. Dba o Swoje zdrowie.

Przypominanie zasad zdrowego odżywiania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbałość o higienę jamy ustnej

 

 

Dbanie o higienę ciała.

 

Dni kultury zdrowotnej

 

Pedagogizacja rodziców.

 

 

Ostrzeżenie przed używkami

 

Jak aktywnie spędzać czas

Dbanie o zdrowie, nasze codzienne nawyki higieniczne.

Moje zachowanie w szkole i poza nią.

Chcę poznać siebie – wartości i cele postępowania każdego człowieka.

 

Jak zdrowo się odżywiać.

 

 

Kto o zęby dba piękny uśmiech ma.

 

 

Jak dbać o swój wygląd.

 

 

Jestem czysty-jestem zdrowy.

 

 

Jak nie dać się grypie.

 

 

 

Co szkodzi mojemu organizmowi

 

Jak zdrowo i bezpiecznie spędzać ferie zimowe?

 

Jak wypoczywać.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch.

Moje plany na wakacje.

 

Przed nami nowy etap kształcenia

 

Wyjazdy na niedzielne koncerty.

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

5

Pogadanka, referaty uczniów.

 

Pogadanka, referaty uczniów.

 

Pogadanka, referaty uczniów.

 

 

 

Układanie przykładowego jadłospisu.

 

Pogadanka. Szczotkowanie zębów.

 

 

 

Pogadanka, sprawdzanie czystości.

 

 

Spektakl, wykonanie plakatów.

 

 

Pogadanki w klasach, broszurki dla uczniów i rodziców, wystawa prac plastycznych.

 

Prezentacja multimedialna, rozmowa.

 

Pogadanka – policjant.

 

 

Mapa skojarzeń.

 

Mapa skojarzeń.

 

 

 

 

„Filharmonia familijna”.

Wych. 6c

 

Wych. 6c

 

Wych. 6c

 

 

 

N-l przyrody

 

 

Pielęgniarka

 

 

 

Pielęgniarka

 

 

A. Karczowska

A. Garula

 

Pedagog, pielęgniarka

 

 

Pedagog

 

 

Wych. 6b

 

 

N-l przyrody

 

N-l przyrody

 

Wych. 6b

 

Wych. 6a

 

 

L. Zalewska,

A. Garula

I

 

II

 

III

 

 

 

IV

 

 

raz w miesiącu

 

 

X, wg potrzeb

 

24-28X

 

 

X

 

 

 

IV

 

 

I

 

 

III

 

III

 

VI

 

V

 

 

od X co 2 miesiąc

 

Uczeń wie jak należy zachować się w sytuacjach trudnych

Nabycie umiejętności

odpowiedniej reakcji w kontakcie z nieznajomym.

 

 

 

Bezpieczna droga do szkoły i do domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców.

Komputer źródłem informacji i rozrywki.

Metody szukania informacji i sztuczki w Internecie.

Piszemy i wysyłamy listy pocztą elektroniczną.

 

Jak zachować się bezpiecznie na drodze.

Jak być bezpiecznym w szkole.

 

Bezpieczeństwo na drodze.

 

Co zrobić w razie uszkodzenia ciała?

Bezpieczeństwo w ruchu Drogowym.

 

Uczę się bezpiecznie żyć.

 

 

 

Bezpieczny uczeń-jak uniknąć zagrożeń (OCHIKARA).

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet-zagrożenia.

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

Rozmowa na temat zachowania bezpieczeństwa, nie korzystania z niebezpiecznych stron i nie podawania swojego adresu.

 

 

 

Prezentacja multimedialna, rozmowa.

Prezentacja multimedialna, rozmowa.

Spotkanie z policjantem.

 

 

Konkurs dla klas 4-6.

 

 

Konkurs bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży województwa dolnośląskiego.

 

Wykaz ocen śródsemestralnych dla rodziców z 10 sygnałami ostrzegawczymi – CZYLI NA CO jako rodzice powinniśmy zwrócić uwagę (m.in. ofiara przemocy).

Teczka na świadectwo ukończenia szkoły z 10 zasadami bezpieczeństwa w wakacje dla uczniów.

 

Broszurka dla rodziców.

N-l informatyki

 

 

 

 

 

 

Pedagog

 

Pedagog

 

Pedagog

 

N-l przyrody

 

N-l techniki

 

 

N-l techniki

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, Psycholog

X

 

III

 

IV

 

 

XII

 

IV

 

II semestr

 

V

 

III/IV

 

 

II/III

 

 

 

V, VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Uczeń potrafi skutecznie odmawiać bo wie, na czym polega zachowanie asertywne, ma poczucie własnej wartości

Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

 

 

 

 

 

Konsekwencje zachowań agresywnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie postawy asertywnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Pedagogizacja rodziców

 

W walce ze stresem.

 

Nazywam uczucia, których doświadczają inni.

 

Trudne sytuacje, jak radzę sobie z emocjami?

 

Własne cierpienia uczą, że nie należy nikomu robić krzywdy.

Nazywam uczucia, których doświadczają inni.

Nie stosuję przemocy-rozmawiam.

Odnoszenie swoich uczuć do trzech typów zachowań: uległego, agresywnego i asertywnego.

Dostrzegam swoje wady i zalety.

 

Na czym polega zachowanie asertywne.

Co to znaczy być tolerancyjnym?

