Nawigacja

Punktowy system oceniania

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

wzorowe(wz);

bardzo dobre(bdb);

dobre(db);

poprawne(pop);

nieodpowiednie(ndp);

naganne(ng).

 

 

Procedura wystawiania oceny z zachowania:

 

 1. Przed ustaleniem oceny z zachowania wychowawca powinien:

a)    Uwzględnić uwagi o uczniu od pozostałych nauczycieli, pedagoga, psychologa.

b)   Wysłuchać opinii zespołu klasowego.

c)    Wysłuchać samooceny ucznia.

 

 1. Ustala się następujące zasady oceniania zachowania:

a)    Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100punktów, których liczbę, w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru, może zwiększyć lub zmniejszyć

b)   Punkty pozytywne i negatywne przyznaje się za zachowanie na terenie szkoły jak i poza jej terenem

c)    Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w kryteriach oceny z zachowania: ZACHOWANIA POZYTYWNE

d)   Uczeń otrzymuje punkty ujemne prezentując zachowanie określone w kryteriach oceny z zachowania: ZACHOWANIA NEGATYWNE

e)    Punkty dodatnie i ujemne przyznaje się na bieżąco lub raz w semestrze

f)     Ostateczna decyzja dotycząca oceny semestralnej lub końcoworocznej należy do wychowawcy klasy

g)    Śródroczne i roczne ocenianie zachowania dokonuje się wg następującego kryterium punktowego

 

WZOROWA

powyżej 160 pkt. przy max. (-15)

BARDZO DOBRA

120-159 pkt. przy max. (-25)

DOBRA

80-119

POPRAWNA

40-79

NIEODPOWIEDNIA

1-39

NAGANNA

poniżej 0

 

 

ZACHOWANIA POZYTYWNE

 

 I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

 

 1.  

Aktywne działanie w samorządzie uczniowskim i samorządzie klasowym (przyznawane raz w semestrze)

10

 1.  

Pomoc koleżeńska w nauce (udokumentowana przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, rodzica)

a)opieka ciągła w semestrze (raz w semestrze)

20

b)pomoc jednorazowa (na bieżąco)

2

 1.  

Wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego (na bieżąco)

5

 1.  

Wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań (na bieżąco)

10

 1.  

Wzorowa frekwencja (raz w semestrze)

a)0 godz. opuszczonych

20

b)do 7 godzin opuszczonych, usprawiedliwionych

10

 

 III. POSTAWY PROSPOŁECZNE

 

 1.  

Praca na rzecz klasy (po zajęciach) (jednorazowo)

5

 1.  

Praca na rzecz szkoły (po zajęciach) (jednorazowo)

10

 1.  

Udział w akcjach charytatywnych i innych (jednorazowo)

5

 1.  

Troska o ład w najbliższym otoczeniu (jednorazowo)

2

 1.  

Dbałość o samorozwój (koła zainteresowań, SKSy,  warsztaty, rozwijanie uzdolnień)–punkty przyznawane są raz w semestrze (za każdy udział w zajęciach)

5

 

 IV. DBAŁOŚĆ O DOBRE IMIĘ SZKOŁY

 

 1.  

Przygotowanie akademii i imprez szkolnych i udział w nich (na bieżąco)

5

 1.  

Udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych i sportowych (za wyłączeniem etapu konkursu odbywającego się w szkole, np. „Zdolny Ślązaczek”)

10

 1.  

Wolontariat – (po zajęciach)

a)udział jednorazowy, np. jedno popołudnie

5

b)zaangażowanie w długoterminową działalność (trwającą co najmniej tydzień,wymagającą dużego nakładu pracy własnej)

10

 1.  

Udział w poczcie sztandarowym (raz w semestrze)

10

 

 V. GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE W SZKOLE I POZA NIĄ

 

 1.  

Pochwała Dyrektora Szkoły

30

 

 VI. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

 

 1.  

Koleżeńskie, kulturalne zachowanie w stosunku do innych uczniów

10

 1.  

Kulturalne zachowanie w stosunku do pracowników szkoły

10

 

 

ZACHOWANIA NEGATYWNE –DEBETY

 

I. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

 

 1.  

Zakłócanie toku lekcji,naruszenia dyscypliny na lekcji i na przerwie (każdorazowo)

-5

 1.  

Spóźnienie

a) na pierwszą lekcję

-2

b) na każdą następną lekcję

-5

 1.  

Niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań

-10

 1.  

Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego

-5

 1.  

Nieobecność nieusprawiedliwiona (za każdą nieusprawiedliwioną lekcję)

-1

 1.  

Ucieczka z lekcji (z każdej)

-10

 1.  

Korzystanie na lekcji z telefonów komórkowych

-5

 1.  

Opuszczenie klasy bez pozwolenia

-10

 

 II. POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 

 1.  

Niszczenie rzeczy cudzych lub wyposażenia szkoły

-20

 1.  

Kradzież, fałszerstwo, oszustwo

-50

 1.  

Wyłudzanie pieniędzy

-50

 1.  

Nieprzestrzeganie zarządzeń dyrektora szkoły

-20

 1.  

Niekorzystanie z szatni, brak obuwia zmiennego (każdorazowo)

-5

 1.  

Obojętność na nieład w otoczeniu

-5

 1.  

Opuszczenie terenu szkoły bez zezwolenia

-20

 

 III. BRAK DBAŁOŚCI O DOBRE IMIĘ SZKOŁY

 

 1.  

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych

-10

 1.  

Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła, flagi, hymnu, itp.

-10

 1.  

Niewłaściwe zachowania poza terenem szkoły, godzące w dobre imię szkoły, niezgodne z jej celami.

-10

 

 IV. NIEZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I NARAŻANIE ZDROWIA WŁASNEGO ORAZ INNYCH OSÓB

 

 1.  

Zaczepki fizyczne

-10

 1.  

Bójka, pobicie

-50

 1.  

Palenie papierosów, picie alkoholu lub stosowanie innych szkodliwych używek, udostępnianie wymienionych środków innym uczniom lub nakłanianie do ich spożycia

-50

 

 V. NIEKULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE

 

 1.  

Przeklinanie

-10

 1.  

Niekulturalne zachowanie (np. Zaśmiecanie, plucie)

-5

 1.  

Kłamstwo

-15

 1.  

Niesłuszne oskarżenie innych osób

-10

 1.  

Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołę

-30

 1.  

Niewłaściwy, niestosowny do sytuacji ubiór (np.zbyt odsłaniający ciało,nakrycia głowy w trakcie lekcji, brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych)

-5

 1.  

Lekceważenie poleceń nauczyciela

-10

 1.  

Aroganckie zachowanie wobec dorosłych

-20

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Prusicach
  ul. Żmigrodzka 43
  55 - 110 Prusice
 • (71)3126211

Galeria zdjęć