W walce ze stresem.

Mój stosunek do osób niepełnosprawnych.

Moje zachowanie w szkole i poza nią.

Odnoszenie swoich uczuć do trzech typów zachowań: uległego, agresywnego i asertywnego

Środki uzależniające, jak mówić nie.

Osiągnięcia medycyny są ogromne.

Poznaj i zaakceptuj samego siebie.

Program profilaktyczny „Szukając przyjaciół”

 

Spektakl profilaktyczny

 

Co potrafię, moje mocne strony.

 

 

Szkodliwość napojów energetycznych.

Szkodliwość napojów energetycznych.

 

Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”.

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

4

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

5

 

 

 

3

Pogadanka, scenki.

 

Pogadanka

 

 

Dyskusja

 

 

 

 

Scenki, rozmowa.

 

 

 

 

 

 

Zabawy, warsztaty

 

Dyskusja, burza mózgów.

 

Pogadanka, czasopisma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia prowadzone przez pracownika poradni.

 

Przedstawienie Teatru Inspiracja.

 

Warsztaty, zabawy

 

 

 

Broszurka dla rodziców.

 

 

 

Działania wg harmonogramu we współpracy z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Wych. 6a,

 

Wych. 6c

 

Wych. 6c

 

N-l przyrody

 

 

Wych. 6c

 

Wych. 6c

 

Wych. 6c

 

Wych. 6c

 

 

 

Wych. 6b

 

 

Pedagog

 

Wych.6a

 

Wych. 6c

Wych. 6c

 

Wych. 6c

 

Wych. 6c

 

 

 

Wych. 6a

 

N-l przyrody

 

Wych. 6a

 

Pedagog

 

 

Pedagog

 

Pedagog

 

 

 

Psycholog

 

Wychowawca

 

 

Pedagog, Psycholog, Wychowawcy

IV

 

XII

 

III

 

IX

 

 

IX

 

XII

 

IV

 

V

 

 

 

IV

 

 

IV

 

V

 

IV

II

 

II

 

XII

 

 

 

IV

 

VI

 

XII

 

X

 

 

III

 

III

 

 

 

XI

 

Do 15.10

 

 

Uczeń potrafi efektywnie współdziałać w grupie i komunikować się

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej-integracja klasy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie  wulgaryzmów .

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców

 

Obchodzimy Dzień Chłopaka.

Mam kolegów i przyjaciół.

 

Przyjaźń cenny skarb wymagający właściwej pielęgnacji.

W kasie jak w rodzinie. Przygotowanie programu z okazji Dnia Matki.

Moje pomysły na dekorację klasy.

Nasza klasa w oczach innych.

 

Radzę sobie z konfliktami.

W klasie jak w rodzinie.

Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.

Zrozumieć rodziców.

 

Uczymy się rozwiązywać konflikty w grupie, klasie, szkole.

 

Ruch jest dobry na wszystko.

 

Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach.

 

Dzień Dziecka w naszej szkole.

 

Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej.

 

Sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów.

 

 

Dostrzegam swoje wady i zalety.

 

Jak być dobrym uczniem.

Dziękuję, przepraszam, proszę.

Jak kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach życiowych.

Przestrzegam formy grzecznościowe.

 

Udział w programie „Szkoła bez przemocy”

Dzień szkoły bez przemocy

1

1

 

2

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

1

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

1

1

1

 

1

Rozmowa, prezenty.

Imprezy klasowe.

 

 

 

Pogadanka, nauka piosenek i wierszy.

 

 

 

Mapa skojarzeń.

Dyskusja

Pogadanka, burza mózgów.

 

 

Praca w grupach.

 

 

 

Pogadanka, burza mózgów.

 

 

 

Uczestniczenie w zorganizowanym Dniu Dziecka.

 

Tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej.

 

Warsztaty, odgrywanie scenek.

 

 

Zeszyty uwag, zwracanie uwagi na przerwach, rozmowa na ten temat na zajęciach integracyjnych.

 

Dyskusja

Praca w grupach.

Pogadanki, scenki.

 

 

Działania wg harmonogramu.

 

„Łańcuch życzliwości”.

Wych. 6a, 6c

Wych. 6c

 

Wych. 6c

 

 

Wych. 6a

 

 

Uczniowie 6a

 

Wychowawca

 

N-l przyrody

Wych. 6b

Wych. 6a

 

Wych. 6a

 

Wych. 6c

 

 

 

N-l przyrody

 

N-l w-f

 

 

Wychowawca

 

 

Wychowawca

 

 

Pedagog

 

 

Wychowawca, wszyscy n-l

 

 

Wych. 6a

N-l przyrody

Wych. 6c

Wych. 6c

Wych. 6a

 

 

Wychowawca, Pedagog, Psycholog

IX

XI

 

XI

 

 

V

 

 

cały rok

 

X

 

V

I

IX

 

II

 

XI

 

 

 

III

 

V

 

 

VI

 

 

cały rok

 

 

III

 

 

cały rok

 

 

 

X

III

III

X

I

 

 

 

 

VI

 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI zatwierdzony i przyjęty do realizacji na posiedzeniu RADY PEDAGOGICZNEJ w dniu 13.09.2011 r. – UCHWAŁA NR 10/2011.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Prusicach
  ul. Żmigrodzka 43
  55 - 110 Prusice
 • (71)3126211

Galeria zdjęć